Hakkımızda

Nasıl Çalışıyoruz?

Danışmanlık ve ihtilafların yargı yoluyla çözümü şeklinde iki kolda hizmet veren hukuk büromuz; çalışma alanlarında en güncel yasal düzenlemelerle mevzuata hakim olarak en pratik ve ekonomik metotla Müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaktadır.

►Danışmanlık: Ulusal/Uluslararası-Tek/Çift/Çok Taraflı Sözleşmeler, Fikri Mülkiyet, Aile, Ticaret, İş, Sosyal Güvenlik, Şirketler ve Ticari İşletmeler, Rekabet Hukuku gibi burada sınırlandırılmayan çok sayıda farklı hukuk alanında yazılı ve sözlü danışmanlık vermekteyiz. Genel olarak bu kapsamda; yasal düzenlemeler ışığında danışılan konunun kavranması ve değerlendirilmesi, üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmesi, gerektiğinde ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, sorunun etraflıca müzakere edilmesi, çeşitli ek branşlardan örneğin finans, muhasebe, sigorta, lojistik … desteklerle perspektifin genişletilmesi, güncellenen bilgilerin kullanım kolaylığına ulaştırılması, alternatif planlara sahip yol haritası çıkarılması, genelde ve özelde danışmanlık konusunun bütünüyle tetkik edilmesi neticesinde tam tatmin sağlayan bir raporlama süreci şeklinde hizmet vermekteyiz.

►İhtilafların Yargı Yollarıyla Çözümü: Bu alanda özellikle;

 • Sulh: hukuki bir problemin öncelikle kavranması, üzerinde yasa ve mevzuat anlamında araştırmaların yapılması, dosyada eksikliklerin giderilmesi, uyuşmazlığın taraflarının tanınması, istemlerin etraflıca değerlendirilmesi, mümkünse Müvekkilin de bilgisi ve onayı çerçevesinde uyuşmazlığı yargı yollarına taşımadan evvel sulhen çözmek için yöntem arayışları ve bu anlamda Müvekkil adına hareketle müzakereler yürütmek, görüşmeler gerçekleştirmek, gerektikçe sözlü ve/veya yazılı olarak Müvekkile bilgilendirmelerde bulunulması, sulh protokolleri tanzim etmek ve hakkın daha hızlı ve ekonomik olarak teslimini sağlamak
 • Mahkemeler: ihtilafın incelenmesi, analiz edilmesi, doğru yargı yolu, görevli ve yetkili mahkemenin tespiti, dava taraflarının belirlenmesi, dava konusunun ve talebin ortaya konması, delillerin toplanması, her aşamada gerekli oldukça Müvekkile irtibat halinde kalınarak ek bilgi ve belgelerin bir araya getirilmesi, dava hazırlıklarının gerçekleştirilmesi, bu anlamda hukuki araştırma ve çalışmalarda bulunulması, yasa ve mevzuatın ilgili hükümlerinin dava konusu özelinde tetkiki, davanın ikame edilmesi, duruşmalara girilmesi, keşif, inceleme, bilirkişi raporları ya da uzman görüşü alınması, mahkemeler nezdinde tam temsilin sağlanması, ihtiyaç halinde sözlü olarak bilgi verilmesi, periyodik olarak davanın seyri hakkında Müvekkile yazılı bilgilendirmede bulunulması, yargılamanın temyiz ve karar düzeltme gibi kanun yollarında avukatlık hizmetleri sunulması, kararın icrası
 • İcra ve İflas Müdürlükleri: alacağın tahsili için borçluyla görüşmeler yapmak, tahsilat sağlanamadığında ilamlı ya da ilamsız icra takibi başlatmak, borçlunun malvarlığını sorgulamak, taşınır ve taşınmazları haczetmek, satışını gerçekleştirmek, icra müdürlüklerinde alacaklı ve borçlu taraf hakları gereği işlemler tesis etmek, iflas müdürlüklerinde müflis ve alacaklıların temsilini sağlamak

Çalışma Alanları

 • Sözleşmeler Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Şirketler ve Ticari İşletmeler Hukuku
 • Yabacılar Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Tüketici Hakları
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Medeni  Hukuk
 • Kişiler Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku