YABANCI BİR SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI İÇİN GEREKENLER

turklerin-aldigi-yabanci-sirketler-turk-sirketler-yabanci-sirketler-1377977Türkiye dışında kurulmuş bir şirketin Türkiye’de bir veya birkaç şube açması için gerekli izin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda verilmektedir. Bu başvuru sırasında şube açma için gerekli belgelerin tam listesini bu yazımızda bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra şubenin bazı olağanüstü işleri de yine Bakanlığın iznine bağlı kılınmıştır. Adres belirleme ve değiştirme, sermayedeki değişiklikler, tasfiye ya da birden fazla şube açılması konuları bunlardan bazılarıdır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na şube açma izni için sunulması gereken belgeler

 • Şirketin adı, uyruğu, kuruluş tarihi, adres ve sermayesi
 • Şirketin Türkiye’deki yetkili temsilcisinin adı, uyruğu ve adresi
 • Şube yetkilisinin Türkiye sınırları dahilinde yapacağı işlerde kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağına yönelik taahhüt
 • Şubenin faaliyet alanını içerir ayrıntılı açıklama
 • Yukarıda yazılan bilgileri ve şube açma talebini içeren dilekçe ile aşağıdaki bölümde listelenen belge ve formları, Ticaret Sicil Tüzüğü madde 29’a göre Taahhütname’yi doldurma
 • Şirketin Türkiye’de şube açma kararının yazılı teyidi (aslı ve onaylı tercümesi)
 • Şirketin Ana Sözleşmesinin orijinal nüshası (aslı ve onaylı tercümesi)
 • Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi (asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha olarak)
 • Türkiye’deki temsilcisine tam sorumluluk ve yetki verildiğini belirten vekaletname – İhtiyaç duyulacak diğer hususların yanında, özellikle aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde olmalıdır; (asıl ve tercüme ikişer nüsha olarak)
  • Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiş olan işlemleri yerine getirme
  • Şirketi temsil etme
  • Şirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs sıfatı ile tüm mahkemelerde temsil etme
  • Türkiye’den geçici olarak ayrılması durumunda, sahip olduğu yetkilerle vekil tayin etme
  • Merkez şubeye bağlı olarak açılacak tâlî şubelere vekil tayin etme konularında yetkili bulunduğunun belirtilmesi
 • Yabancı dillerde hazırlanmış belgelerin tasdikli Türkçe çevirileri

Yukarıda yazılı belgelerin, şube izni isteyen şirketin tâbi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre onaylanmış olması  gerekir. Bu onaylar, belirtilen belgelerin noterden onaylı Türkçe tercümeleri için de yaptırılmış olmalıdır.

Bu belgeler sermayesi paylara bölünmüş şirketin Türkiye’de şube açma izni alabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunulacaktır. Bakanlığı’n izni sonrasında şubenin açılacağı ilde tutulan ticaret siciline tescil ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına bildirim yapılmalıdır.

Ticaret Odasına kayıt ve sicile tescil yapılabilmesi için sunulması gereken belgeler

 • Ticaret Siciline tescil talebini içeren ve yetkili kişi tarafından imzalanmış Türkçe dilekçe
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan şube açmak izni
 • Şirketin Türkiye şube yetkilisinin noter tasdikli ve onaylanmış vekaletname (2 nüsha)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Müzeyyel Beyanname ve ilanı
 • Şube temsilcisi Türk vatandaşa ise, noter tasdikli kimlik kartı, şube temsilcisi yabancı uyruklu ise yabancı yetkili temsilcinin noter tasdikli pasaport kopyası
 • Şube temsilcisin imza sirküleri
 • Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 29 maddesi uyarınca Taahhütname
 • Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınan Ticaret Oda Kaydı formu (usulüne uygun doldurulmuş)

Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak bildirim  şirketlerin bildirimlerinde olduğu gibi;

 • Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
 • Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,
 • Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

                                                                                                                                   Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir