DAVA KONUSUNUN DEVRİ

Taraflar, dava konusu üzerinde ihtiyati bir tedbir bulunmuyorsa serbestçe tasarruf edebilirler. Dava konusunu devreden tarafa göre uygulanacak hükümler farklıdır. Dava konusunu devreden tarafın davalı olması ihtimalinde, davacının önünde iki seçimlik yetki bulunur. Davayı dava konusunu devralan kişiye karşı aynen sürdürmek, Davayı tazminat davası olarak devam ettirmek. Mahkeme, dava görülmekteyken davalının dava konusunu devrettiğini öğrendiği anda […]

Devamını Oku

KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ UYGULANMASI

Hapis cezaları üçe ayrılır: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, Müebbet hapis cezaları Süreli hapis cezaları Süreli hapis cezaları, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarının aksine hükümlünün hayatı boyunca devam etmez, belirli bir süre için uygulanır. Süreli hapis cezaları bir aydan kısa ve yirmi yıldan fazla olamaz. Ceza bir yıl veya daha az bir süre olarak belirlenmişse […]

Devamını Oku

TEBLİGATIN TESLİM ALINMASI

Tebligat, hukuki bir işlemin veya durumun ilgili kişiye bildirilmesi amacıyla yetkili kurum tarafından yapılan yazı veya ilan yoluyla belgeleme işlemidir. Hukukumuzda tebligata çok büyük önem verilmektedir, özellikle İcra ve İflas Hukuku’nda tebligata çok büyük sonuçlar bağlanmaktadır. İcra ve İflas Kanunu’nun 57. maddesinde: “İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” denilerek, icra faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tebligatların […]

Devamını Oku

KAHVEHANELERİN İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Kahvehaneler sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğundan ve nasıl açıldığından (Bkz. İlgili yazımız) daha önceki bir başka yazımızda söz etmiştik. Kahvehaneler, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında Yönetmelik‘te genel şartların […]

Devamını Oku

ÇOCUKLARIN CEZAİ EHLİYETİ

Ceza ehliyeti, kişilerin işledikleri suçlar bakımından sorumlu tutulabilmeleri için aranır. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan hallerin varlığında kişi işlediği suçlar bakımından sorumlu tutulamaz. Ceza sorumluluğunun mevcut olabilmesi için birtakım şartların varlığı aranır: İsnat Yeteneği Kusurluluk İsnat yeteneği unsurları anlama, tanımlayabilme ve düzenleyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle kişinin iradi olarak hareket edebilmesi […]

Devamını Oku

BİLİRKİŞİLİKTE TEMEL İLKE VE SORUMLULUKLAR

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bilirkişilik müessesesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteydi, ancak 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri özel bir kanunla düzenlenir hale getirilmiştir. İlgili Kanun’un 3. maddesinde bilirkişilikte […]

Devamını Oku

KİRACI KİRALANANDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR Mİ?

Kiracıların çeşitli gerekçelerle kiralananlarda yenilik veya değişiklik yapmaları uygulamada çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bununla birlikte nelerin yenilik, nelerin değişiklik kapsamına girdiği değerlendirilerek kiracının yenilik ve değişiklik yapma yetkisinin sınırları belirlenmelidir. Kiracının yaptığı “yenilik”, kiralananın değerinin korunmasına dair yapılan çalışmaları kapsar. Örneğin, kiracının kullanımıyla eskiyen küveti değiştirmesi. Kiralananın değerinin değişmesine sebep olabilecek nitelikteki çalışmalar ise […]

Devamını Oku

TİYATRO VE SİNEMALARIN İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Tiyatro ve sinemalar sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğuna ve nasıl açıldığına (Bkz. İlgili yazımız) daha önceki bir yazımızda değinmiştik. Tiyatro ve sinemalar sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır, ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında Yönetmelik‘te […]

Devamını Oku

MEMURUN İSTİFA ETMİŞ SAYILMASI

Devlet memurlarının göreve başladıklarından itibaren her zaman görevden çekilme hakları mevcuttur. Görevden çekilme hakkı Devlet Memurları Kanunu’nun 20. maddesinde: “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” şeklinde düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nda özel olarak düzenlenen çekilme halleri mevcuttur. Devlet memurlarının 10 gün üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemeleri çekilmiş sayılmaları sonucunu oluşturacaktır. […]

Devamını Oku

İSTİCVAP NEDİR?

İsticvap, davanın taraflarının kendi aleyhine olan hususlarla alakalı olarak dinlenmesidir. Tarafların hakim tarafından her dinlenilmesi isticvap olarak değerlendirilemez, isticvap olarak değerlendirilmenin bazı şartları vardır: Taraflar temsilcileri olmaksızın yalnızca kendileri dinlenir. Tüzel kişiler içinse temsil yetkisini haiz kişiler dinlenilmektedir. Kişi, ergin değilse veya kısıtlı ise kanuni temsilcisi dinlenebilir ancak bunun için davanın dava hakkının kişiye özgülendiği […]

Devamını Oku