KİRAYA VERENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI (I)

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 229’a göre kiraya verenin, bir şeyi kullanmayı ve yararlanmayı kiraya verdiği kimseye (kiracıya) bırakması gerekmektedir. Yazımızın devamında bahsedeceğimiz hususlar özel olarak belirli süreli, belirsiz süreli, konut, işyeri kira sözleşmesi ayırımı yapılmadan genel hükümler üzerinden kaleme alınmıştır. Kiraya veren kimsenin sorumluluğu farklı maddelerde tek tek düzenlenmiştir. Teslim Borcu (TBK madde 301): […]

Fazlasını Oku

BORCUN NAKLİ

Bilindiği üzere malvarlığının aktifini alacaklar oluşturmakta, borçlar ise malvarlığının pasifinde yer almaktadır. Bu bağlamda malvarlığının aktifini oluşturduğunu söylediğimiz alacağın, borçlunun rızası aranmaksızın 3. kişiye devrine alacağın temliki denmekte olup malvarlığının pasifinde yer alan borcun 3. kişiye devrine ise borcun üstlenilmesi (borcun nakli) denmektedir. Alacağın temliki (bkz…) başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere alacağın temliki için temlik […]

Fazlasını Oku

KİRACININ ANAHTAR TESLİM YÜKÜMÜ

Bir kira tahliyesinden ve dolayısıyla kiracının kira borcundan kurtulduğundan bahsedebilmek için anahtarın kiralayana teslimi gerekmektedir. Kiracı ile kiralayan arasında tahliye tarihinin ihtilaflı olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir. Kiracı, bu kanıtlama yükümlülüğünü yerine getiremezse söz konusu hususu ispatlayamamış sayılacağından kiracının bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmayacaktır. Anahtarın kiralayana teslim edildiğinin nasıl ispat […]

Fazlasını Oku

ESER SÖZLEŞMELERİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Eser sözleşmesi; yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği tam iki taraflı bir iş görme sözleşmesidir. Eser sözleşmesinin, benzeri sözleşmelerden ayırt edilmesinin önemi, somut olaya uygulanacak yasa maddelerinin belirlenmesinde ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sağlıklı bir çözüme ulaşılmasında kendini gösterir. 1) Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi: Satış sözleşmesi; satıcının, satılanın […]

Fazlasını Oku

ALACAĞIN TEMLİKİ

Bilindiği üzere borç ilişkisinin tarafları alacaklı ve borçlu olmak üzere iki kişiden ibaret olup bazı hallerde mevcut alacağın alacaklı tarafının değiştirilmesi mümkündür. Alacağın temliki ile ilgili hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 183. ve 184. maddeleri arasında düzenlenmiş olmakla birlikte Kanun’da tanımı yapılmamıştır. Mevcut borç ilişkisinde alacaklı tarafın değişerek 3. bir kişi olması hususu […]

Fazlasını Oku

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiracının kiraladığı konutu belli bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belgeye tahliye taahhütnamesi denir. Tahliye taahhütnamesi kiracıyı, gayrimenkulden tahliye etmenin en kolay ve en etkili yoludur. İmzalamış olduğu taahhütnameyle birlikte kiracı, şartsız olarak kiralananı tahliye edeceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Her ne kadar kiraya veren de kiracıyla birlikte imza atabilse de, kiraya verenin imza atma […]

Fazlasını Oku

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ

Franchising sistemi günümüzde firmalar tarafından sık tercih edilmekte ve kullanılmakta olan bir ticari ilişki türüdür. Değişik sözleşmelerin iç içe geçip bütünleşmesiyle ortaya çıkan franchising sözleşmelerinde tarafların hak ve borçları ana hatlarıyla belirlendiğinden, bu sözleşmeler; çerçeve sözleşme olarak kabul edilmektedir. Franchise veren belirli bir ücret karşılığında başka bir tacir  olan franchise alana üretilen hizmet ve malın […]

Fazlasını Oku

ESER SÖZLEŞMESİ

  Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Taraflardan birinin borcu, diğer tarafın borcunun neden ve karşılığını oluşturmaktadır. Borçlar arasında tam bir karşılıklılık ve bağımlılık ilişkisi mevcuttur.  Diğer bir deyişle, eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen (sinallagmatik) bir akittir. Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) m. […]

Fazlasını Oku

TİCARİ TEMSİL YETKİSİNİ SONA ERDİREN HALLER

Ticari temsilcinin kim olduğu, hukuki niteliği ve nasıl görevlendirileceğini (Bkz.ilgili yazımız…) ve ticari temsilcinin yetkisinin kapsamını daha önceki yazılarımızda (Bkz.İlgili yazımız…) değerlendirmiştik. Bu yazımızda ise ticari temsilcinin yetkisini sona erdiren halleri açıklamaya çalışacağız. Ticari temsil yetkisinin sona ermesi Türk Borçlar Kanunu’nun 554. maddesinde düzenlenmiştir: “İşletme sahibi, ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerini, […]

Fazlasını Oku

KONUT VE İŞ YERLERİNDE KİRA NASIL ÖDENMELİ?

Ev ya da işyerlerini kiraya veren mal sahipleri hakkında vergi kaçırdıklarına dair ihbarlar sürekli artarken Maliye Bakanlığı işyeri ve konut kiralarında kiracı ve kiralayan arasındaki tahsilatların hangi yolla olması gerektiğine ilişkin düzenlemeler getirerek kira ödemelerindeki vergi kayıplarını ve kaçaklarını önlemeyi amaçlamıştır. 09.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 298 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde işyeri ve […]

Fazlasını Oku