SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA BORÇLANMA ARAÇLARI – I

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN

Bu yazı dizimizde borçlanma araçları ile borçlanma aracı sahipleri kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ile Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) çerçevesinde ele alınmıştır.

BORÇLANMA ARACI KAVRAMI

Sermaye piyasası aracı kavramı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SerPK”)  madde 3/ş hükmüyle tanımlanmakta; sermaye piyasası alanında işlem gören sermaye piyasası araçlarının menkul kıymetler, türev araçlar ve yatırım sözleşmeleri olduğu öngörülmektedir. Anılan madde hükmüyle kanun koyucu tarafından sınırlı sayım yapılmamakta, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK” ya da “Kurul”) kapsama dahil ettiği, sermaye piyasasında tedavülü olan başka araçların da sermaye piyasası aracı sayılabileceği belirtilmektedir.

SerPK, madde 3/o hükmüyle ise sermaye piyasası araçlarından menkul kıymetler kavramı tanımlamakta; paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları ile borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarının menkul kıymet sayıldığı öngörülmektedir.

Borçlanma aracı türlerinin neler olduğu ise Borçlanma Araçları Tebliği’nin (VII-128.8) (“Tebliğ”) madde 3/c hükmünde sayılmakta, ihraççıların ihraç ettikleri tahviller, paya dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, finansman bonoları ve kıymetli maden bonoları borçlanma araçları olarak öngörülmektedir. Söz konusu sayım, sınırlı sayım değildir.

İlgili Tebliğ hükmünde borçlanma aracı olarak sayılan araçların niteliği dikkate alındığında borçlanma aracı kavramı; ihraççılar tarafından sermaye piyasasından borçlanma amacıyla ve bu piyasada işlem görmek üzere ihraç edilen, halka arz edilerek veya edilmeksizin satılan; ihraca ve satışa ilişkin şart, usul ve esasları Kurul’ca tespit edilen ve gelişen piyasa koşulları doğrultusunda Kurul tarafından bu kapsama dahil edilebilecek her tür sermaye piyasası aracı olarak tanımlanabilir.

Bir sonraki yazımızda borçlanma aracı türlerinden bahsedeceğiz. Lütfen takip ediniz.

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir