TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (I)

Toprağın korunması, geliştirilmesi, verimli kullanımının sağlanması için gerekli usul ve esasları belirleyen 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”, 15.05.2014’te Resmi Gazete’de yayınlanan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile birtakım değişikliklere uğramıştır. En köklü değişiklik mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin devri hususunda yapılmıştır.  Buna göre […]

Fazlasını Oku

ÜZERİNDE İHTİYATİ TEDBİR BULUNAN TAŞINMAZIN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kat mülkiyeti, “Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.” şeklinde tanımlanmış olup aynı maddede kat irtifakı “Yapılmakta […]

Fazlasını Oku

ÇÖP EV İÇİN ŞİKAYET YOLLARI NELERDİR?

Çöp ev; Obsesif Kompulsif Bozuluk (OKB) şeklinde adlandırılan takıntılı düşünce ve davranışlar ile her şeyi biriktirme ve atamama durumunun bir neticesi olarak bir kimsenin ikamet ettiği haneyi çöp ve birtakım eşyalarla doldurması ve hane içerisine soktuğu eşyaları haneden atmasına psikolojik durumunun engel olması halinde, söz konusu konuta verilen isimdir. Bu durum yalnızca psikolojik rahatsızlığa sahip […]

Fazlasını Oku

KAT İRTİFAKI ve KAT MÜLKİYETİ FARKLARI

Kat irtifakı; bir arsa üzerinde henüz inşaatı yapılacak veya yapılmakta olan bir başka deyişle tamamlanmamış binaya ait mülkiyet hakkını ifade eder. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; kat irtifakı, söz konusu arsa üzerinde almayı planladığınız dairenin hissesine düşen arsa tapusudur. Kat mülkiyeti; bir arsa üzerinde inşaatı tamamlanmış binanın her bir bağımsız bölümü bakımından, bağımsız […]

Fazlasını Oku

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DEPOZİTO

Kira sözleşmelerinde depozito, kiralananda oluşacak hasarlar veya bina aidatlarının ödenmemesi durumunda kiraya vereni korumak amacıyla alınmaktadır. Son dönemde gayrimenkul kiralama işlemlerinde ev sahibi ile kiracı arasındaki en büyük tartışmalardan biri depozito konusunda çıkmaktadır. İlk olarak belirtmek gerekir ki depozitonun geri alınması için depozito bedelinin muhakkak kira sözleşmesine yazdırılması gerekmektedir. Aynı zamanda kira sözleşmesi ayrıntılı ve […]

Fazlasını Oku

KADASTRO TUTANAKLARI NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

Kadastro, taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kaydetme işlemidir. Kadastro teknisyenlerinin söz konusu alanda kadastro çalışmaları bittikten sonra kadastro tutanakları, taşınmaz malların ada ve parsel numaraları sırasına göre, maliklerin ad veya soyadları, tutanağa eklenen belgelerin sayısı ve itirazlı olanlarını da gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte kadastro müdürüne teslim edilir. Kadastro tespitinden sonra ilan […]

Fazlasını Oku

PARSELASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ham durumda bulunan arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleşen idari işlemler dizisine parselasyon işlemleri denir. Parselasyon işlemleri kadastro parselinin imar parselasyonuna dönüştürülmesini ifade eder. İmar planlarının ve parselasyonun asıl amacı  kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi suretiyle, düzenli, sağlıklı ve estetik bir şehirleşmenin gerçekleştirilmesidir. Kadastro parseli, kadastro uygulaması sonucunda, arazi üzerinde mülkiyet durumu tespit edilerek oluşturulan […]

Fazlasını Oku

ÇİFT (ÇİFTE) TAPU

Tapu kütüğüne uygun bir şekilde tapulama ve kadastro işlemlerine başlandıktan sonra çift tapu durumuna çok sık rastlanmasa da, bazen bu durum ortaya çıkabilmektedir. Çıkabilecek bu olumsuz durumu engellemek için Kadastro Kanunu 22. madde şöyle bir kural getirmiştir: “Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler […]

Fazlasını Oku

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASINDA GÖREV, YETKİ ve SÜRE

Daha önceki yazılarımızda arsa payı düzeltilmesi davasının ne olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…) ve söz konusu davanın taraflarını (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise arsa payı düzeltilmesi davasında görev ve yetki hususunu, davada dikkat edimesi gereken süreleri irdeleyeceğiz. Kat Mülkiyeti Kanunu’nunda (“KMK) açıkça “…Bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” dendiğinden, KMK […]

Fazlasını Oku

ORMANLAR ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİK

Ormanların kamu malı sayılmasının arkasında yatan neden, üzerinde zilyetlik kurulamayıp, tasarrufların kamu hukukundan doğan hak ve yetkilere dayanmasındandır. Ayrıca ormanlar tabi servetlerden sayıldığı için, devletin bu yerler üzerinde geniş bir biçimde kontrol ve denetim hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla ormanlar tescile tabi değildir ve zamanaşımı ile iktisaba elverişli değildir. Fakat bazı devlet ormanları hazine adına tescil edilebilmektedir. […]

Fazlasını Oku