KENTSEL DÖNÜŞÜMDE FAİZ DESTEĞİ

images (4)Kensel dönüşüm; daha önceki yazılarımızda da aktardığımız üzere (Bkz. Riskli Yapı, Kentsel Dönüşüm Yasaları) amaç olarak eskimiş, yıpranmış, terk edilmiş, kentsel dokunun, günümüzün sosyal, ekonomik ve fiziksel şartlarına uygun bir yapı içerisinde değiştirilmesi ve yeniden canlandırılarak kente kazandırılması konuludur. Bu doğrultuda yenilenecek olan yapı ve alanlar üzerinde hak sahibi olanların, hukuksal anlamda bir kayıpla karşılaşmaması için kira yardımı vb. düzenlemelere gidilmektedir. Faiz desteği de bu düzenlemelerden biridir. 

6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Devlet ile anlaşılması suretiyle riskli yapı yahut riskli alanı tahliye eden yapı sahiplerine, malik olmasalar bile bu yapıların kiracıları veya sınırlı ayni hak sahiplerine, işyeri sahiplerine veya bir yıldan fazla işyerinde kiracı olanlara özel hesaptan kredi, arsa veya konut sertifikası verilebileceği hükme bağlanmaktadır. Ayrıca konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere kredi verilebileceği de belirtilmektedir. Kanun’nun 7. maddesinde ise; yukarıda belirttiğimiz şahıslara bankalardan kullanılacak krediler için, Bakanlar Kurulu kararı ile özel hesaptan faiz desteği verilebileceği belirtilmiştir. Böylelikle Kanun kapsamında kredi kullanacak şahısların bankalardan edineceği kredilere; Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilmektedir. Ancak faiz desteği “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te ifade edildiği üzere 31.12.2015 tarihine kadar yapılmış olan başvuruları kapsamaktadır. 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılacak başvuralar faiz desteği kapsamına alınamayacaktır. Bu sebeplerle yeni dönemde faiz desteği almak isteyenler için düzenleme oluşturulması gerekmekte ve beklenmektedir.

6306 sayılı Kanun madde 6/3 “ Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir.”
                                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir