HANGİ DURUMLARDA YOKSULLUK NAFAKASI İPTAL EDİLİR ?

Boşanmanın maddi sonuçlarından biri olan yoksulluk nafakası; boşanmadan sonra ekonomik olarak daha kötü duruma düşecek olan ve daha ağır kusuru bulunmayan eşe, ekonomik durumu daha iyi olan eş tarafından ödenecek bir nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası bazı hallerde kendiliğinden sona ererken bazı halde mahkeme kararıyla sona ermektedir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na (Bundan sonra “TMK” olarak […]

Devamını Oku

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA İPTALE TABİ İŞLEMLER

Kanun, iptale tabi işlemleri üç grup altında düzenlemiştir: 1. İvazsız tasarruflar (karşılıksız kazandırmalar) Buna göre alışılmış hediyeler hariç olmak üzere, ha­cizden veya iflasın açılmasından geriye doğru son 2 yıl içinde yapılan bağış­lar iptale tâbidir. Hatta borçlunun yaptığı bazı işlemler karşılıklı olsa bile madde gereği bağış sayılmış böylelikle bu hususta karine oluşturulmuştur: Karı koca ve üçüncü derece […]

Devamını Oku

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Taşınmazın bağlı bulunduğu idarenin herhangi bir yasal dayanak olmadan taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması veya idari bir işlemle taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkından kaynaklı haklarını kullanmasının önüne geçmesi şeklinde kamulaştırmasız el atma ortaya çıkabilir. Burada ikili bir ayrım vardır. İdarenin taşınmaz üzerinde fiili tasarrufta bulunması “fiili el atma”; idari bir karar veya işlemle mülkiyet hakkını kullanılamaz […]

Devamını Oku

VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEFİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Öncelikle mükellef tarafından tüm yasal defter ve belgelerin inceleme elemanına ibrazı gereklidir. Eğer ibrazı geciktiren bir mücbir sebep mevcut ise, bu durum mutlaka belgelenmeli ve inceleme elemanına söz konusu ibraz edilmelidir. Aksi halde re’sen takdir sebebi teşkil edip aynı zamanda VUK madde 359 uyarınca kaçakçılık suçu sayılır. İnceleme elemanı ile gereksiz tartışmalara girilmesi, inceleme ile […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET BORÇLARI

Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, ortaklık borçlarından sadece ortaklığın malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi belirli ve ortakların sermaye paylarının toplamına eşit olan ortaklık türüdür. Limited şirket ortaklarının sorumluluğu, sınırlı sorumluluk esasına dayanır. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas […]

Devamını Oku

İÇERİK VE YER SAĞLAYICILARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

İçerik Sağlayıcı Kimdir? İçerik sağlayıcı 5651 Sayılı Kanunun1 2. maddesinde “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunda bahsi geçen içerik kavramının daha rahat anlaşılması için örnek vermek gerekirse; herhangi bir haber yorumu, makale, fotoğraf birer içeriktir. Bunun yanında sosyal medyadaki içeriklere […]

Devamını Oku

İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI İŞVERENİN HAKLI SEBEPLE İŞ AKDİNİ FESHİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25.maddesinin II. fıkrasının (ı) bendinde “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödemeyecek derecede hasar ve kayba uğratması” halinde işverenin, işçinin iş akdini tek taraflı olarak ve derhal fesih edebileceği […]

Devamını Oku

İZİNSİZ GÖNDERİLEN REKLAM MESAJLARINI NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİRİM ?

Telefon, elektronik  posta veya sms yoluyla izinsiz olarak gönderilen reklam mesajlarını yasaklayan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun’la birlikte: Ticari amaç taşıyan sms, e-posta, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler ile gönderilen iletiler alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Elektronik iletiye […]

Devamını Oku

HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİRDEN DOĞAN TAZMİNAT

İhtiyati tedbir sonrası devam eden yargılama neticesinde tedbirin haksız olarak uygulandığı anlaşılırsa veya itiraz sonucu tedbir ortadan kalkarsa, karşı taraf veya ilgili üçüncü kişilerin ihtiyati tedbir nedeni ile bir zarara uğramaları ihtimalinde bu zararlarını ayrıca bir tazminat davası ikame ederek talep edebilmelerine olanak vardır. Bu dava esas hakkında yargılamanın görüldüğü mahkemede açılır. Tazminat davası açma […]

Devamını Oku

İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİNİN ÜCRETİNDE CEZA OLARAK KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?

İşverenin işçiye ücret kesme cezası vermesi 4857 Sayılı İş Kanunu madde 38’de düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre işveren: İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintileri işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirmelidir. Toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. Kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına […]

Devamını Oku