HAKSIZ REKABET HALLERİ

Haksız rekabet; ticari bakımdan rakip olanlar arasında müşterilerle iletişimi veya müşteri ilişkilerini etkileyen, aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve uygulamalardır. Haksız rekabetin önlenmesi, serbest piyasa ekonomisi ve ticari işlerin hukuka uygun ilerlemesi açısından önem arz eder. Bu nedenle haksız rekabetin önlenmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) önemli korumalar öngörülmüş ve haksız rekabet halleri sayılmıştır. […]

Devamını Oku

ÖLEN MADEN İŞÇİLERİNE SİVİL ŞEHİT STATÜSÜ VERİLMESİ

Torba Yasa olarak da kamuoyunda anılan 6522 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11 Eylül 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 6522 sayılı Yasa’nın şüphesiz en çok ilgi çeken maddesi Yasa’nın Soma Yasası olarak da adlandırılmasına sebep olan 63. maddesi olmuştur. “Madde 63 – 5510 sayılı Kanuna […]

Devamını Oku

HEKİM HATASI SONUCU ÖLÜMDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Daha önceki yazılarımızda hekim hataları sonucu yaralanmalarda hekimlerin  cezai (Bkz.İlgili yazımız…) sorumluluklarına ve hekim hataları sonucu ölümlerde hekimin cezai sorumluluğuna (Bkz.İlgili yazımız…) değinmiştik. Bu yazımızda ise hekim hataları sonucu ölümlerde hekimin hukuki sorumluluğuna dair açıklamalarda bulunacağız. Malpraktis, bir hekimin dikkatsizlik, acemilik, tedbirsizlik gibi sebeplerle kurallara uymayarak veya bakım standartlarına aykırı hareket ederek hastada zarar meydana […]

Devamını Oku

HAZİNENİN SAHİP OLDUĞU TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL

  Daha önceki bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız…) genel anlamda ecrimisil tazminatının ne olduğunu açıklamıştık. Bu yazımızda ise Hazine adına kayıtlı taşınmazlardaki ecrimisil taleplerini açıklamaya çalışacağız. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre ecrimisil; hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya […]

Devamını Oku

BOŞANAN KADINA KORUMA KARARI VERİLİR Mİ ?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun (“Kanun”), şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri içeren özel bir kanundur. Bu kanunun içeriği hakkındaki yazımızı (Bkz.ilgili yazımız…) siz değerli okuyucularımızla daha önce paylaşmıştık. Her ne kadar […]

Devamını Oku

ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

Engelli işçi, fiziksel veya ruhsal durumundaki bir rahatsızlıktan dolayı çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun bulunan ve bunu mevzuatta belirtilen şartlara uygun bir sağlık raporu ile belgelemiş olan işçidir. Hem Anayasa’da hem de  İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, bir işçiye engelli olduğu için ayrımcılık yapılamaz, kötü muamelede bulunulamaz. Ayrıca İş Kanunu engelli işçilerin istihdamı hakkında […]

Devamını Oku

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ

Cinsiyet kavramı yalnızca fizyolojik ve biyolojik bir olgu değildir, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir yönü de bulunur. Cinsiyet değiştirmek ise dünyanın birçok ülkesinde kolaylaştırılmış bir süreçtir, çoğu ülkede herhangi bir yasal izin alınmaksızın cinsiyet değiştirmek mümkündür. Ülkemizde ise cinsiyet değiştirmek Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde düzenlenmiştir, hükme göre cinsiyet değiştirmek belli şartlara tabi tutulmuştur […]

Devamını Oku

İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İntifa hakkının nasıl bir hak olduğundan, niteliğinden ve türlerinden (Bkz. ilgili yazımız…)  intifa hakkının kuruluş şekillerinden (Bkz.ilgili yazımız…)  daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda ise intifa haklarının hak sahibine sağladığı hak ve yükümlülüklerden bahsedeceğiz. İntifa hakkı sahibi, intifa konusu mal üzerinde; – Malı kullanma, – Mala zilyet olma, – Malın ürünlerinden yararlanma veya gelirlerini elde […]

Devamını Oku

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK

Kasko sigortasının, motorlu araçlarda meydana gelen zararların karşılanmasını amaçlayan bir sigorta türü olduğundan ve mutlak suretle kasko sigortası dışında kalan hallerin neler olduğundan daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) bahsetmiştik. Bu yazımızda ise alkollüyken araç kullanmanın kasko kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini inceleyeceğiz. Alkollü araç kullanmak, Kasko Sözleşmesi Genel Şartları’nın A.5.5. maddesinde değerlendirilmiştir: “A.5.5.Aracın, uyuşturucu madde veya […]

Devamını Oku

APARTMANDA HAYVAN BESLEMEK

  Kat mülkiyeti “bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı” olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (“KMK”) tanımlanmıştır. Bağımsız bölüm ise taşınmazın birbirinden bağımsız olarak kullanmaya elverişli kısımları anlamına gelmektedir. Örnekleyecek olursak, apartman taşınmazdır, apartman daireleri ise kat mülkiyetine tabi olan bağımsız bölümlerdir. Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanı beslemek ise mümkündür. Ancak kat malikinin, özellikle […]

Devamını Oku