YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEYEN MESLEKLER

Yabancılara Türkiye’deki istihdam ihtiyacı, iş gücü ve ekonomik dalgalanmalar göz önüne alınarak çalışma izni verilmektedir. Ancak bazı meslekleri yabancıların icra etmesi yasaklanmıştır. Bu meslekler ise şunlardır: Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve […]

Devamını Oku

HİZMET TESPİT DAVASI

İşçilerin, fiili çalışma sürelerinin anlaşılamadığı – örneğin: işverence sigortaya bildirilmediği, geç bildirildiği veya sahte sigortalılık şüphesinin bulunduğu – durumlarda işçiler, hizmet tespit davası açma yoluna gitmelilerdir. Hizmet tespit davası, nitelik bakımından değerlendirildiğinde olumlu bir tespit davasıdır. İşçilerin, sigortasız çalıştıkları sürelerin sigortalı sayılmaları amacıyla açılır. Hizmet tespiti davası bazı şartlara bağlı olarak açılabilir: İşçinin sigortasız olması […]

Devamını Oku

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği bir sözleşme olarak Türk Borçlar Kanunu’nda tanımlanmıştır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir ve şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmediği takdirde hüküm ifade etmez. Kanunen miras sözleşmesi şeklinde […]

Devamını Oku

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI NEDİR

Alacaklının başlattığı icra takibine borçlu itiraz ettiği anda (Bkz.ilgili yazımız…) icra takibi durur. İmzaya itiraz mevcutsa itirazın geçici kaldırılması (Bkz.ilgili yazımız…) davası açılabilir. Ancak, borca itiraz varsa ve alacaklının elinde borcun varlığına delil oluşturabilecek senet, makbuz veya belge varsa yetkili icra mahkemesinden itirazın kesin kaldırılmasını talep edebiliriz. İtirazın kesin kaldırılması, duruşmalı olarak görülen bir dava […]

Devamını Oku

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Yabancıların Türkiye’de çalışmaları, uluslararası sözleşmelerle aksi kararlaştırılmadıkça izne tabidir. Söz konusu izin kural olarak işe başlamadan önce alınır ancak, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun madde 4’te düzenlendiği üzere “Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Çalışma ve Sosyal […]

Devamını Oku

VELAYET HAKKI OLAN TARAF YER DEĞİŞTİRİRSE NE OLUR?

Daha önceki yazılarımızda velayetin değiştirilmesi (Bkz.ilgili yazımız…), boşanma davası sırasında doğan çocuğun velayeti (Bkz.ilgili yazımız…),  veli kavramı (Bkz.ilgili yazımız…) konularına değinmiştik. Bu yazımızda ise velayet hakkı olan tarafın yer değiştirmesine değineceğiz. Boşanma davası açıldığında mahkemenin çocuğun korunması ve bakımı için gereken önlemleri re’sen alması gerekmektedir. Davanın sonunda velayet hakkı, çocuğun üstün menfaatlerinin gözetilmesiyle eşlerden uygun […]

Devamını Oku

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilmektedir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler silah ruhsatı istek formu ile ikametgah adresinlerinde il valiliğine müracaatta bulunmalıdırlar. Bulundurma ruhsatı, meskende yahut işyerinde olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenebilmektedir. Taşıt araçları, işyeri veya mesken sayılmamaktadır, dolayısıyla taşıtta bulundurmak için ruhsat alınması […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Mahkeme hükmünün kesinleşmesinden sonra, ceza infaz edilmeye başlanmış hatta infazı tamamlanmış olsa bile verilen kararın hatalı olduğunun fark edilebilmesi mümkündür. Ceza yargılaması sonucu hükmedilen kararın hatalı olduğuna dair bir inanç varsa, bu durumda hangi kanuni yola başvurulması gerektiğini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”) 311. ve 323. maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan yargılamanın yenilenmesi […]

Devamını Oku

İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ

İntifa hakkının nasıl bir hak olduğundan, niteliğinden ve türlerinden önceki yazılarımızdan birinde (Bkz. ilgili yazımız…) bahsetmiştik, intifa hakkının kuruluş türlerinden de bir başka yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…), intifa hakkı sahibinin (Bkz.ilgili yazımız…) ve malikin (Bkz.ilgili yazımız…) hak ve yükümlülüklerinden söz ettik. Bu yazımızda ise intifa hakkının sona erme türlerini anlatacağız. İntifa hakkının sona ermesi de tıpkı kurulması […]

Devamını Oku

SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Daha önceki bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız…) izaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası hakkında genel bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Bu yazımızda ise satış yoluyla ortaklığın giderilmesinin nasıl olacağını açıklamaya çalışacağız. İzaleyi şuyu davasında mahkeme ilk etapta ortaklığın giderilmesi istenen malın bölünüp bölünemeyeceğini bilirkişilerin görevlendirilmesi suretiyle inceler. Burada taşınmazın imar durumu, hisse ve hissedarların sayısı gibi özelliklere bakılarak karar […]

Devamını Oku