KİRA TESPİT DAVASI

Kira sözleşmesinin tarafları, sözleşme serbestisi ilkesi gereğince, kural olarak kira bedelini özgür iradeleriyle belirleyebilmektedirler. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin bu serbesti, yalnızca kira sözleşmesini akdederken geçerli olup, kanun koyucu, izleyen kira dönemleri için bu serbestiye bir takım sınırlandırmalar getirmiştir. Kanun koyucunun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin öngördüğü düzenlemeler, kiracıyı koruma amacı taşımaktadır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında, […]

Devamını Oku

KİRAYA VERENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI (II)

Kiraya verenin hukuki sorumluluklarının bir kısmını açıkladığımız bir diğer yazımızı sitemizde (Bkz.İlgili Yazımız…) lütfen okuyunuz. Bu yazımızda ise kiraya verenin diğer hukuki sorumluluklarına yer vereceğiz: Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu: Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kiraya verenin ayıptan sorumluluğunu teslim anında ayıbın varlığı ve sonradan ortaya çıkması bakımından farklı hükümlerle düzenlemeye almıştır.    Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumlululuk […]

Devamını Oku

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DEPOZİTO

Kira sözleşmelerinde depozito, kiralananda oluşacak hasarlar veya bina aidatlarının ödenmemesi durumunda kiraya vereni korumak amacıyla alınmaktadır. Son dönemde gayrimenkul kiralama işlemlerinde ev sahibi ile kiracı arasındaki en büyük tartışmalardan biri depozito konusunda çıkmaktadır. İlk olarak belirtmek gerekir ki depozitonun geri alınması için depozito bedelinin muhakkak kira sözleşmesine yazdırılması gerekmektedir. Aynı zamanda kira sözleşmesi ayrıntılı ve […]

Devamını Oku

KİRAYA VERENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI (I)

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 229’a göre kiraya verenin, bir şeyi kullanmayı ve yararlanmayı kiraya verdiği kimseye (kiracıya) bırakması gerekmektedir. Yazımızın devamında bahsedeceğimiz hususlar özel olarak belirli süreli, belirsiz süreli, konut, işyeri kira sözleşmesi ayırımı yapılmadan genel hükümler üzerinden kaleme alınmıştır. Kiraya veren kimsenin sorumluluğu farklı maddelerde tek tek düzenlenmiştir. Teslim Borcu (TBK madde 301): […]

Devamını Oku

KİRACININ ANAHTAR TESLİM YÜKÜMÜ

Bir kira tahliyesinden ve dolayısıyla kiracının kira borcundan kurtulduğundan bahsedebilmek için anahtarın kiralayana teslimi gerekmektedir. Kiracı ile kiralayan arasında tahliye tarihinin ihtilaflı olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir. Kiracı, bu kanıtlama yükümlülüğünü yerine getiremezse söz konusu hususu ispatlayamamış sayılacağından kiracının bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmayacaktır. Anahtarın kiralayana teslim edildiğinin nasıl ispat […]

Devamını Oku

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiracının kiraladığı konutu belli bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belgeye tahliye taahhütnamesi denir. Tahliye taahhütnamesi kiracıyı, gayrimenkulden tahliye etmenin en kolay ve en etkili yoludur. İmzalamış olduğu taahhütnameyle birlikte kiracı, şartsız olarak kiralananı tahliye edeceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Her ne kadar kiraya veren de kiracıyla birlikte imza atabilse de, kiraya verenin imza atma […]

Devamını Oku

KİRACI KİRALANANDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR Mİ?

Kiracıların çeşitli gerekçelerle kiralananlarda yenilik veya değişiklik yapmaları uygulamada çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bununla birlikte nelerin yenilik, nelerin değişiklik kapsamına girdiği değerlendirilerek kiracının yenilik ve değişiklik yapma yetkisinin sınırları belirlenmelidir. Kiracının yaptığı “yenilik”, kiralananın değerinin korunmasına dair yapılan çalışmaları kapsar. Örneğin, kiracının kullanımıyla eskiyen küveti değiştirmesi. Kiralananın değerinin değişmesine sebep olabilecek nitelikteki çalışmalar ise […]

Devamını Oku

KİRA BEDELİ ARTIŞ ORANI

Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz üzere (Bkz. ilgili yazımız) kira sözleşmesi belirli süreli düzenlenmiş olsa dahi, belirlenen süre sonunda feshedilmediği takdirde yenilenmiş sayılmaktadır. Hal böyle olunca sözleşme belirli ya da belirsiz süreli olsun, yenileme döneminde kira bedelinde artışla karşı karşıya kalınacaktır. Maalesef uygulamada, kiraya verenler yenileme döneminde oldukça fahiş artışlarla kiracılara baskı kurmaya çalışmaktadırlar. Kiraya verenin […]

Devamını Oku

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kira Hukukunda çok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Ancak yine de özellikle taşınmaz kiralarında, kiracılar ve kiraya veren ev sahipleri kanundan doğan hak ve yükümlülüklerini çoğu zaman bilmeden hareket etmektedirler. Özellikle kira ücreti ve yıllara göre yapılan zam oranları, sözleşmenin feshindeki usuller ve  kiralananın ayıbından […]

Devamını Oku