BIÇAK PARASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

Bıçak parası; devlet hastanelerinde görevli hekimlerin, hastalardan ameliyat karşılığı olarak talep ettikleri ilave bir ücrettir. Hekimlerin hastalardan bıçak parası adı altında talep edecekleri herhangi bir ilave ücretin yasal bir dayanağı bulunmamakla birlikte; bu şekilde bir talep, kişinin en temel haklarından biri olan sağlık hakkını ihlal etmekte, aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen […]

Devamını Oku

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 123. maddesinde “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” denilerek düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle korunan hukuki yarar kişilerin sosyal ve ruhsal […]

Devamını Oku

ZORUNLU MÜDAFİLİK

Müdafi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”) 2. maddesinde şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı olarak tanımlanmıştır. Şüpheli veya sanık, soruşturma veya kovuşturma evrelerinin her aşamasında bir veya birden fazla müdafiden yararlanmakta kural olarak serbesttir. Ancak CMK’nın ilgili maddelerinde belirtilen aşağıdaki hallerde zorunlu müdafilik kurumu gündeme gelmektedir: Şüpheli veya sanık çocuk, akıl hastası, […]

Devamını Oku

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde, kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında (rüşvet, zimmet, irtikap vb.), kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veya görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin (gerçek veya tüzel kişiler) mağduriyetine yol açması, kamu zararına neden olması veya kişilere (gerçek veya tüzel kişiler) haksız bir […]

Devamını Oku

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (III)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“Kanun” ya da “TCK”) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere dört farklı suç tipi düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan cinsel taciz suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…), cinsel saldırı suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…), reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna ilişkin yazımız […]

Devamını Oku

İŞKENCE SUÇU

İşkence, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 94. maddesinde, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunmak olarak tanımlanmıştır. İşkence suçunun faili, kamu görevlisidir. Suçun diğer unsurları sağlansa dahi, kamu görevlisi olmayan kişinin işkence suçunu işlediğinden bahsedilemez ancak, suçun işlenmesine […]

Devamını Oku

ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

Adli para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 52. maddesinde“Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.“düzenlenmiş olup kişi hakkında doğrudan yahut seçenek yaptırım olarak […]

Devamını Oku

YÜZ KIZARTICI SUÇLAR

Yüz kızartıcı suç kavramı, ceza hukuku mevzuatımızda tanımlanmamış olmakla birlikte, objektif olmayan, görece bir değerlendirmeye göre kişinin toplum içerisinde utanç duygusunu harekete geçiren suçlar olarak tanımlanabilir. Yüz kızartıcı suçlardan, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 5411 Bankacılık Kanunu gibi bazı özel kanunlarda bahsedilmiş ve bu suçlar Anayasa’nın 76. maddesinde örnekleme olarak sayılmıştır. Özel kanunlar ve […]

Devamını Oku

İRTİKAP SUÇU

İrtikap suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“Kanun”) 250. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre irtikap suçu icbar suretiyle irtikap, ikna suretiyle irtikap ve kişinin hatasından yararlanmak suretiyle irtikap olarak 3 farklı ayrımda değerlendirilebilir. İcbar suretiyle irtikap suçu: Bu suç; bir kamu görevlisinin, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanması veya bu […]

Devamını Oku

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (II)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“Kanun” ya da “TCK”) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere dört farklı suç tipi düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan cinsel taciz suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…), cinsel saldırı suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…) Reşit Olmayanla Cinsel İlişki […]

Devamını Oku