KİRALANANIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ

Konut ve işyeri kiralarında kiralananın tahliyesinin hangi yollarla sağlanabileceğinden önceki yazılarımızdan birinde bahsetmiştik (Bkz….). Bu yollardan herhangi birini uygulayarak tahliye imkanı elde etmek için bir tahliye davası açılmalı ve dava sonucunda ilam icraya konulmalıdır. Kiralananın ilamsız icra yoluyla tahliyesinde ise herhangi bir dava açılmasına ve ilama gerek yoktur. İlamsız icra yoluna başvurabilmek için kira bedelinin […]

Fazlasını Oku

KONKORDATO ÇEŞİTLERİ

Konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 285. – 309. maddeleri arasında düzenlenmiş olup söz konusu hükümler 15.3.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürülüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişiklikliğe uğratılmıştır. (Bkz. ilgili yazımız…) Buna göre borçlu, konkordatoda kabul edilen şekilde alacaklılarına ödeme […]

Fazlasını Oku

KONKORDATO NEDİR?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 15.3.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürülüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişen 285. maddesinde; “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını […]

Fazlasını Oku

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İtirazın iptali davası; borçlu aleyhine açılmış olunan icra takibinin borçlunun yaptığı itiraz nedeniyle  durması sonucunda alacaklının, itirazı hükümden düşürebilmek için seçebileceği hukuki yollardan birisidir. İtirazın iptali davası bir eda davası olup alacak davası niteliği taşımaktadır. İtirazın iptali davasında takip alacaklısı davacı, takip borçlusu ise davalı konumunda olacaktır. İtirazın iptali davası genel hükümlere yönelik bir eda […]

Fazlasını Oku

DERECE KARARI

Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli, hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara hisselerine göre paylaştırılır. Paraların paylaştırılması icra takibinin son aşaması olup icra memuru tarafından re’sen yapılır. Satış tutarının bütün alacaklıların alacağını karşılaması durumunda sıra cetvelinin düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. İcra memuru İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 138. maddesine göre satış bedelini paylaştıracaktır. Satış […]

Fazlasını Oku

AŞKIN HACİZ

Alacaklının başvurusu üzerine, alacağın ödenmesi için borçlunun taşınır-taşınmaz mallarına, maaşına yahut parasına bir başka değişle borçlunun haczedilebilir tüm mal ve haklarına icra dairesince el konulması işlemine haciz denmektedir. Ancak bu ifadeden, alacaklının haczin üst sınırı olan asıl alacak, faiz ve masrafları göz ününde bulundurulmadan orantılılık ilkesine aykırılık oluşturacak biçimde borçlunun tüm malvarlığının haczedilebileceği anlamı çıkarılmamalıdır. […]

Fazlasını Oku

İLAMDAKİ ALACAK KALEMLERİ AYRI AYRI İCRA TAKİBİNE KONABİLİR Mİ?

 Bugünkü yazımızda ilamdaki alacak kalemlerinin ayrı ayrı icra takibine konulup konulamayacağını inceleyeceğiz. İcra takibi 3 takip türünden biri ile yapılabilir. Şöyle ki; 1)İlamlı İcra Takibi (Mahkeme kararına dayanılarak açılan takip) 2)Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibi (Çek, poliçe, bono)                                                                                3)İlamsız İcra (Fatura vs. belgeye dayanılarak açılan takip) İlamlı icra takibinde alacak kalemlerinin ayrı ayrı icra […]

Fazlasını Oku

SATIŞ İLANINDA TEBLİGAT

İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), kıymet takdiri tebliğine göre satış ilanının tebliğini oldukça sıkı şekil şartlarına bağlamış olup bu husustaki bir eksiklik doğrudan ihalenin feshine sebep olmaktadır. Bu sebeple taşınmaz satışlarında satış ilanının tebliği meselesi oldukça önem arz etmektedir. İİK madde 127: “İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin […]

Fazlasını Oku

İCRA DOSYASI AÇARKEN MASRAFLAR NELERDİR?

İcra takibi başlatılırken, bir kısım harçlar ve masrafların ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu masraflar başlangıç aşamasında alacaklıdan tahsil edilerek dosya masrafı adı altında dosya borcuna eklenir. Harç ve masraflar yapılacak icra takibinin türüne göre değişiklik gösterir: İlamsız icra takibinde istenen harç ve masraflar: Başvuru Harcı (2016 yılı için 29.20 TL) Peşin Harç (2016 yılı için, icraya […]

Fazlasını Oku

İCRA BORCUNUN TAKSİTLE ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜ?

Borçlu, borcunu satış talebinden önce öderse, haciz düşer. Borçlu borcunu tek seferde ödeyebileceği gibi muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt ederek ve ilk taksidi de peşin ve  derhal verirse taksitle ödeme imkanı da mevcuttur. Taksitle ödemenin iki şekilde gerçekleşebileceğini ifade edebiliriz: İki tarafın anlaşmasıyla taksitle ödeme Borçlunun tek taraflı müracaatıyla taksitle ödeme İki tarafın anlaşmasıyla taksitle ödeme, […]

Fazlasını Oku