TÜRK HUKUKU’NDA YARGILAMA SİSTEMİ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki istinaf hükümleri, 20 Temmuz 2016 tarihinde İstinaf Mahkemeleri’nin faaliyete geçmesiyle işlerlik kazanmış; böylece, Türk Hukuku’nda ilk derece yargılaması, ikinci derece yargılaması (istinaf) ve üçüncü derece yargılaması (temyiz) olmak üzere üçlü bir yargılama sistemi ortaya çıkmıştır. İlk derece yargılamasını yerel mahkemeler, ikinci derece yargılamasını (istinaf) Bölge Adliye Mahkemesi, üçüncü derece yargılamasını […]

Fazlasını Oku

İHTİYATİ TEDBİRDE “ÖLÇÜLÜLÜK” ve “TALEPLE BAĞLILIK” İLKELERİNİN UYGULANMASI

İhtiyati tedbirin geçici bir hukuki koruma olduğundan ve bu bağlamda özelliklerinin, şartlarının neler olduğundan bir diğer yazımızda detaylı olarak bahsetmiştik, lütfen bakınız (Bkz.İlgili yazımız…). Bu yazımızda ise hakimin mevcut bir davada veya ileride açılacak bir dava için ihtiyati tedbir uygulaması halinde; ölçülülük ve taleple bağlılık ilkelerine uygun bir şekilde karar vermesi gerektiğinden bahsedeceğiz. “Ölçülülük” ilkesi; […]

Fazlasını Oku

ARABULUCULUK (II)

ARABULUCULUK HİZMETİNDEN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ? Nasıl ki bir kişinin, bir davayı açmak ve açtığı davadan feragat etmek hakları mevcutsa aynı şekilde arabuluculuk hizmetinden vazgeçmek hakkı da mevcuttur. Kişi bunu serbestçe yapabilir. ARABULUCULUK NE KADAR GÜVENLİDİR? Arabuluculuk sistemine eşitlik ve gizlilik ilkeleri hakimdir. Arabulucu, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişidir. Uyuşmazlık konusunun taraflarına eşit mesafede durarak […]

Fazlasını Oku

ARABULUCULUK (I)

ARABULUCULUK NEDİR? ARABULUCU KİME DENİR? Arabuluculuk; tarafların arasındaki ihtilafların, taraflar arasında uyuşma ve anlaşma sağlamak amacıyla arabuluculuk hususunda uzmanlık eğitimi almış, bağımsız ve tarafsız, Hukuk Fakültesi mezunu bir üçüncü kişinin yardımı ile çözülmesini öngören uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Dikkat çekmek istediğimiz önemli bir husus, arabuluculuğun hakimlik ya da hakemlik olmadığıdır. Arabulucu; kişilerin aralarındaki uyuşmazlıkları bir çözüm […]

Fazlasını Oku

KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI FARKI

Belirsiz alacak davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 107. maddesinde düzenlenmiş olup “(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya […]

Fazlasını Oku

VEKİL KANALIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT KİME YAPILIR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu (“Kanun”) 11. maddesinde açıkça belirtildiği üzere vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması esas olup ilgili maddede; “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. […]

Fazlasını Oku

DAVA KONUSUNUN DEVRİ

Taraflar, dava konusu üzerinde ihtiyati bir tedbir bulunmuyorsa serbestçe tasarruf edebilirler. Dava konusunu devreden tarafa göre uygulanacak hükümler farklıdır. Dava konusunu devreden tarafın davalı olması ihtimalinde, davacının önünde iki seçimlik yetki bulunur. Davayı dava konusunu devralan kişiye karşı aynen sürdürmek, Davayı tazminat davası olarak devam ettirmek. Mahkeme, dava görülmekteyken davalının dava konusunu devrettiğini öğrendiği anda […]

Fazlasını Oku

BİLİRKİŞİLİKTE TEMEL İLKE VE SORUMLULUKLAR

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bilirkişilik müessesesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteydi, ancak 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri özel bir kanunla düzenlenir hale getirilmiştir. İlgili Kanun’un 3. maddesinde bilirkişilikte […]

Fazlasını Oku

İSTİCVAP NEDİR?

İsticvap, davanın taraflarının kendi aleyhine olan hususlarla alakalı olarak dinlenmesidir. Tarafların hakim tarafından her dinlenilmesi isticvap olarak değerlendirilemez, isticvap olarak değerlendirilmenin bazı şartları vardır: Taraflar temsilcileri olmaksızın yalnızca kendileri dinlenir. Tüzel kişiler içinse temsil yetkisini haiz kişiler dinlenilmektedir. Kişi, ergin değilse veya kısıtlı ise kanuni temsilcisi dinlenebilir ancak bunun için davanın dava hakkının kişiye özgülendiği […]

Fazlasını Oku

İLANEN TEBLİGAT

Tebligat, hukuki bir işlemin veya durumun ilgili kişiye bildirilmesi amacıyla yetkili kurum tarafından yapılan yazı veya ilan yoluyla belgeleme işlemidir. Hukukumuzda tebligata çok büyük önem verilmektedir, özellikle İcra ve İflas Hukuku’nda tebligata çok büyük sonuçlar bağlanmıştır. Tebligat kural olarak tebliğ edilecek kişinin bilinen son adresine yapılır, eğer adresi bilinmiyorsa adres kayıt sistemindeki adrese göre yapılır. […]

Fazlasını Oku