TAZMİNAT DAVALARINDA TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ

Bilindiği üzere kişinin, uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle zararının giderilmesi için yetkili ve görevli mahkeme nezdinde -kural olarak mağdur tarafından- açılan dava, tazminat davası olarak isimlendirilmektedir. Bu davanın içerisinde belirlenmesi gereken en önemli iki unsur, haksız fiil nedeniyle meydana gelen zarar oranı ve bu zarar karşısında hükmedilecek olan tazminat tutarıdır. Bir önceki yazımızda haksız fiil […]

Devamını Oku

TAZMİNAT DAVALARINDA ZARARIN BELİRLENMESİ

Bilindiği üzere, kişinin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle zararının giderilmesi için yetkili ve görevli mahkeme nezdinde -kural olarak mağdur tarafından- açılan dava, tazminat davası olarak isimlendirilmektedir. Bu davanın içerisinde belirlenmesi gereken en önemli iki unsur, haksız fiil nedeniyle meydana gelen zarar oranı ve bu zarar karşısında hükmedilecek olan tazminat tutarıdır. Tazminat tutarının belirlenmesinde zarar oranın […]

Devamını Oku

PATENT HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE PATENT SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

Patent hukuku anlamında tecavüz, bir kimsenin hak alanının başka bir kimse tarafından izinsiz ihlal edilmesidir. Bir önceki yazımızda genel hatlarıyla konuyu daha detaylı olarak açıklamıştık. (Lütfen bkz.) Bu yazımızda ise patent hakkına tecavüzün söz konusu olduğu hususlarda açılabilecek davalardan ve hakkı ihlal edilen patent sahibinin başvurabileceği hukuki yollardan bahsedeceğiz. Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 149’da […]

Devamını Oku

MANEVİ TAZMİNATI BELİRLERKEN HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI

Manevi olarak zarar gören, bir başka deyişle yaşanılan olay nedeniyle elem ve ıstırap duyan, yaşama iradesinde eksilme yaşayan kişi haklı nedenlerle manevi tazminat almayı talep etmiş olur. Manevi tazminat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesine göre  kişilik hakkı hukuka aykırı biçimde zarara uğrayan kimseler tarafından istenebilen bir zarar giderme aracıdır. Hukukumuzda manevi tazminat miktarı […]

Devamını Oku

ALDATILAN EŞ, 3. KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Aldatma, eşlerin evlilik içindeki karşılıklı sadakat yükümlülüklerinin ihlalini oluşturan bir fiildir. Aldatma başka bir deyişle zina kanunen sayılmış özel boşanma sebeplerinden olmakla birlikte aldatılan eşin, kişilik haklarının zedelenmesi sebebiyle manevi tazminat talep etme hakkı (Bkz.İlgili yazımız…) ayrıca bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü evlilik içinde eşler arasında tanımlı bir yükümlülük olduğundan sadakat yükümlülüğünün ihlali gerekçesiyle 3. kişi aleyhine […]

Devamını Oku

ZARARI AZALTMA KÜLFETİ NEDİR?

Maddi tazminat, kişilerin diğer kişilerin fiillerinden doğan zararlarının giderilmesi için hükmedilen bir tazminattır. Maddi tazminat, durumun gereği, kusurun ağırlığı ve ortaya çıkan maddi zarar esas alınarak belirlenir. Öte yandan tazminat borçlusu ortaya çıkan “tüm zararı” değil, yalnızca fiilinin sebep olduğu zararı neden – sonuç ilişkisi kapsamında değerlendirilerek ödemekle yükümlüdür. Bu noktada tazminat alacaklısının birtakım sorumluluklarının […]

Devamını Oku

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI

Özel mülkiyet dahilinde bulunan bir taşınmazın idarece kamulaştırılmadan hukuki veya fiili el atmaya maruz kalışını ilgili yazımızda açıklamıştık (Bkz. Kamulaştırmasız El Atma). Burada bu ikili ayrımın yapılmasının temelde hizmet ettiği bir amaç bulunmaktadır. Hukuki el atmada, taşınmazın üzerinde hiçbir inşai işlem yapılmamış olduğundan; malik, dilerse taşınmazın bedelini dilerse kamulaştırma yapılmaksızın taşınmazı imar planına dahil eden […]

Devamını Oku

KUSURLU EŞİN DAVRANIŞLARI MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRİR Mİ ?

Manevi tazminat boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biri olup Türk Medeni Kanunu 174/2 fıkrasında “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” şeklinde hüküm kurulmuştur. Dolayısıyla kanunun lafzından da anlaşıldığı üzere, manevi tazminat isteyen eşin kusursuz ya da daha az […]

Devamını Oku