DAVADA SULH OLMAK NE DEMEKTİR?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) madde 313 uyarınca sulh olma, görülmekte olan bir davanın taraflarının, karşılıklı anlaşmaları ile dava konusu uyuşmazlığa kısmen veya tamamen son vermeleridir. Anlaşılacağı üzere sulh, tek taraflı yapılabilen değil, davanın taraflarının  katılımı ile oluşan bir müessesedir. Sulhta genellikle, davacı talep sonucunun bir kısmından feragat eder ve davalı da, davacının talep sonucunun kalan […]

Devamını Oku

NİKAHSIZ EŞİN MİRAS HAKKI

Miras bırakanın mirasından pay alabilmek için yasal veya atanmış mirasçı olmak gerekmektedir. Yasal mirasçılar miras bırakanın çocukları, eşi, anne ve babası, kardeşleri, büyükanne ve büyükbabaları ile onların çocuklarıdır. Resmi nikahla evlenen eşin yasal mirasçılardan olduğuna şüphe bulunmamakla birlikte, akıllara resmi nikahı olmaksızın birlikte yaşayan kişinin mirastan pay alabilecek olup olmadığı sorusu gelmektedir. Nikahsız eş yasada […]

Devamını Oku

DAVADAN FERAGAT ETMEK NE DEMEKTİR?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 307’de düzenlendiği üzere davadan feragat, davacının açmış olduğu davadaki talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Davadan feragati derdest davanın davacısı yapabilmektedir. Bu şekilde davacı, dava dilekçesinin sonuç bölümünde istemiş olduklarından tamamen veya kısmen vazgeçmektedir. Davacının feragat beyanı üzerine davada esasa girilmeden ve bir hüküm kurulmadan karar verilmektedir. Feragat, kesin hüküm gibi […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ

Tasfiye; şirket malvarlığının paraya çevrilerek, 3. kişilerle şirket arasındaki ilişkilerin sona erdirilmesi ve varsa artan kısmın ortaklar arasında paylaşılma işlemlerinin tamamını ifade eder. Bütün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra da şirketin hukuki varlığına son verilebilmesi için, şirketin ticaret sicilinden silinmesi gerekir.1 Limited şirketin sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ve şirketin tasfiye aşamasına girmesi durumu şirket müdürleri […]

Devamını Oku

SGK’NIN VERDİĞİ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından kesilen para cezaları, idari para cezası niteliğindedir. SGK’nın verdiği idari para cezalarına karşı genel itiraz yolundan ayrı bir itiraz yolu düzenlemiştir. Bu durumda doğrudan mahkemeye dava açmak mümkün değildir. Dava açmadan önce idari itiraz yollarının kullanılması gerekir. SGK bünyesinde İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonları bulunduğundan hakkında idari para cezası verilen kişi […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKUNDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

Türk Ceza Kanunu’nda takdiri indirim nedenleri 62. maddede şu şekilde düzenlenmiştir: “Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, […]

Devamını Oku

MİRASTA KİMLERİN SAKLI PAYI VARDIR?

Miras hukukunun en mühim unsurlarından biri de mirasta saklı pay düzenlenmesidir. Miras bırakan ölmeden önce malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma bakımından hür iken, ölümü ile yapacağı tasarruflarda bu özgürlük kendisine tanınmamaktadır. Bu sebeple miras bırakan sadece belirli oranlar dahilinde malvarlığını bir takım kimselere miras bırakabilmektedir. Kimlerin mirasta saklı pay sahibi olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR

Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili oluşabilecek ilk problem, projenin özel mülkiyeti doğrudan etkiler özellikli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu etki ile mülkiyet hakkı sınırlandırılabilecek yahut sona erdirilebilecektir. Son derece önem arz eden mülkiyet hakkı Anayasa’da şu şekilde düzenlenmiştir. Anayasa madde 35: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının […]

Devamını Oku

İCRA DOSYASI NASIL KAPANIR?

Alacaklı, borçludan kendi girişimleri ile alacağını elde edemezse bir avukat vasıtasıyla yahut avukatsız olarak kendisi icra takibine başvurabilmektedir. Takip başlatılırken alacaklı kimseden başvuru harcı ve peşin harç isminde harçlar alınmaktadır. Takip başlatıldıktan sonra ise takibi bir avukat yürütüyorsa bunlara vekalet suret harcı da eklenmektedir. Borçlu kimse, cezaevi harcı dışındaki alacak, faiz, masraf, vekalet ücreti ve […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN SADAKAT YÜKÜMLÜĞÜNÜN İHLALİ

Evlilik birliğinin eşlere yüklediği en önemli görev sadakat gösterme yükümlülüğüdür. Bu sebeple evlilik hukuken son bulmadıkça, eşler birbirine sadakat göstermek borcu altındadırlar. Eşlerin bir arada bulunmamaları, artık birbirlerine ilgi duymamaları, evli kalmak istememeleri gibi hal ve şartlar eşlere bu yükümlülüklerine aykırı davranma hakkı vermemektedir. Böylelikle boşanma davası sürerken, boşanma ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar […]

Devamını Oku