ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI (II)

Eser sözleşmesinde tarafların borçlarının neler olduğu hakkında lütfen ilk açıklamalarımızın yer aldığı yazımıza göz gezdiriniz. (Bkz: İlgili yazımız…) Orada açıklamış olduğumuz taraf borçlarından başka; kural olarak yüklenici, eserin imaline yarayacak araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır ancak taraflar sözleşmeyle bu konunun aksini kararlaştırabilirler. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, malzemenin hem yüklenici hem de iş sahibi […]

Fazlasını Oku

İŞİN AYIPLI veya SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILMASINDAN ÖTÜRÜ ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

Eser sözleşmesi yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Sözleşmenin konusunu, mesleki ve teknik bilgiye dayanılarak yüklenici tarafından edimin gerçekleştirilmesi ve teslimi oluşturmaktadır. Yüklenici bir eser meydana getirmeyi üstlenirken, iş sahibi de bir ücret ödemeyi vaat eder. Borçlar arasında tam bir karşılıklılık ve bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Diğer […]

Fazlasını Oku

ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI (I)

Bilindiği üzere, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin geçerli şekilde kurulmasıyla, her iki taraf da borç altına girer. Eser sözleşmesinin de tam iki tarafa borç yükleyen bir başka deyişle sinallagmatik bir sözleşme olduğunu yeri gelmişken belirtelim. Eser sözleşmesinin taraflarına ve unsurlarına ise bir başka çalışmamızda detaylıca yer vermiştik. (Bkz: İlgili yazımız…) Bu yazımızdaysa, eser […]

Fazlasını Oku

MÜTESELSİL BORÇLARDA ZAMANAŞIMI

Müteselsil borç 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) “A. Müteselsil borçluluk” başlıklı 162. maddenin “I.Doğuşu” kısmında “Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar. Böyle bir bildirim yoksa, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hâllerde doğar.” şeklinde tanımlanmış olup; buna göre mütselsil borçluluk, bir borç karşısında borçluların […]

Fazlasını Oku

VEKALET SÖZLEŞMESİ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502. maddesiyle, vekâlet sözleşmesi “vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme” olarak düzenlenmiştir. Söz konusu maddeden de anlaşıldığı üzere, vekalet ilişkisinde vekil ve vekalet veren olmak üzere iki taraf vardır. Vekil, vekalet verenin menfaatine ve iradesine uygun şekilde bir iş veya işlem yapmayı üstlenen kişidir. Vekalet veren ise, kendi iradesiyle […]

Fazlasını Oku

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARKLAR

Franchising Sözleşmesi (bknz…) ve Bayilik Sözleşmesi (bknz…) başlıklı yazılarımızda bahsedilen sözleşme tiplerini, taraflarını, tarafların hak ve borçlarını ayrıntılarıyla incelemiştik. Bu yazımızda bayilik ve franchising sistemleri arasındaki hak, sorumluluk, yetki ve işleyiş açısından farkları değerlendireceğiz. Bayilik ve franchising sistemleri arasında değinilmesi gereken ilk fark bayilik/franchise veren firmanın marka, logo ve isminin franchisee/bayilik alan tarafından kullanımının zorunlu […]

Fazlasını Oku

KİRAYA VERENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI (I)

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 229’a göre kiraya verenin, bir şeyi kullanmayı ve yararlanmayı kiraya verdiği kimseye (kiracıya) bırakması gerekmektedir. Yazımızın devamında bahsedeceğimiz hususlar özel olarak belirli süreli, belirsiz süreli, konut, işyeri kira sözleşmesi ayırımı yapılmadan genel hükümler üzerinden kaleme alınmıştır. Kiraya veren kimsenin sorumluluğu farklı maddelerde tek tek düzenlenmiştir. Teslim Borcu (TBK madde 301): […]

Fazlasını Oku

BORCUN NAKLİ

Bilindiği üzere malvarlığının aktifini alacaklar oluşturmakta, borçlar ise malvarlığının pasifinde yer almaktadır. Bu bağlamda malvarlığının aktifini oluşturduğunu söylediğimiz alacağın, borçlunun rızası aranmaksızın 3. kişiye devrine alacağın temliki denmekte olup malvarlığının pasifinde yer alan borcun 3. kişiye devrine ise borcun üstlenilmesi (borcun nakli) denmektedir. Alacağın temliki (bkz…) başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere alacağın temliki için temlik […]

Fazlasını Oku

KİRACININ ANAHTAR TESLİM YÜKÜMÜ

Bir kira tahliyesinden ve dolayısıyla kiracının kira borcundan kurtulduğundan bahsedebilmek için anahtarın kiralayana teslimi gerekmektedir. Kiracı ile kiralayan arasında tahliye tarihinin ihtilaflı olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir. Kiracı, bu kanıtlama yükümlülüğünü yerine getiremezse söz konusu hususu ispatlayamamış sayılacağından kiracının bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmayacaktır. Anahtarın kiralayana teslim edildiğinin nasıl ispat […]

Fazlasını Oku

ESER SÖZLEŞMELERİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Eser sözleşmesi; yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği tam iki taraflı bir iş görme sözleşmesidir. Eser sözleşmesinin, benzeri sözleşmelerden ayırt edilmesinin önemi, somut olaya uygulanacak yasa maddelerinin belirlenmesinde ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sağlıklı bir çözüme ulaşılmasında kendini gösterir. (Bkz: İlgili yazımız…) 1) Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi: Satış sözleşmesi; […]

Fazlasını Oku