TİCARİ BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Tacir olarak kabul edilmenin kanunen sayılan bir takım sonuçlarının varlığından ve bunlardan birinin de, ticari işletmeyle alakalı belgelerin kopyalarını saklama yükümlülüğü olduğundan daha önceki bir yazımızda bahsetmiştik.(Bkz.İlgili yazımız…) Peki kanunen tacirin, bu ticari belgeleri kaç yıl saklaması gerekmektedir? Bu hususta, hukukumuzda iki ayrı düzenleme mevcuttur: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 253: “Bu Kanuna göre […]

Fazlasını Oku

SENET İPTALİ DAVASI

Senedin elden çıkması yahut kullanılmayacak hale gelmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri uyarınca senedi kaybeden kimsenin ilk olarak ödeme yasağı kararı alarak üçüncü kişilerin senedi borçluya ibrazı ve ifa talebinde bulunması olasılığını ortadan kaldırması gerekmektedir. Ancak ödeme yasağı kararı alınmadan da senet iptali davası açmak pek tabi mümkündür. Davanın açılması aşamasına gelindiğinde, kaybı yaşayan […]

Fazlasını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK

Çek bankaya hitaben yazılmış, ödeme emri niteliğindeki bir kıymetli evraktır. Günümüz ticaret hayatının önemli bir parçası olan çek, doğru kullanılmadığı zaman çeşitli hukuksal sorunlara yol açmaktadır. Ülkemizde uygulamada çekler  ileri tarihli olarak düzenlenmektedir. Çekte yazılan tarihte, ilgili banka hesabında çekte yazılı tutarın bulunmaması “karşılıksız çek” durumu olarak adlandırılır. 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanun’un […]

Fazlasını Oku

FATURA BORCUNA İTİRAZ

Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunları’nda faturanın ne olduğuna dair bir tanım yapılmamıştır. Mevzuattaki ifadeler ve faturanın genel işlevi çerçevesinde faturayı şu şekilde tanımlayabiliriz: satıcı ile müşteri arasında meydana gelen ticari bir ilişkiyi ispat etmeye yarayan, hukuki niteliği olan belge. Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 21/2 maddesinde “Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, içeriği […]

Fazlasını Oku

ŞUBE

  Faaliyet bölgeleri genişleyen ticari işletmeler, işletme merkezinin dışında işyeri merkezine bağlı çeşitli birimlerin kurulmasına ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu birimler her ne kadar şube olarak adlandırılsa da işletme merkezinin dışında yer alan her birim şube olarak hukuken nitelendirilmez. Ticari işletmelerin bu birimlerinin şube olarak adlandırılabilmesi için işyeri merkezi ile aralarında bir faaliyet ortaklığı bulunması zorunludur. […]

Fazlasını Oku

ŞİRKET DEVRİ NASIL YAPILIR?

  Öncelikle belirtelim, devir işlemleri Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 202’de düzenlenmiştir. Bu madde yalnızca ticari işletmelerin devrini değil tüm işletmelerin devrini genel olarak düzenlemektedir. İlgili maddeye bakacak olursak: “F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması Madde 202-Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili […]

Fazlasını Oku

ŞİRKET FAALİYET ALANI NEDİR?

 Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile ilgili olarak sıklıkla duyulan bir kavram olan “ultra vires” ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yazılı olan konular dışında hukuki işlem yapamayacakları anlamına gelir. Bir başka deyişle, şirketin sözleşmesinde yazılı işletme konularıyla bağlı olması, işletme konuları dışında yaptığı işlemlerin şirketi bağlamaması anlamına gelir. Örneğin; eski TTK zamanında, gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan bir […]

Fazlasını Oku

ŞİRKET BİRLEŞMESİ

 Küreselleşmeyle artan rekabet, firmaların ayakta kalabilmelerini gün geçtikçe daha da zorlaştırmaktadır. Stratejik kararların doğru zamanda alınıp uygulanabilmesi bu nedenle firmalar açsından hayati önem taşır. Zorlayıcı rekabet ortamının doğal sonucu olarak firmalar, zaman içinde çeşitli ortaklıklar kurmak ve stratejik işbirlikleri yapmak durumunda kalırlar. Bu doğrultuda işletmeler varlıklarını koruyabilmek için maliyetleri, sermayeyi, teknolojiyi, iletişim ve pazarlara ulaşım […]

Fazlasını Oku

TİCARİ TEMSİLCİNİN YETKİLERİ

Ticari temsilcinin kim olduğu, hukuki niteliği ve nasıl görevlendirileceğini daha önceki bir yazımızda (bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Bu yazımızda ise ticari temsilcinin yetkilerinin kapsamına değineceğiz. Ticari temsilcinin yetkileri yönetim ve temsil olarak ikiye ayrılmaktadır. Yönetim, ticari işletmenin içe yönelik işlerini, temsil ise üçüncü kişilerle ilişkilerini kapsamaktadır. Ticari temsilci yönetim yetkisi kapsamında işletmenin amacına uygun olan, olağan […]

Fazlasını Oku

TİCARİ TEMSİLCİ KİMDİR?

Tacir yardımcıları; tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlerle ilgili olarak yararlandığı kişilerdir. Tacir yardımcıları bağlı tacir yardımcıları ve bağımsız tacir yardımcıları olmak üzere ikiye ayrılır. Bağlı tacir yardımcılığında en yaygın uygulanan kurum; ticari temsilciliktir. Ticari temsilci, Türk Borçlar Kanunu’nun 547. maddesinde: “İşletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi […]

Fazlasını Oku