İŞÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – VIII

Bir önceki yazımızda sır saklama yükümlülüğünün sona ermesinden bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin hüküm ve sonuçlarına kısaca giriş yaparak, sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinden söz edeceğiz. İşçinin sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin hüküm ve sonuçlarını hem haksız fiile ilişkin hükümler açısından hem de borca aykırılık hükümleri açısından […]

Devamını Oku

KIDEMLİ İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN MUDUR?

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle, 4. Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik […]

Devamını Oku

İŞÇİNİN SAVUNMASI ALINMAKSIZIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Gerek 4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”) gerekse de Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca, iş sözleşmesinin fesih usulü kesin şartlara bağlanmış; işçinin hangi olay veya olgu sebebiyle feshinin istendiğini bilmesi ve bu yönde kendisini savunabilmesi için işveren tarafından yazılı şekilde savunmasının alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir. İşverenin bu hareketiyle, fesih kararının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve feshin son çare […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ II

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesine ilişkin sebepler İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde; I – Sağlık sebepleri II – Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri III – Zorlayıcı sebepler IV – İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması olarak sayılmıştır. Son haftalarda ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle, işverenin Kanun’un 25/I maddesinde […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ

Son günlerde ülkemizi de etkisi altına almış olan korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmelerinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi konusu gündeme gelmektedir. Bu yazımızda, korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesinden bahsedeceğiz. İşverenler, işçilerin menfaatlerini veya kendi ekonomik menfaatlerini düşünerek kimi zaman sağlık problemi yaşayan işçilerinin iş sözleşmesini feshedebilmektedirler. Kanun koyucu, 4857 sayılı […]

Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HASTALIK SEBEBİYLE İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ

İşçinin yaşadığı veya yaşama riski bulunan sağlık sorunları, iş sözleşmesinin sona ermesine neden olabilmektedir. Kanun koyucu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri:  a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ

Son günlerde ülkemizi de etkisi altına almış olan korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmelerinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi konusu gündeme gelmektedir. Bu yazımızda, korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesinden bahsedeceğiz. İşçinin yaşadığı veya yaşama riski bulunan sağlık sorunları, iş sözleşmesinin sona ermesine neden olabilmektedir. Kanun koyucu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. […]

Devamını Oku

KIDEM – İHBAR TAZMİNATININ HACZİ

Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye yahut mirasçılarına kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence yapılması gereken bir miktar ödemedir. İş akdinin sona erdiği her durumda değil, yasada öngörülen hallerin varlığı halinde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere kıdemleri oranında bu tazminat ödenir. İhbar […]

Devamını Oku

İŞVERENİ ZARARA UĞRATMA HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İşçiler, kendi sorumluluk alanlarında olan eylemler sebebiyle bazen işverenlerini zarara uğratabilmektedirler. Hayatın olağan akışı çerçevesinde meydana gelecek zararların büyük olması halinde İş Kanunu, işverene iş sözleşmesini haklı olarak feshetme imkanı vermektedir. İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. fıkrasının (ı) bendi uyarınca “işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı […]

Devamını Oku

İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI İŞVERENİN HAKLI SEBEPLE İŞ AKDİNİ FESHİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25.maddesinin II. fıkrasının (ı) bendinde “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödemeyecek derecede hasar ve kayba uğratması” halinde işverenin, işçinin iş akdini tek taraflı olarak ve derhal fesih edebileceği […]

Devamını Oku