KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU VE ŞİKAYET

kisiselverininkorunmasi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7/4/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’da geçen ilgili kişi, kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusu gibi kavramları daha önceki yazımızda (Lütfen bakınız…) açıklamış, bu kapsamda ilgili kişinin sayılan haklarını kullanabilmesi için veri sorumlusuna başvurması gerektiğini belirtmiştik.

Bugünkü yazımızda ise kişisel verisi işlenen kişinin söz konusu haklarını kullanabilmesi için veri sorumlusuna başvurma ve başvurunun reddedilmesi halinde şikayet sürecini inceleyeceğiz.

Veri sorumlusuna başvuru süreci Kanun’un 13. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ilgili kişi, taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletmelidir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Ancak başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

Veri sorumlusu ilgili kişinin talebini kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetmesi halinde cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmelidir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilecektir. Ancak veri sorumlusuna başvuru sürecine gidilmeksizin doğrudan şikayet yoluna başvurulamaz. Öncelikle veri sorumlusuna başvuru yapılması gerekmekte, sonrasında başvurunun olumsuz olması durumunda Kurul’a şikayet yoluna başvurulmalıdır. Ancak Kanun kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkını saklı tutmuştur. Dolayısıyla kişilik hakları ihlal edilen kişiler doğrudan genel mahkemelerde tazminat davası açabilecektir.

Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

Kanun’un 32. maddesinde belirtildiği üzere, ilgili kişilerin vergi sorumlusuna başvuru hakkını ve Kurul’a şikayet hakkını düzenleyen Kanun’un 13-14 ve 15. maddeleri henüz yürürlük kazanmamıştır. Bu maddeler Kanun’un yayımlanması tarihinden itibaren altı ay sonra bir başka deyişle 7/10/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir