MİRAS KALMASI HALİNDE NE OLUR?

Miras bırakanın ölmesi ile terekede yer alan intikale uygun aktif ve  pasifler, Türk Medeni Kanun’u gereği otomatik olarak mirasçılara geçmektedir. Mirasın hukuka uygun geçişi için, mirasçılar açısından bir onaylama, beyanda bulunma yahut sair işlem yapma gereği bulunmamaktdır.

Bir kişinin ölmesi üzerine geriye kalan tüm malvarlığına “tereke” denmektedir. Tereke bir kül halinde (bütün olarak, alacak ve borçları kapsayarak) mirasçılara geçer. Terekenin kül halinde geçmesinden kasıt (Kanun’da öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere) ise, bir bütün olarak, miras bırakanın alacak ve borçlarını kapsayarak, Kanun gereğince mirasçılara intikal etmesidir. Şu halde mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olmaktadırlar. Mirasçılar, mirasbırakanın borçlarından, kendilerine ait tüm malvarlığı ile sorumludurlar. Bu sorumluluk, mirasbırakanın ölümüyle başlamakta, mirasın paylaşılmasından sonra da mirasçıların bütün malvarlıkları ile müteselsil olarak devam etmektedir. Ayrıca bu sorumluluk, mirasın paylaşılmasından itibaren veya mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesi gereken borçlarda, borcun muaccel olduğu tarihten itibaren 5 yıl geçince sona ermektedir.

Türk Medeni Kanunu’na göre mirasbırakanın, geride kanuni mirasçısı olmadan ölmesi durumunda tüm malvarlığı Devlet’e geçmektedir. Devlet ölenin tüm malvarlığı ile birlikte borçlarından da sorumludur fakat bu sorumluluk malvarlığı değeriyle sınırlıdır.

Terekenin mirasçılara ne şekilde intikal edeceği, ne oranda paylaşım yapılacağı ve nasıl idare edileceği başta Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu, … gibi çeşitli kanunlarda ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    Hukuk Desteği

                                                                                                                                       

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir