BORCUN NAKLİ

Bilindiği üzere malvarlığının aktifini alacaklar oluşturmakta, borçlar ise malvarlığının pasifinde yer almaktadır. Bu bağlamda malvarlığının aktifini oluşturduğunu söylediğimiz alacağın, borçlunun rızası aranmaksızın 3. kişiye devrine alacağın temliki denmekte olup malvarlığının pasifinde yer alan borcun 3. kişiye devrine ise borcun üstlenilmesi (borcun nakli) denmektedir. Alacağın temliki (bkz…) başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere alacağın temliki için temlik […]

Devamını Oku

ÇEKTEN CAYMA

Çekten cayma, keşideci tarafından muhatap bankaya verilen çeki ödeme yetkisinin geri alınmasıdır. Esasen bu durumda, lafzi olarak bahsedildiği gibi çekin kendisinden cayma ya da çekin tamamen geçersizliği söz konusu değildir. Çekin geçersizliği söz konusu olmadığı için de çek, kambiyo senedi olma vasfını yitirmemekte, buna bağlı olarak da ciro edilebilmekte ve kambiyo senedi olmaktan doğan diğer […]

Devamını Oku

KİRACININ ANAHTAR TESLİM YÜKÜMÜ

Bir kira tahliyesinden ve dolayısıyla kiracının kira borcundan kurtulduğundan bahsedebilmek için anahtarın kiralayana teslimi gerekmektedir. Kiracı ile kiralayan arasında tahliye tarihinin ihtilaflı olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir. Kiracı, bu kanıtlama yükümlülüğünü yerine getiremezse söz konusu hususu ispatlayamamış sayılacağından kiracının bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmayacaktır. Anahtarın kiralayana teslim edildiğinin nasıl ispat […]

Devamını Oku

TERS İBRAZ (CHARGE BACK)

İnternet kullanımının yaygınlaşması neticesinde kredi kartlarıyla internet sitelerinden gerçekleştirilen alışverişler geçmişe oranla epey artmıştır. Tüketiciler ödemelerini çoğu zaman kredi kartlarıyla malı teslim almadan önce yapmaktadır. Bunun sonucunda dolandırıcılık vakaları ortaya çıkmakta, vaat edilen mal veya hizmet tüketiciye teslim edilmemektedir. Bu durum gerçekleştiğinde kişi yargıya başvurabileceği gibi kredi kartıyla işlem yaptığından, ters ibraz (chargeback) yoluna da başvurabilir. […]

Devamını Oku

VEKİL KANALIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT KİME YAPILIR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu (“Kanun”) 11. maddesinde açıkça belirtildiği üzere vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması esas olup ilgili maddede; “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. […]

Devamını Oku

AYIPLI MAL İÇİN NEREYE NE ZAMAN BAŞVURULMALIDIR?

  Ayıplı mal; tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Seçimlik haklar ise; bu ayıplı mal veya hizmet karşısında tüketicinin mağduriyetinin önüne geçmek adına sahip olduğu, yenilik doğurucu niteliği haiz haklardır. Tüketici malı teslim aldığı tarihten […]

Devamını Oku

ESER SÖZLEŞMELERİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Eser sözleşmesi; yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği tam iki taraflı bir iş görme sözleşmesidir. Eser sözleşmesinin, benzeri sözleşmelerden ayırt edilmesinin önemi, somut olaya uygulanacak yasa maddelerinin belirlenmesinde ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sağlıklı bir çözüme ulaşılmasında kendini gösterir. (Bkz: İlgili yazımız…) 1) Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi: Satış sözleşmesi; […]

Devamını Oku

ALACAĞIN TEMLİKİ

Bilindiği üzere borç ilişkisinin tarafları alacaklı ve borçlu olmak üzere iki kişiden ibaret olup bazı hallerde mevcut alacağın alacaklı tarafının değiştirilmesi mümkündür. Alacağın temliki ile ilgili hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 183. ve 184. maddeleri arasında düzenlenmiş olmakla birlikte Kanun’da tanımı yapılmamıştır. Mevcut borç ilişkisinde alacaklı tarafın değişerek 3. bir kişi olması hususu […]

Devamını Oku

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA KEMİK KIRILMASI

Taksirle yaralama suçu 5257 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”), Kişilere Karşı Suçlar bölümünde 89. madde kapsamında düzenlenmiş olup suçun basit ve nitelikli halleri bulunur. Taksirle yaralama suçu şikayete bağlıdır. Söz konusu 89. maddede suçun tanımı ve unsurları, “(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan […]

Devamını Oku

KADASTRO TUTANAKLARI NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

Kadastro, taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kaydetme işlemidir. Kadastro teknisyenlerinin söz konusu alanda kadastro çalışmaları bittikten sonra kadastro tutanakları, taşınmaz malların ada ve parsel numaraları sırasına göre, maliklerin ad veya soyadları, tutanağa eklenen belgelerin sayısı ve itirazlı olanlarını da gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte kadastro müdürüne teslim edilir. Kadastro tespitinden sonra ilan […]

Devamını Oku