İFA ZAMANI

İfa; kelime olarak bir işi yapma, meydana getirme anlamlarına gelmektedir. Borçlar Hukuku kapsamında ifa, bir borcu yerine getirme anlamında kullanılmaktadır. İfa zamanıysa, borcun yerine getirileceği zaman dilimini ifade etmektedir. Türk Borçlar Hukuku kapsamında, genel olarak sözleşme serbestisi esas olduğundan taraflar, ifa zamanını dürüstlük kuralına uygun olarak serbestçe belirleme imkanına sahiptir. Ancak tarafların anlaşmazlığa düştüğü ya […]

Devamını Oku

SÖZLEŞMEDE ŞEKİL

En basit haliyle şekil, irade beyanının dış dünyaya yansıtılmasını ifade etmektedir. Bu yansıtma; açık veya örtülü bir şekilde olabileceği gibi, sözlü veya yazılı ya da başka bir davranışla da yapılabilmektedir. Kural olarak Türk Borçlar Hukuku şekil serbestliğine dayansa da gerek taraflar gerekse de kanunlar bazı işlemleri şekle bağlı kılabilmektedir. Başka bir deyişle kanunumuz; bazı işlemlerin […]

Devamını Oku

REKABET HUKUKU KAPSAMINDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİ

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Zorunlu unsur, hakim durumda olan bir teşebbüsün faaliyette bulunabilmek için mutlaka sahip olması gereken ve rakip teşebbüslerin söz konusu zorunlu unsura sahip olmaksızın pazarda ilgili faaliyette bulunma ve rekabet etme imkanı elde edemeyecekleri taşınır-taşınmaz mal, tesis, malzeme, fikri mülkiyet hakları gibi unsurlar olarak tanımlanabilir. Tüm gerçek veya tüzel […]

Devamını Oku

SÖZLEŞME SERBESTİSİ NEDİR, SINIRLARI NELERDİR ?

1. Sözleşme Özgürlüğü Nedir ? Sözleşme özgürlüğünü; kısaca, kişilerin diledikleri sözleşmeyi geçerli olarak yapabilmek hususunda sahip oldukları özgürlük şeklinde tanımlayabiliriz1 Türk Hukuku’nda genel ilke sözleşme özgürlüğü ilkesidir. Zira, gerek Türk Borçlar Kanunu madde 26’daki “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.” hükmü, gerekse Anayasa’nın 48. maddesindeki “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme […]

Devamını Oku