İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR?

indir (30)Anayasa’nın 22. maddesi gereğince kural olarak herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Bu kapsamda cezai koruma Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 132 ve 139. maddeleri arasında “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” düzenlenerek yapılmıştır. Ancak, aynı madde uyarınca, ulusal güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahalenin önlenmesi nedenlerine dayalı olarak hakim kararıyla gizlilik kuralı askıya alınabilir.

Ceza yargılamasında en çok tartışılan ve karışıklığa sebep olan konulardan birisi, görüntü ya da ses kayıtlarıdır. Başka bir yazımızda ses kayıtlarının  delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını incelemiştik (Bkz. İlgili yazımız…) Bu yazımızda ise ses kaydetmenin suç oluşturup oluşturmayacağını inceleyeceğiz.

Genel olarak aleni olmayan konuşmaların diğerlerinin izni olmadan kayıt edilmesi yukarıda yer verdiğimiz TCK maddelerinden birine girer ve suç teşkil eder. Bunun sonucunda ise her ne amaçla olursa olsun görüşmeleri kaydeden, başkalarına aktaran veya herkesin ulaşabileceği yerlere yükleyen kişiler, değişik aralıklarda hapis cezalarına çarptırılabilmektedirler.

Fakat, işlenmekte olan bir suça veya haksız bir saldırıya ilişkin görüşmenin kaydedilmesi suç teşkil etmemektedir. İşlenmekte olan hakaret, tehdit, rüşvet, cinsel saldırı, iftira veya şantaj gibi bir suçun delilini elde etmek için yapılan kayıtlar farklı değerlendirilmelidir. Çünkü bu durumda yukarıda anlatıldığı gibi kişinin rızası dışında gerçekleşen bir eylemden ziyade, maruz kalınan suç nedeniyle meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilebilecek bir savunma eylemi söz konusudur. Doktirinde ve Yargıtay tarafından da kabul edildiği üzere, kişilerin mağduru oldukları suç ve haksız saldırı nedeniyle delilleri koruma imkanına kavuşması sağlanmalıdır. Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2012/5-1270, Karar: 2013/248, Karar Tarihi: 21.05.2013: “…kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla, saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgisi ve rızası dışında, özel hayata ait bilgileri okuma, konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri dinleme, izleme ya da kaydetme, kişisel verileri kaydetme, ele geçirme ve yayma eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, yargı merciilerindeki iddialarını ispat etmek için başka türlü delil ibraz etme olanağının bulunmadığı hallerdeki bir takım eylemlerinin de haksızlık unsurunu içermeyeceği, esasen bu gibi hallerde, kişinin hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği gözetildiğinde, katılanın özel hayatına ilişkin bilgileri, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia da ileri sürülmeyen sanığın, hukuk mahkemesindeki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği anlaşılmakla, …”

Yargıtay 12.Ceza Dairesi Esas: 2012/20608 Karar: 2012/18217 Karar Tarihi: 11.09.2012: “…Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle somut olay gelince, katılanların daha önce kendilerine hakaret ve tehdit içerir sözler söylediklerini işiten sanıkların, sabit ev telefonundan katılanlarla yaptıkları görüşmeyi, hakaret ve tehdit vari sözlerin sarfı üzerine teyp cihazı yardımıyla katılanların rızası dışında kasete kaydedip, elde ettikleri teyp kasetini, katılanlar aleyhine tehdit ve hakaret suçlarından açılan ve kendilerinin şikayetçi olarak yer aldıkları davada, vekilleri marifetiyle, mahkemeye delil olarak sunmaları şeklinde gelişen eylemlerinde suç işleme kastları bulunmadığı anlaşılmakla, yapılan yargılama sonucunda, sanıklara atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, C.Savcısının atılı suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ve yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin isteme uygun olarak onanmasına karar verilmiştir…”

Yargıtay 12. Ceza Dairesi. Esas No:2012/20608 Karar No:2012/18217  Karar TA:11.09.2012 : “Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:  5237 sayılı TCK’nın 132/1-1. cümlesinde tanımlanan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun oluşabilmesi için, belirli veya belirlenebilir iki veya daha fazla kişinin, başkalarının bilmemeleri gerektiği yönünde haklı bir inanç ve iradeyle hareket ederek, gizliliği sağlamaya özen gösterip, elverişli araçlar (internet, telefon, telsiz, faks, mektup, telgraf, kağıt vb.) ve ortak semboller (söz, yazı, işaret vb.) aracılığıyla paylaştıkları bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, özel bir çaba gösterilerek, doğrudan veya dolaylı şekilde (zarfı açılmadan ışığa tutulan mektupta olduğu gibi), okunmak veya dinlenmek suretiyle öğrenilmesi gerektiği; aynı maddenin 2. cümlesinde ise, anlaşılabilir olsun ya da olmasın, başkalarının haberleşme içeriklerinin kaydı, yani; yazı, ses, görüntü, özel işaretler gibi ortak sembollerin, başka bir nesne üzerine taşınarak (örneğin; ses veya görüntünün, manyetik bant üzerine, yazının başka bir kağıt, defter vb. nesne üzerine geçirilmesi, kopyasının alınması, elektronik iletinin taşınabilir belleğe veya CD’ye aktarılması gibi işlemlerle) sabitlenmesi ayrı bir suç olarak düzenlenmiş olup, bu madde kapsamında yer verilmeyen kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini kaydetmesi eyleminin, koşulları bulunduğu takdirde, 5237 sayılı TCK’nın 134/1-2. cümlesi kapsamında; kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan aleni bir ortamda, ilgilisi veya ilgililerinin rızası dışında ifşa etmesi, yani; yayması, açığa vurması, afişe etmesi, ilan etmesi, kamuoyuna duyurması, özetle; içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya kişilerin bilgisine sunması eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 132/3. maddesi kapsamında değerlendirilebileceği; ancak, kişinin, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda, örneğin; kendisine karşı işlenmekte olan (cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi) bir suç söz konusu olduğunda ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla, saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgisi ve rızası dışında, konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayata ilişkin ses ve görüntülerini dinleme, izleme ya da kaydetme eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, esasen bu hallerde, kişinin hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği…”

                                                                                                                          Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

216 thoughts to “İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR?”

 1. Gizli denetleme görevi kapsamında kurumlarda çalışan kişilere bir ürün almak için sorular sorarak ses kaydı almak SUÇ olurmu mesela turkcell bayisini denetleyip ürün sorup ses kaydı almak gibi

  1. Merhabalar, gizli denetleme görevi ile bilgimiz yok. Dolayısıyla o görev esnasında alınan ses kayıtları ayrı bir kurala tabi mi bilememekteyiz.

   1. Karakolda ifade verirken ses kaydına aldım polis memurunu karakolda. Küfür ve tehdit etti karşı tarafı kayirdigi için ses kaydına aldım delil olurmu ben suç isledimmi islediysem cezası ney olur

  2. Merhaba bana da gizli müşteri olarak gidip ses kaydı almam istendi fakat kabul etmedim gizli müşterinin ayrı bir mevzuatı yönetmeliği yok bence suç teşkil eder dikkatli olmanızda fayda var

 2. Merhaba, bir kişi benim iznim olmadan telefon gorusmemizi kaydetmiş, bu bir suc mudur?
  Cok tskler.

   1. Ben de benzer bir durumdayım. Peki karşı tarafın ceza alması için ne yapmalıyım ? Ses kaydımın onda olduğunu nasıl ispatlarım, mesela polisler ararlar mı ses kaydını onun evinde telefonun vs ?

    1. Mrh kurumumuzda calısan kisi.hakkinda delil toplamak adına benden izin almadan telefonunu bana gostererek bak sesinizi kaydettim.Istediginiz gibi konusun.Elimde aleyhinize kanìtlar var.siz konusun konusun deyince.Bekle konusayim deyince telefonu kapatti.Ayrıca izinsiz fotograflar cekmis ve cektirmis.Burada ses kaydini ve fotogràfi hem benden hemde kurum sahibinden izinsiz cekmekten suclumu olur?yada haklimidir?sucluysa nereye nasil basvuru yapmaliyiz?maddi yada manevi yada ikisini iceren dava acabilirmiyiz?

     1. Merhabalar, İzinsiz ses kaydı ve görüntü alınması suçtur. Ancak kişinin telefonunun incelenebilmesi için sizin elinizde böyle bir suçun işlendiğine dair ikna edici göstergeler bulunmalıdır. Maddi veya manevi bir zararınız olmuşsa, dava yoluyla talep edebilirsiniz. Bilginize…

    2. Merhaba. Eski eşim sırf benden intikam almak için sahte darp raporu alarak polise şikâyette bulunmuş. Beni ilk eşimden kıskandığı için. Ben ikisini de istemiyorum ve ikinci ayrıldığım eşim sırf ilk eşimle görüştüğümü düşündüğü için bu yola başvurmuş. İfademi verdim ve darp gibi bir olayın olmadığını ifade ettim. 4 aylık da uzaklaştırma almış. Ertesi gün karşılaştık ve aracında ses kaydını açarak neden böyle birşeye başvurduğunu anlattırdım. Eski eşimden kıskandığı için yaptığını itiraf etti. Kayıt altında. Bunu mahkemeye sunsam kabul görür mü. Ayrıca dava açabilir miyim

   2. Eski sözlüm ailesiyle sürekli beni arayıp tehdit ediyordu. Ve benden habersiz çekilen resimleri yaymak ve öldürmekle. Ben de ses kayıdı yaptım, usb ye attım bir de evdeki bilgisayarımda. kaybolan usbdeki ses kaydı internete konulmuş. o kişi ailesiyle etrafa yayıldı diye beni ihbar etmek istiyorlar. ben de şikayetçi olacağım. hem tehdit hem bu hesap için. bu ses kaydını tutmam suç mu? zira başka türlü kanıtlayamayacaktım.

    1. Merhabalar, ses kaydı tutmak suç teşkil eder ve izinsiz tutulan ses kayıtları delil olarak kullanılamaz. Fakat eğer söz konusu hukuka aykırı fiil başka türlü ispatlanamayacaksa hakim delil olarak kabul edebilir.

    2. Merhabalar. Bir okulda müdür yardımcısıyım.okul müdürü odasına çağırıp benimle konuşmak istediğini ve konuşma esnasında ses kaydı aldığını kınama cezasını yazacağını söyledi.bende ses kaydı almanın suç olduğunu söyledim.beni odadan kovdu.şimdi size sorum okul müdürünün alabileceği bi ceza var mıdır?çünkü rıza olmadan telefonundan ses kaydı yapmıştır .Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?? Şimdiden çok teşekkür ederim.

     1. Merhaba, Söylediğiniz gibi izinsiz ses kaydı almak suçtur ancak cezalandırılabilmesi için suçun işlendiğinin ispat edilebiliyor olması gerekir. Anlatımınıza göre durumun ispatı zor görünüyor. Bilginize…

 3. Merhabalar geçen ay amcamları icraya verdim daha sonra onlara ödeme tebliğatları gitti onlarda gidip beni şikayet ettiler savcılığa demiş bizi kandırmış evimize sahte denetleme memurları göndermiş bizde o memurlara imza verdik o imzalar senetmiş daha sonra bir çocuğu suçladılar bu çocuk memurlarla evimize gelip bizi kandırmış falan sonra o çocuğun akrabalarını aradım dedim bu çocuğun hiç bir suçu yok ne olmuşsa ne yapıldıysa hepsini ben yaptım dedim sonra bunlar ses kaydımı almış savcılığa vermiş bu ses kaydı delil olur mu ben bu ses kaydı beni şikayet edenlerle konuşmamışım bir akraba ile bu akraba da bu kaydı almış beni şikayet edenlere vermiş ifadeye gitsem be söyleyim bu kayıt için

  1. Merhabalar, hukuka aykırı delil olduğunu dikkate alınmaması gerektiğini söylersiniz.

  2. Merhaba beni evlatlık alan annem vefat etti yasal olarak tek mirascisi benim fakat vefat ettiginde yaninda yoktum ve yaninda olan bir yakini anneme ait olan yuklu miktar altını almış ve söylediğine göre bozdurup hayır yapmış yani bana teslim etmesi gerekirken teslim etmedi ne yaptığını Allah’a kendisi biliyor ben de benimle yaptığı bu telefon görüşmesini kayda aldım ve şikayette bulundum sizce bu kayıt suç teşkil edermi ve delil olarak kullanılır mi lütfen cevaplayın

 4. iyi günler ben 17 yaşında bir lise öğrencisiyim.Okulumda bulunan bir öğretmen sınıflarda ahlaksızca konuşup küfrediyor ve ben bunu başka bir sınıfta yapmadan önce bir telefonla onun konuştuğu sınıfta kayda aldım.bu kayıtlar suç teşkil edermi

  1. Merhabalar, izinsiz ses kaydı yapmak suç evet. Fakat başka türlü ispatı mümkün olmayan bir durum olduğu anlaşılıyorsa değerlendirmesi ona göre yapılır.

 5. Merhabalar bizim okulda bir hoca bimere şikayet edilmiş hoca hakkında ders anlatmıyor ahlaksızca konuşuyor hocanın arkası çok sağlam olduğu için kimse hocaya Bir şey diyemiyormus demiş cocuk mezun olduktan sonra şikayetçi olmuş hocada sınıfa geldi herkesten benim hakkımda düşüncelerinizi yazın dedi isimlerinizi yazmayın sadece düşüncelerinizi yazın dedi herkes sınıfta kalma korkusuyla güzel şeyler yazdilar bende dahil kötü eleştiri yazan bir kaç kişi oldu onlarada küfür etmekten beter etti sonra bir kegida hocamızdan hiç bir şikayetimiz yoktur diye yazdi herkes altına imza atmak zorunda kaldı bunu bimere söylesem sıkıntı çeker miyim bide bimere telefonla ulaşılamıyor diye biliyorum ne yapmalıyım tskler

  1. Bimer ve Cimer olarak iki yere de şikayette bulunabilirsiniz. Zaten öğretmeninizin sizlere küfür ve hakaret etmesi hukuka aykırı eylemler. Sizlerden kendisi hakkında şikayetinizin olmadığının yazıldığı kağda imza istemesi de yine hukuka aykırı. Kötü eleştiride bulunanlar olarak aynı zamanda hakarete maruz kalıp mağdur olanlar birlikte o kişi hakkında şikayette bulunduğunuzda daha etkili bir sonuç olacaktır.

   1. merhabalar
    esim evi terk etti ve bunun ailesinden kaynakli oldugunu dusunup esimin ailesinin evine gidip diyaloglari kaydettim ki nitekim acikca esimin ailesin ses kayitlarinda iliskimize karistigi belli bu dellil olarak kabul edilir mi tesekkur ederim

 6. Android telefonuma yapılan aramaları kaydeden program yüklemiştim, 1 yıldır kullanıyordum. Ancak bugün programa giriş yapamadım, çünkü program sözleşme sunmuş ve kabul ettiğim takdirde programa giriş yapabileceğim. Bulunduğum ülkede görüşmeleri kaydetmek yasaldır, cümlesini onaylamam isteniyor. Bunca zaman görüşme kaydetmenin sorun olduğunu bilmeden kullandım bu programı. Programı yüklememdeki tek amacım, konuşma sırasında tam anlayamadığım ya da unuttuğum bilgileri tekrar dinleyebilmek imkanıydı. Uyarıdan sonra programı kullanmaya çekindim ve silmeyi düşünüyorum. Kötü bi amaçla kullanılmadığı sürece, kendi telefonunda gerçekleşen görüşmeleri kaydetmek ülkemizde yasal mıdır değil midir? Programı kaldırmayı mı tavsiye edersiniz?

 7. iyi akşamlar ben tüketici haklarına dileçe vermiştim ardından bilir kişi aradı telefonumu incelemek için 2 gün onda kaldı sonra aradı gelip alabilirsiniz diye gittiğimde sağlam verdiğim telefonun dokunmatiği çalışmıyordu bize siz haklı bulundunuz tlefon niye bozuk sağlam verdik dediğimiz de iç ekranı kırıkmış ondan sorunlar dedi sonra eve bilir kişi raporu geldi telefoncu ekran bozuk dava açıcam dedi bilir kişi şimdide telefon zaten bana geldiğinde bozuktu diyor ben bu durumda hem telefonumdan oldum hem halamağdur ve telefonsuzum sizce sonuç ne olur napmam gerek

  1. Merhabalar, bilirkişi raporuna itiraz etmelisiniz. Bilirkişi dokunmatik bozukluğunun sebebini ne şekilde belirlemiş bu önemli.

   1. Bilir kişi raporda beni haklı bulmuş şimdi bana karşı telefoncudan dava açıldı yalan yanlış açıklamalarda bulunmuşlar kağıt elime bugün ulaşmış aslında bana tam bir yol gösterirseniz eposta veya telefon üzüerinden görüşme sağlamak isterim çünkü işler biraz normalin dışında teşekkürler

  2. Benden izinsiz biri beni ses kaydına almış ve bi kaç kişiye dinletmiş bu kişiyi şikayet etsem ne gibi bir sonuş alırım

    1. Merabalar eşimle 6aydir kavgaliyiz annemin evine gelmiştim onuda buraya konuşmaya cagirmistik bizi sinirlendirip ses kaydı aldi hakaretler…Ama ben eşimle barıştım gene küçük bi kavgamızda senin sesini gene çektim diyo annesine agbilerine dinlettiriyor…Boşanma davası açıp bunları dinlettircem diyip benim üstüme geliyor nafaka vermemek için bana bana nasıl yardımcı olabilirsiniz.Tessekkur ederim şimdiden.

     1. Merhabalar, Yargıtay’ın güncel içtihatları hukuka aykırı olarak elde edilmiş ses kayıtlarının delil olarak değerlendirilmemesi yönündedir. Bilginize..

 8. selamun aleykum. is yerinde maasdan ayri olarak fazladan para verilmekte. buda sigorta pirimi gibi cogu seyin dusuk yatmasiba sebeb olmakta. ben eldrn maas aldigimi ispat icimln maasi elden alirken goruntulu kayit yapabilirmiyim ve bu delil olarak gecerli mi

 9. Merhabalar, aileden dedikodu, iftira gibi uğraşan ve pc den de hackleyen birinin tehditlerini bloke etmek için dinleme cihazı kullansam anlaşıldığında sicilime işler mi? ne gibi cezası olur ya da olmaz mı?

  1. Merhabalar, şikayet edilirse ve ceza davası açılırsa ve cezaya hükmedilrse evet öyle bir ihtimal elbette olabilir. Bunun için andığımız aşamaların geçilmesi lazım.

  1. Merhabalar, esasen hukuka aykırı delil fakat başka türlü ispat edebilmek mümkün değilse hakim delile değerlendirmeye alabilr bu nedenle suç teşkil etmeyebilir.

 10. Merhaba adima intersitesinden kimlik bilgilerim ile satis yapilmis ve sanik olarak durusmaya cikacagim hem gercek dolandirici sanik hem ben müşteki sifatindaki kisi beni aradiginda hemen karakola gitmesi gerektigini ve bi ilgim olmadigini beyan ettim fakat benide etmis ve telefonunu arayarak kendisine 3 yil once konustugumu hatirlattim ve dogruladi. Sen beni aramistin ve polise yonledirmistin diye bende bunu kayit ettim .bu durum benim icin sorun olurmu nasil mahkemeye sunarim tesekkurler

  1. Merhabalar, çokça defa belirttiğimiz üzere esasen ses kaydı yapmak suç. Fakat şayet başka türlü delil elde etmek mümkün değilse mahkememeye sunulması mümkün. Hukuka aykırı olarak değerlendirilmemesi için bir avukatla çalışmanızı öneririz.

 11. benim bir arkadaşım kocası facebook üzerinden aldattığını öne sürerek tabii ki geçerli delillere dayanarak boşanma davası açtı. sonrasında kocası da gerçekten yağtıgı hatanın farkında elinde çok sağlam bu olayı ispatlayan deliller var arkadaşımın. Lakin kocası da beni telefonla tehdit ediyorlar süsü vererek telefon numarasını savcıya verdim dedi , gerçekte fiilen hiçbirsey yaşanmamıştır kocasına en ufak bir temasta bile bulunmamıştır. Şimdi bu adam gidip arkadaşımın numarasını bu senaryo ile takibe alabilir mi ? bu konuda ilerleme ne yönde sürer , teşekkürler….

  1. Mmerhabalar, iletişim opeatörlerinden arama geçmişi istenecektir. Ona göre savcı değerlendirir.

 12. özel sektörde masamın altında ses dinleme cihazı buldum.Bu bana karşı yapılmış suç olarak değerlendirilir mi?

  1. Merhabalar, elbette değerlendirilir. Fotoğrafını çekerseniz delil olarak kullanabilirsiniz.

 13. Merhabalar,iş yerinde arkadaşım başka bir arkadaşın hakkında konuşurken ses kaydına alınmış ve hakkında konuştuğu kişiye senin hakkında bunları konuşuyor diye dinletmiş peki bu suçmudur?

  1. Merhabalar, izinsiz ses kaydı yapmak suçtur evet fakat bu konuda şikayette bulunulması gerek.

 14. MerhabalarEsimin ilk evliliğinden olan kızı bizimle kalmakta idi annesiyle bir tartışma yaşamış kızı annesine seni bıçakların diyerek bıçakla saldırmak istemiş esimde engel olmak istemiş ve elinden bıçağı almış alma esnasinda kızı elini kesmiş ve haliyle kesimde ve kızında ufak darbeler var.netice itibari ile kızı şikayetçi olmuş TCK 125/1 TCK 86/2 TCK 86/3 -a.1,53 sen dava açılmış benim sorum kızı annesiyle her tartışmayı konuşmayı gizli kayıt yapmış bunlardan annesini kızgınlıkla kızına hakaret etmesi varmış bunlar gizli kayıtlar delil olarak kabul edilirmiş.

  1. Merhabalar, daha önceki yazılarda yorumlarda da dediğimiz gibiceza davalarında bu tarz deliller değerlendirmeye alınabiliyor. Ama her şey iddaa ve savunma kapsamında ele alınır.

 15. Merhaba. Özel okulda öğretmenim.okulun sahibi beni işten çıkarmak istediğini söylüyor fakat ben ayrılmak istemiyorum. Bu nedenle istifa dilekçesi imzalamıycam.Bu görüşmemizi kayıt etmek istiyorum tazminat için mahkemeye vermek istiyorum çünkü.suç işlemiş olur muyum. Teşekkürler

 16. Merhaba esime aldatma nedeniyle bosanma davasi actim.esimin aldattigi kadinla ve ortak arkadaslariyla yaptigim konusmanin ses kayitlarini da delil olarak sundum ve herikisinide mahkemede sahit gosterdim..tebligat gitti ancak herikiside sahitlik yapmak istemiyor.. zorunlu olarak getirilicekler ve sesi inkar edemicekler .budurumda yinede ses kayitlarini izinsiz aldigimdan dolayi hakkimda suc duyrusunda bulunabilirlermi?

  1. Merhabalar, öncelikle bunun için bir şikayet olması lazım, karşı tarafın süresinde sizi şikayet etmesi lazım fakat aile mahkemelerinde görülen davalarda çoğu zaman izinsiz ses kayıtları hukuka aykırı değerlendirilmiyor, dolayısıyla suç kapsamına girmiyor. Somut olaya göre yorumda bulunmak gerekiyor.

   1. Aldatma nedeniyle esime actigim bosanma davasında aldattigi kadin ve kadinin yakin arkadasinin herikisiyle ayri ayri yaptigim tel. Gorusmelerinin iliskilerini itiraf eden ses kayitlarini delil olarak sundum.aldattigi kadinın yakın arkadasinida sahit olarak mahkemeye cagirdık. Ancak ifadesinde benim konustuktan sora sesi kaydettigimi ona soyledigimi ifede etti. Ayrica ses kaydinda esimle kadınin iliskilerinin olmasi hakkinda birsey soyleyip soylemedigini hatirlamadigini ifade etti.aleyhimde ifade verdi.simdi mahkeme bu ifadeyi esas alıp ses kayitlarini yok sayarmi… yoksa tel gorusmesini reddetmemesi ve inkar etmeyip hatirlamadim demesi bu ifadeyi lehimize cevirirmi?

 17. merhaba,
  ayrılma aşamasında olduğum eşim, tanımadığım bir numaradan beni arayıp, davayı çekişmeli değilde anlaşmalı şekilde açmamı istediğini söyledi. daha sonra konuşmanın devamında, direk tehdit etmemekle birlikte davayı çekişmeli açmam halinde işyerimle ilgili birtakım sırlarımı ifşa edeceğini söyleyerek örtülü bir şekilde şantaj yaptı. ben kendisine elinden geleni yapabilirsin deyip, telefonu kapattım. bu telefon konuşmasını (tanımadığım bir numara olduğundan) telefonuma kaydetmiştim. daha sonra eşim bu konuşmada kendisini tehdit ettiğimi iddia ederek hakkımda şikayetçi oldu. yapılan yargılamada gösterdiği yalancı tanık sayesinde suçlu bulundum ve HAGB uygulandı. ancak bu konuşma esnasında benim yanımda olan tanık beyanını dikkate almayan mahkeme sadece eşimin yalancı tanığını dinleyip yanlış karar verdi. HAGB uygulandığı için temyiz yolu da kapalıdır. bu durumda;
  1.bu yargılamanın yenilenmesi ya da kararın düzeltilmesi amacıyla kanun yararına bozmaya başvurabilir miyim?
  2.söz konusu konuşmanın kaydını delil olarak ileri sürsem; kesinlikle işlemediğim tehdit suçunun iddia edildiği bu tek konuşmanın ses kaydını kullanarak suçsuz olduğumu ispatlayabilir miyim?
  3.bu konuşmayı kaydettiğim içinde ayrıca bir ceza alır mıyım?
  her ne kadar da HAGB uygulanmış olsa da ben işlemediğim bir suçtan ceza almak istemiyorum. insanların lekelenmeme hakkı olduğunu biliyorum.
  Ayrıca Yargıtayın şöyle kararları var. Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur (Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2012/5-1270, Karar: 2013/248, Karar Tarihi: 21.05.2013)
  saygılarımı sunarım.

  1. Merhabala, hagb kararına karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulamıyor zira ortada açıklanmış bir hüküm bulunmuyor.

 18. merabalar benim 17 yasinda cinsel istismada magdurdum sank inkar etti sea kaydina aldim savci ifade icin cagirsiginda delil olalrak vermistim sence suc olurmu …

  1. Merhabalar, sizin gibi mağdur olan bir kimse için sıkıntı oluşturacak bir durum değil, merak etmeyin.

 19. İş yerinde sesim kaydedilmiş kavga ettiğim bi kişi tarafından.Kötü kelime dahi kullanmış olsam savcılığa ses kaydından dolayı suç başvurusunda bulunsam bana karşı kullanılabilir mi bu kayıt ya da davayı kazanabilir miyim.Bu olaydan dolayı issiz kaldım.Mağdurum

  1. Merhabalar, içtihadlara göre başka türlü kanıtlama fırsatınız olmadığı durumlarda suç teşkil etmeyecektir.

 20. merhabalar, kiracımızla kavga ettik. ertesi akşam uzlaşma adı altında evimize geldiler, habersiz bir şekilde ses kaydı yapmışlar. ertesi gün sabah erkenden savcılığa şikayet etmişler. 6 ay bilmem ne kağıdı almışlar. bizim evimize bu konuyla ilgili bilgilendirme gelmedi, nasıl öğrenebiliriz bu durumu? ayrıca bu ses kaydı mahkemede geçerli kabul edilir mi? ertesi günde benim üzerime geldiler karı-koca polis çağırdım, karakola gittik şikayetçi oldum. ayrıca savcı bu insanlara demiş ki; evden çıkmayın çıkarsanız kendinizi suçlu duruma düşürürsünüz. ama bizim gözümüz bunları görmek istemiyor. ne yapabiliriz?

  1. Merhabalar, kira sözleşmesi hükümleri geçerli burada. Durumu incelemek sizin sözleşmenizi değerlendirmek lazım.

 21. MERHABA BİRİ SESİMİ KAYIT ETMİŞ BAŞKA BİRİNİ SUÇLAMAK AMACIYLA KULLANMIŞ.BENDEN İZİNSİZ KAYIT YAPTIĞI İÇİN SUÇLU MUDUR?BÖYLE BİRŞEYDEN DAVA AÇABİLİRMİYİZ?

   1. Merhaba bişey sormak Istiyorum kurumsal sirket hatlari dinlenebiliyor mu? Birde ses kayıtları raporlaniyormu gsm operatörü tarafından böyle bir durum varmidir? Böyle bir durum var ise yasalmidir?

 22. Merhabalar,

  Calıştığım otelde resepsiyon deskinin üst bölümüne hem çalışanların hem de müşterilerin seslerini kaydedebilmek ve dinleyebilmek için mikrofon yerleştiriliyor. Bu bir suçmudur yoksa hukuka uygunmudur. Eğer suç teşkil ediyor ise nereye şikayet başvurusu yapabiliriz.

  1. Merhabalar, bu mikrofodan herkesi haberi va mı yok mu ona göre değişir. Herkese haber verilmişse ve sesi kaydolunan herkes bu durumdan haberdarsa suç oluşmaz, haberdar olmayanlar, haber verilmeyenler açısından suç oluşur.

 23. MRB ARKADAŞIM BENİM HAKKIMDA DİĞER ARKADAŞLARIMLA ARAMI BOZDUĞUNDAN ŞÜPHELENİP SES KAYDI YAPTIM. AMA BU SES KAYDINI KİMSE BİLMİYO BEN DİNLEDİM SONRA SESİN AİT OLDUĞU ARKADAŞA VERDİM. ARKADAŞTA BU SES KAYDINI SAKLIYO OLURDA ONUN İSTEMEDİĞİ BİRŞEYİ YAPARSAM DAVA AÇACAĞIM DİYE TEHDİT EDİYO BENİ BU DURUMDA CEZA BEN ALIRMIYIM.

  1. Merhabalari niçin o ses kaydını tutuyorsunuz ki hala ve niçin kendisine haber verdiniz anlayamadık. Ama elbette suç, silmeniz gerekir.

 24. Merhaba,Ses kaydı alınan kişi en geç olaydan itibaren ne kadar sürede şikayette bulunmalıdır?

 25. merhabalar. türkcell bayis bana 20 TL karşılığında bir faturalı paket teklif etti vefaturayı iptal ettiğim De ise herhangi bir ek ücret ödemeyemeğimi soyledi. . .

  fakat soylenen ile yapılan farklı paketler faturayı iptal edersem bana 100 liralık fatura çıkıyor ve 20 TL değil 33 tl imiş fatura.. Bu konuda ses kaydı alsam ve dava açsam delil olarak kullanabilir miyim

  1. Merhabalar, nereye imza attığınız daha önemli bu noktada ama imzaladığınız şeyler de genel işlem şartı oluyor. Faydalandığınız paketin ne şekilde tanıtıldığıa vs. dikkat etmek lazım.

 26. merhabalar, apartman yöneticisiyim apartmanımızda oturanlardan biri gece 11.30da haberimiz olmadan apartman ortak kullanım olan otomatik den elektrik alıp arabasını süpürüyordu bende buna istinaden önce kapatmasını ve bunu yapamayacıgını dile getirdim kendisi bana hakaretlerde bulundu.tartışma geçti aramızda bayana söylenmeyecek hakaretlerde bulundu bende terbiyesizliğini dile getirdim.ertessı gunu bana internet ortamındanda yazınca benim kızım cvb yazdı burdan yazılıcak mevzu degil diye gene devam edince telefonlan aradı bayagı sinirlenmişti kızım uyardı onu fakat bu ınsanın telefonunda bir program var herkonuşmayı kaydedıyor kızımında söylediklerini kaydetmiş bu yasalmıı bunu yapmanın cezası yokmu birkaç kişiyede dinletmiş.bilgi verirseniz memnun olurum .

  1. Merhabalar, tabi ki suç sesini kaydetmesi şikayet edilebilir, fakat öncelikle kendisine kibarca uyarıda bulunmakta fayda var.

 27. Merhabalar. Benim benin öz halam telefonda bana ve ablalarıma ağır küfürler kullanarak iftira attı. Bende telefonda görüşürken ses kaydı yaptım. Sizce ne yapmam gerekiyor ? Suç duyurusunda bulunrken ses kaydını verirsem ben suçlu duruma düşermiyim ?

 28. Merhaba
  Bir arkadaşım var, telefonunda acr isimli bir program yüklü. Kimle bir sorun yaşasa, o kişi ile ilgili telefon ses kayıtlarını başkalarıyla paylaşıyor. En son benimle maddi problem yaşadı ve telefon konuşmalarımızı arkadaşlarımıza göndermiş. Bu yaptığı suç mudur?

 29. benım arkasım benım sesımı kendı konusmasıyla kayıt etmıs bana yolladı ben cok rahatsızım bu durumdan baskasına gondermıstır belkı banada gonderdı mahkemeye versem bı aslı ceza alabılırmı yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, durumun özelliğini bilemiyoruz, neden kayıt edildi, neden size gönderildi gibi fakat izinsiz kayıt esas anlamda suç.

 30. doktorun yanlış teşhis ve ameliyatı için muayenede izinsiz ses kaydı almıştım.. dava açacağım. doktor teşhisi yalanlarsa ses kaydını sunmam suç teşkil eder ?

  1. Merhabalar, esasen suç fakat durumu başka türlü ispatlama şansı yoksa hukuka aykırı kabul edilmeyedebilir.

 31. Merhabalar, doktorumuzun rahatsızlığımız hakkında konuşmasını kayda aldım. sonrasında bunu öğrendi ve dava açabileceğini söyledi. amacımız söylediği şeylerin hepsini aklımızda tutamayacağımız yada kaçırma ihtimalimiz olduğu içindir. bu bir suç mudur?

  1. Merhabalar, rıza olmadan ses kaydı yapmak suç bunu tğm yazılarımızda belirttik. Siliniz ses kaydını ve sildiğinizi söyleyiniz özür dilemekte fayda var.

 32. merhaba
  Kişişel bilgilerim ( işim tlefon numaram,ev adresim) millet vekili tarafından elde ettiğini idda eden bir bayan eşimi ve beni sürekli tehtit hakaret ,yapmış olduğum işimi aşağılayarak rahatsızlık vermekte. Benim kişişel bilgilerimi x bir vatandaş elde etme cezası nedir. beni aradığında ,evimi adresmi tlefonumu milletvekili tarafından buldurduğunu anlatıkları tlfonumda kayıtlı, bimere yazmak istiyorum,bu ses kaydını delil olarak gönderirsem suçlu duruma düşermiyim? iyi çalışmalar.

 33. Merhaba, Ben bu sene sınava hazırlanmak için temel lise adı altında dersaneye gittim. 2250 tl ye anlaştık.200 tl den 7 taksit odedim.Ygs den sonra bırakmak istediğimi söyledim. Onlarda kalan 850 tl yi de ödememi istediler.Bende gelmeyeceğim zamanın parasını vermiceğimi söyledim. Şimdi 3 gün önce hem bana hem babama 5 hazirana kadar ödeme yapmassak 6 haziran Salı günü dava açıcaz diye mesaj geldi.Parayı odememiz icin korkutma amacli mi yolladilar yoksa?Dava açma hakları var mı? Hangi hakla dava açabilirler? Çünkü dersane olarak gittim ve dersaneler kapatıldı kanunen.Kanunen kapatilmasina rağmen bunlar temel lise adı altında dersane işletiyorlar.Bende bu sene gittim.Eğer dava acarlarsa diye ses kaydi alırsam suç mu?Adam dersane felan derse bunu delil olarak mahkemede kullanabilir miyim? Ayrıca bende gittiğim için ceza alır mıyım? Çünkü ben eğitimim için gittim.Teşekürler.

  1. Mmerhabalar, dava çamaktan maksataları takip başlatmaktır. Böyle bir borcunuz olduğunu düşünmüyorsanız süresi içinde itiraz edersiniz.

 34. Merhabalar yaşadıgım apartmanda ciddi sorunlar var zabıta geldi fakat hiçbir şey olmadı. Bu kişiler apartman içinde bağırarak herkesi tehdit etti ben de ses kaydına aldım kanıt için. Çünkü zabıtaya karşı yaptıklarını yalanlıyorlar. Daha sonra da evin önünde site yöneticisi ve kapıcının üzerine yürüdü temasta bulundu site kamerası zaten çekiyordu ama ben de garanti olsun diye çektim burdan zararlı çıkar mıyım 🙂 Artık işin içinden çıkamıyoruz yönetimi de tehdit ediyolarmış kiracı olmalarına rağmen çıkaramıyorlar resmen mağduruz..

  1. Merhabalar, kayda alınanlardan biri sizden bu sebeple şikayetçi olmadıkça sıkıntı olmaz.

 35. Merhaba,

  Babam bir marangoz ile evin mobilyalarını yaptırmak üzere anlaşarak marangozun talep ettiği parayı direk elden vermiş. 10 ay geçmesine rağmen marangoz hala mobilyaları yapmadı. Parayı babam elden verdiği için hiçbir kanıt yok. Ancak telefon ile görüştüğümüzde sürekli marangoz işi bitireceğini söylüyor. Kendisi ile yaptığımız telefon görüşmesini kaydederek mahkemeye sunmam (telefon görüşmesinde parayı aldığını ifade ediyor) tarafıma bir suç teşkil eder mi? Bu şekilde kayıtlı görüşmeyi mahkemeye delil olarak sunarak mahkemeyi kazanıp paramı geri iade ettirebilir miyim?

  1. Merhabalar, bu konuda bir avukatla çalışmanızı öneririz. İhtarname çekmek, hukuki süreci başlatmak karşı taraf açısından caydırıcı olabilir.

 36. Merhabalar, öğretmen olarak görev yapıyorum. müdür bana ve diğer arkadaşlara mobing uyguladığından şikayet ettik, ancak ilden gelen müfettişlerden biri müdürün samimi arkadaşı çıktı.Kendileri bunu dile getirdiler. İkisi birlikte bizlere baskı uyguluyor, o şekilde ifadelerimizi alıyor. Taraflı olduğuna dair dilekçe yazdık, bu defa ildeki maarif müfettiş yardımcısı (müdür, onun da arkadaşı olduğunu bana bizzat söylemişti.) İlçe milli eğitime artık bu işin tadı tuzunun kaçtığını eğer bir şikayet varsa dilekçeyi ile vermemizi söylemiş. Topluca yeniden dilekçe yazacağız ama kanıtımız da yok. İki sorum olacak: Böyle bir durumda ne yapabiliriz? Müfettişleri bimere ve cimere şikayet edersek suç mu, bize sorun çıkartılır mı? Teşekkürler şimdiden.

  1. Merhabalar, yalan beyanda bulunulmadığı müddetçe elebette suç olmaz. Topluca suç duyurusunda bulunmanızı da tavsiye ederiz.

 37. Merhabalar eşimin hareketlerindn şüpheleniyordum aldatiyormu diye ,geçen hafta facebok üzerinden bana bilmedğim kişi yeni bir profil yapmış yani gerçek birideğil tabi bu ihbar için sallamış profilini ad soyad vs..biri eşimin beni aldattığını inanmazsan cepine bak,kontrol et bulursun abi vs..yazmış inanamadım sonra düşündüm cepi hep sakliyordu eşim… ve iki yıldır masada görmüyordum telefonunu ve tartışmalıydık hep..dün ses kaydı yaptım akşam evden cıktım teraviye dönüşte cebime baktım; cebim kayıtında de bir erkekle müstehcen konuşmalar yapılıyor rıhat rıhat..bu durumda ne yapabilirim bu kayıt yeterlimi ,,kişinin adını nerde kim olduğunu bilmiorum daha ..beklemeli ve kayıt yapıp öğrenmelimi daha ..yeterlimi dava için cok sağolun..Allah razı olsun sizden

 38. Merhabalar …
  Faceboktan biri karımı bana ihbar etti (tabi sahte biri olarak kimliğini gizlemiş) ama tanımıyorum kendisini karınız sizi aldatiyor diye,ve alt komşunuzda biliyor v.s. yazmış,,alt komşuda gelip şahitlik yapmaz sonucta samimi arkadaşı yani…,bende cep telefonu evde bırakıp gidip geldim akşamları ses kaydı aldım,,ve üc gün boyunca müstehcan konuşmalar ve başka birilerilede konuşuyor hep yani,söyledikleri doğru cıktı bildiren kişi… bu konuşmalar bende kayıtlı bunlar aldatma olarak yeterlmidir ! benim sormak istediğim bu sonuçta artık suç üstümü yakalayayım bekliyim, kavga mı edeyim bu işlere kimsede şahitliğe yanaşmaz nasıl bir yol izlenmeli ,ve bu arada 4 yaşında oğlum var bana verilirmi velayeti, kazanmam durumumda…cok soğaloun..

 39. öncelikle merhabalar amirim beni tehdit etti.. bende ses kaydı yaptım sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum, amirim savcılığa ifadeye gidip böyle bir şey olmadığını söylemiş…sonra bende ses kayıtlarını götürdüm…. halen dava açılmadı bekliyorum bu arada amirim beni ses kaydı yapmaktan suç duyurusunda bulunmuş…bir ceza alırmıyım ? teşekkürler

  1. Merhabalar, işlenmekte olan bir suça veya haksız bir saldırıya ilişkin görüşmenin kaydedilmesi suç teşkil etmemektedir. Bu yüzden ses kaydını izinsiz tutmanız kural olarak suçtur fakat sizin tuttuğunuz ses kaydı tehdite ilişkin olduğu için yani bir suçun delilini elde etmek amacıyla olduğu için ceza almamanız gerekir.

   1. teşekkür ederim… müşteki olduğum suç duyurusunda dosyanın hızlanması için ne yapabilirim ? bir fikriniz var mı

    1. Merhabalar tekrardan, mahkemelerdeki iş yoğunluğu sebebiyle davaların hızlı ilerlemesi için maalesef bir şey yapılamamaktadır.

 40. merkez ilçeye bağlı bir belediyede çalışıorum.haksız yere görev yerim değiştirilip başka bir birime gönderildim ve bunun yapılma sebebi alenen mobbing yani kurumdaki müdürün keyfi olarak yerimi değiştirmesi ve kendi müdürüme alenen bunu sözlü olarak ifade etmesi.sorum şu kendi müdürümü onun izni olmadan ses kaydı yaparak konuşturursam ve mobbing davasında sunarsam sıkıntı olurmu

  1. Merhabalar, öncelikle yer değiştirmeye karşı itiraz edebilirsiniz. Bunu bir dilekçeyle bildirebilirsiniz.

 41. Merhaba bi yakinimiz bi iftira yuzunden ceza evinde onun ispati icin ses kaydi almanin cezasi varmidir ?

  1. Merhabalar, alabilmeniz ve bunu sunabilmeniz mümkün. Ama delil olarak kullanılabilmesi ayrıca inceleyecek makam tarafından değerlendirilecek.

 42. merhaba özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıldan fazla ceza alsam ve hükmün açıklanması ertelense memuriyetime bir zarar verir mi ?

 43. Merhaba,
  Nakliye şirketinde çalışıyorum hemen her gün küfürlere ve hakaretlere maruz kalıyorum.Geçenlerde bir araç kiralamıştık firmadan,tahaddüt ettiğimiz tarihte firma aracını müşteri boşaltmaya aldı fakat firma yetkillileri sürek beni arayarak aracımızı derhal boşaltın gibi sert sözlerle taciz etmiştir.Daha sonra ben yetkili müşteriye görüşüp aracın zaten boşaltıldığı bilgisini aldım ve ilettim firmaya.Aradan yarım saat sonra tekrar aradılar ve aracımız yavaş boşaltılıyor,çabuk aracımı boşalt lan hıyar ağzı gibi sert sözlerde bulunurak hakeretlerde bulundu.Sesler yükselince eşim çocuklarım korkarak yanıma geldiler ve ağlamaya başladılar zaten koptuğum an o oldu ve bende dayanamayıp adama bir sürü küfürler ettim.Kendisi de bana ben şuyum ben buyum hepinizi kovduracam gibi abuk sabuk konuşmaya başlayınca ben eğer böyle bir şey yapmazsan kendi firmama da onada küfür ettim.Ayrıca ben burdayım istersen yanında gelirim ararım seni ne yapacaksan görüşürüz dedim o da bana ben yavaş yavaş halledeceğim seni dedi.Bu vatandaş ses kaydı yapmış,ses kaydını öne sürüp şikayette bulunursa bişey çıkarmı bu olaydan(karşılıklı küfürler var olayda).Teşekkürler

  1. Merhabalar, bu ses kaydına hukuk düzeninde genel kaideye göre itibar edilmemekte. (istisnalar var, yazımızda yer verdik) Ama zaten karşılıklı küfürler varsa bunu karşı taraf kullanmayacaktır. Kullanması kendini de suçlu gösterecektir zira.

 44. merhaba,
  boşanma davası açılacağı zaman eşimden izinsiz watsapp web yüklemek, eşimin ses kaydını telefonuma almak,bunları mahkemeye sunmak delil olarak yeterli olur mu? karşı taraftaki aldattığını düşündüğüm bayan benden şikayetçi olur mu? eşimin ve bayanın telefonunu dinletip watsapp görüşmelerini çıkarma şansım olur mu?teşekkürler

  1. Merhabalar, eşinizden habersiz olarak yapacağınız işlemler ceza ve aile mahkemelerindeki davalarda genel olarak ses kayıtları delil olarak kabul ediliyor. Bunla ilgili Yargıtay kararları mevcut. Ancak takdir yine mahkemede olacaktır.

 45. Merhaba, bir kurumda sivil memurum. Amirim ve onun üstündeki müdürün bana karşı yaptığı mobbingler söz konusu. Bir süre sonra müdür tayin oldu ve Bu durumlar ile ilgili amirim beni odasına çağırdı. Orada itiraflarda bulunmaya başladı; ” İşte … emri o verdi, seni takip etmemi, baskınlar yapmamı istedi, performans puanını beni kızdırdığın için düşük verdim” gibi şeyler söyledi, ben de ilk itiraf etmeye başlarken cep telefonumun kayıt tuşuna bastım ve odadan çıkana kadar ses kaydı yaptım. Daha sonra bana yapılan tüm mobbingleri şikayet dilekçesine yazarak, CD ile birlikte savcılığıa suç duyurusunda bulundum. Bu durumda “hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği” gibi bir yorum çıkabilir mi? Yargıtayın “bir daha kayıt elde etme olanağının bulunmaması ve yetkili makamlara başvurma imkânının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun elde edilmiş delil olduğu” içtihat kararlarına uyar mı? Özetle bu durum bana bir sıkıntı yaratabilir mi?

 46. Merhabalar.bir arkadaş benden para borç almış şimdide inkar ediyor .aynı kişiyle ortak arkadaş ortak resim ve ortak çalışmamız ve kaç mail imiz var acaba arkadaşın sesini kaydetsem ve o kayıtta kabul ederse para borç aldığını suç sayılırmı ? Teşekkürler

  1. Merhabalar, izinsiz yapılan ses kayıtları genel olarak hukuka aykırı delil olarak kabul edilmektedir bu nedenle bu şekilde elde edilen ses kayıtları delil olarak kullanılmaz. Ancak Yargıtay kararlarından anlaşılacağı üzere başka şekilde delil elde etme imkanı hiç bulunmayan hallerde izinsiz alınan ses kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi mümkündür.

 47. Kiracisi oldugumuz is yerinde mulk Sahibi ayni zamandA ortagim kamera kaydi ile daha Yeni farkettigim ses kaydi almaktadir. Ve calisanlara kamera kaydi ile alakali evrak imzalatmis olsa da ses kaydiyla alakali hicbirsey yok. Kamera sistemine benim erisimim yok. Acaba sikayet icin kimlere Nasil basvurmaliyim? Toplamda 12 kamera da mikrofon oldugu asikar. Ben erisim istedigimde siber saldiridan dolayi uzak erisime kapali oldugunu soylediler ama kendileri butun konusmalarimizi dinleyip sonra bizim kullandigimiz cumleleri bizlere karsi kullanmaktadir. Bunun cezasi nedir? Me yapmak gerekir

 48. Merhabalar , ben özel bir firmada çalışıyorum.
  Firmada sürekli beni bezdirmeye yonelik davranışlar yapılıyor yoneticilerim tarafından ve beni istifa etmeye zorluyorlar. ” istafını ver çık, biz seni çıkartmicaz. Çıkıcaksan sen istifanı verip çıkıcaksın ” gibi sözler söylüyorlar ki bu bazen aşırı şiddetli ve artık şahsıma karşı hakarette oluyor. ” sahtekar, sen adam değilsin” gibi vb. sözler. Bende birkeresinde bu konuşmaları kayda aldım kayıtta hakaret içerikli bir konuşma yok ama ” işten çık sende rahatla bizde rahatlayalım yoksa artık olay çirkinleşmeye gidicek ” gibi sözler var.. acaba bu ses kaydına almak suçmudur?

 49. ben bır ogretmenım 4- 5 yas ogretmenı sınıfıma velı gırıyor yardımcı elemanım olmadığından yemeklerı sırayla getırıp servıs edıyorlar sonrasında dökülen kırıntıları temızleyıp gıdıyorlar bazen derste oluyorum geldıgınde bu sırada benden ızınsız ders anlatırken vıdeo cekmıs çocuğundan hatıra kalsın dıye benım hıc haberım yok gızlı degıl ama cekım ben çocuklardan ılgılenmekten veliden haberım olmadı sonradan ogrendım başka veliden bu suc teskıl eder mı nasıl yol ızlemem gerekır? tesekkurer

  1. Merhabalar, aleni olarak tutulmayan ses kayıtlarının tutulması suç teşkil eder.Fakat olayınızdan anladığım kadarıyla gizli bir şekilde kaydedilmemiş. Fikrimizce suç teşkil etmez.

 50. merhabalar tanımadığım güvenmediğim bir kişiyle görüşmeye gidicem görüşme sırasında ses kaydı alsam bu suç mudur

  1. Merhabalar, aleni olmayan bir şekilde ses kaydı tutulması özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarındandır.

 51. Merhaba
  Kamuda çalışan Amiri benim kendilerini idareye şikayet etmem üzerine yalan söylediğini ve adaleti yanıltığını ispatlamak ve arkadaşlarımın kimin yalan söylediğini görebilmeleri amacıyla ani gelişen bir olay üzerine amirin ses kaydını telefona kayt ettim sonra bu ses kaydını amire ait googledeki bir fotografıyla birleştirip facebook sayfamdan paylaştım bunun üzerine amir şikayetçi oldu ve hakim izinsiz ses kaydı yapmak sucundan beni suçlu buldu benim amacım amirin yalancı olduğunu ortaya koymaktı bu durumda verilen karar doğrumudur

 52. Merhaba. Kamuda çalışıyorum. Odamda çalışan bir bayan arkadaşla sorunlarımız var. Diğer arkadaşlarla da geçimsiz. Bir gün 3 arkadaş odada otururken bahsi geçen arkadaşın telefonunun masa üzerinde bir kağıtla kamufle edildiğini farkettik. Acaba dinleniyor muyuz diye telefona baktığımızda sesimizin kaydedildiğini farkettik tam 38 dk. Ve kim bilir bunu ne zamandan beri yapıyor? Bu arkadaşla ilgili bir yaptırımımız olabilir mi? Teşekkür ederim.

  1. Merhabalar, izinsiz ses kaydı tutmak suç teşkil eder. Bulunduğunuz yerdeki savcılığa gidip suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 53. Merhaba. Ticari bir alışverişte sattığımız ürünlerin bedeli olan 4.000 tl yi bir türlü alamıyoruz. Üç yıl oldu satış işlemi yapılalı. Arada çek senet gibi hicbir belge de yok. Sürekli is yaptığımız kişiydi ama bu sefer borcunu ödemedi. Her seferinde bizi oyalıyor. Ben de adamı mahkemeye vermek için telefonda alacagimizi isterken sesini kaydettim. Borcunu kabul ediyor ve ödeyeceğini söylüyor. Adamı mahkemeye versem bunu kanıt olarak kullanabilir miyim. Ses kaydettiğim için biz ceza alır mıyız

  1. Merhabalar,kural olarak izinsiz tutulan ses kayıtları suç teşkil eder ve delil olarak kullanılamaz. Fakat eğer hukuka aykırı durumu başka bir delille ispatlama imkanı yoksa davada bu hukuka aykırı delil kullanılabilir.

 54. Merhabalar bundan 2 yil once dolandırıldim dolandirildigimi sonradan tabi fark ettim aradab zaman geçince supheye dusunce ses kaydi aldim para verdiğimin ortaya cikmasi icin sonra bu ses kaydini buna yolladim ama bak sen boyle demistin diye o zmaan ses kaydını aldigimi anladi ve beni bu kayitla surekli tehdit etmeye basladi parami alma surecini uzatmak icin. Bn mahkemeye verdim dolandiriciliktan adli para cezasi aldi bn hala parami alamadim tabi . Bana mesaj atmis adli para cezasini odedim yanina kalmayacak yaptigin fln diye heralde beni ses kaydiyla tehdit ediyor yine. Bu durumda ben suclumuyum basima daha kotu sey gelir mi parami alamadigim gibi daha da suçlu duruma dusmek istemiyorum

 55. Daha öncede sorun yaşadım alt komsumla su sesinden rahatsız oluyomus müzik sesinden rahatsız oliyomus sürekli gümbür gümbür bu gerekçelerle duvara vuruyo ev sahibine söyledim bunun üzerine kapıya çıktı magradan gelme görgüsüz bundan sonra vuracam sürekli gel karşıma aciyorum sana zavallı aşağı gel ama nerde sende o yürek gel gel srefsiz dedi kizimda o anda ses kaydetmiş ben savcılığa suç duyurusunda bulundum ama ses kahrindan yasalmi değilmi diye tereddüt ettim söylemedim bu kayıtları vermem suç olurmu lutfen acil cevap bekliyorum saygilar

  1. Merhabalar, izinsiz ses kaydı tutmak suç teşkil eder. Fakat hukuka aykırı bir durumun ispatlanabilmesi için başka bir yöntem yoksa delil kullanılabilir.

 56. Merhaba ben 6 yıllık evliyim sürekli kaynana kayinbaba ile yaşadım yasim24 onları benden büyükler onlar ne derse yaptım ne derse sustum ama bana hakeret ediyorlar kayinbaba benim sulaleme bana küfür etti beni evden kovdular gurbetteyiz kimse yok orda komşum arkadaşım bunlar bana küfür etti etmedik hayali ihracat diyorlar evden kovdular benim heryerime küfür ettiler etmedik diyorlar ama ben bunları hepsini ses kaydı yaptım boşanma aşamasındayız delil olarak sunsam suç olur mu canlı şahit yok sadece kendimi ifade eden bu ses kaydı var kendisi de babasının bana hakeret ve küfür ettiğine inanmadığı için bi bölümünü kendisine de yolladim o bana suç duyurusunda bulunur mu elindeki ses kaydı ile bana zarar verebilir mi

 57. kurstan bir arkadaşı telefonunu bulup aradım bu arkadaş benim gibi ticaret işi kurmak istiyordu ve internetten satış yapan biri bunun için bilgi almak için aradım onu ve aradığıma pişman etti seni savcılığa verecem dedi birisi buna kötü mesajlar yollamış ben sandı .dedi başkalarınada kötü mesajlar atmışsın ve telimi yaymışsın dedi .ben o değilim dedim yanlış anladın dedim inanmadı hakaret küfür ne başka bişeyde yapmadım ben sonuç ne olur sizce.ve bana bu konuşmamızı kayıt ediyorum dedi bana mesaj attı sapık diye savcılığa verceğim ders olsun dedi sana günahım yokken

 58. merhabalar babam annemi evli bir kadınla aldattı bunun için mahkemeye başvurduk telefon kayıtları geldi bu arada kadının kocası da kadına dava açtı delil olarak da bizden bu telefon kayıtlarını aldı hakim de kabul etti ama o babam annemi şikayet etmiş özel hayatın gizliliğini ihmal etti diye halbuki mahkeme çıkardığı delillerdi bir sprun olur mu

 59. Merhabalar , benim sorum biraz farklı. Benim telefon hattim eşimin üstüne ve sen beni aldatiyorsun diye iddeada bulundu. Savciliga gidip geçmiş telefon gorusme kayitlarinin sesini ve mesaj iceriklerini isteyecekmis.. bunu yapmasi mümkün mü? Artı bizim telefonda özel bir hayatımız söz konusu kiminle ne konuşsak kayıt altina mi alınıyor.

  1. Merhabalar, telefon eşinizin üzerine olduğu için ses kayıtlarının ortaya çıkarılması istenebilir.

 60. Iş ortamında çalışan bir arkadasimin,haberi olmadan izinsiz ses kaydinin alinip başka arkadaslarina gönderilmesi sucmudur?Konu ise aralarında geçen para alışverişi.Sizden destek alabilirsem,kendisine arkadaslarini şikayet etmesi gerektiğini söyleyeceğim.Şimdiden tesekkurler,iyi günler.

  1. Merhabalar, kişinin izni alınmadan tutulan ses kayıtları suç teşkil eder. Kişinin özel hayatını ihlal etme suçu işlenmiş olur.

 61. Merhaba çalıştığım iş yerinde görüştüğüm fakat ayrıldığım Erkek arkadaşımla malesef ki iş yerinin tuvalet ve koridor bölümünde özel konuşmalarımız olmuştur.kamera kaydımız yok fakat ofisin diğer kameralarından yada patronumuzun yerleştirdiği bir ses cihazından aramızda yaşananlar kayıt alınmıştır.ve patronumuz bu özel ses kaydı ile bizi tehdit etmektedir işimize son vermiştir ve bu ses kaydına dayanarak bize tazminat vermemekle tehdit ediyor.bizi ilişki yaşamakta suçluyor ki böyle birşey yok. Tazminat davası açacağız ama bu ses kayıtları bir delil oluştururmu ayrıca bu kayıtıdan herkese bahsetmiş toplumda aşağılayıcı duruma düşürmüştür. Bahsi geçen ses kaydı da mesai saati dışındadır size danışmak istiyorum nasıl bir yol izleriz yaptığı suç mudur maddi manevi zararımızı nasıl karşılarız cevap verir seniz çok sevinirim

  1. Merhabalar, izinsiz ses kaydı tutmak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için suç teşkil eder. Fakat ofisin kameralarının olması bir bakıma aleni bir alanda yapılmış görüntü ve ses kaydı olarak kabul edilir. Bu sebeple izinsiz tutulmuş bir kayıt söz konusu değildir. Fakat kamera olmdan hiç kimsenin göremeyeceği bir yere ses kayıt cihazı yerleştirilmişse izinsiz ses kaydı tutulmuş sayılır ve bu sebepten ötürü savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 62. Öncelikle merhaba;

  Ben bir şirkette güvenlik müdürü olarak çalışmaktayım. Sıkıntılı bir özel güvenik görevlisi personelim vardı. Kendisini konuşmak için yanıma çağırdımda kendisi konuşmadan sessiz bir şekilde beni tahrik etti ve bana yumrukla saldırarak kasten yaraladı . Kendisi bulunduğum yere gelmeden cep telefonunu kayıt yapmak için açmış ve benimle konuşurken kayıt yapmış beni darp edince bende kendisine öfkeyle seni bitiririm demişim ilgili cumhuriyet savcısı yaptığı kayıtı delil saydı ve benim içinde tehditten işlem yapılmasını kolluğa söylemiş. Buradaki yapılan ses kaydı yasaya uygun geçerli midir? nedenleriyle birlikte açıklarsınız sevinirim. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla bu şahıs dışarıda ses kaydına başlayıp yanıma öyle geldiği için planlı hareket ettiği için delil sayılmayacağını düşünüyorum. Ama bu şahıs yanımda geldikten sonra duruma göre bir anda planlamadan ses kaydı yapsaydı delil sayılabilirdi diye biliyorum bu konuda aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

 63. Merhaba eşim bir kadının oyununa gelerek l tipi ceza evine atıldı şimdi kadın 15000 para istiyor ve kadının daha önce bu şekilde 3 tane daha dosyası var. Ben şimdi bu kadının ses kaydını alsam suç olur mu sonuçta başka ıspat yok elimizde yada bu durumda ne yapmamız gerekiyor

 64. Ben 7. Sınıf ogrencıyım benim serviste ses kaydımı alan bir ogrencıyım gidip hocalara dinletmiş ama ses kaydında ben kotü ve ahlaksızca bir şey demiyordum o kişi ceza alırmi tsk

 65. Merhaba ben bi öğretmenim ve bir veli mesai disinda beni arayarak çocuğunu sözlü olarak uyardigim için bağırıp cagirip 15 yillik öğretmenliği sorgulayıp bilgisiz deyip hakaret ederek sonuda da bu işi başka yoldan çözeceğim sesinizi zaten kayda aldım diyerek tehdit edip sesimi kaydettiğini söyledi şikayetçi olduğumda mahkemeye verirsem ses kaydı almış sa yada aldigini soyledigi için ceza alırmı teşekkür ederim

 66. Merhaba iyi günler benden habersiz ses kaydım yapılmış fakat geri sildiler sanırım benim öğrendiğimi duyunca şikayetçi olsam sonuç alır mıyım ?

 67. Okulda yapilan ögretmen toplantisinda gizli cep telefonu ile ses kaydı yapilabilir mi? Suç mudur

  1. Merhabalar, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için gizli bir şekilde ses kaydı tutmak elbette suç teşkil eder.

 68. Merhaba,halam eşinden şiddet ve hakaret görüyordu ama darp raporu almamış şimdi eşine boşanma davası açtı ailesinin yanına döndü ve eşiyle telefon da konuşurken delil olsun diye ses kaydı almıp laf arasında itiraf ettirdi bunu kullanabilir mi? Ve şahidi tehdit edilmiş ve mahkemeye gelmek istemiyor mahkemeye zorla getirilir mi?

 69. merhabalar bir asistanlik sirketi beni arayarak saglık paketi adı altında bir hizmeti yaklasık dort yil once satın aldıgımi kapatmam için 1000 tl odemem gerektiğini yoksa icraya gidip 4500 tl alacaklarını soyluyorlar ellerinde zamanında kaydettikleri ses kaydım varmıs Doal olarak dinlemek istediğimde bunu yapmaya yetkimiz yok diyorlar ama sesimi kaydetmişler bu yasal mı

  1. Merhabalar, ses kaydınız alınmadan önce buna dair bilgi vermişler siz de kabul etmişseniz yasaldır.

 70. Öncelikle kolay gelsin.
  Kamu kurumunda görevli personelim. Personellerden biri bilgim dışında ses kaydımı almış ve bunu pek çok personele dinletmiş. Ses kaydımda işini doğru yapması konusunda uyarılarda bulunmakla beraber hiçbir şekilde en ufak tehdit ve vb konuşmalar yaşanmamıştır. Ayrıca bu konuşma esnasında başka personelde yanımızda olup tüm konuşmayı duymuştur.
  Bu mevzu ile ilgili yapabileceklerim ve TCK’nun hangi maddesinden suç duyurusunda bulunabileceğim konusunda yardımcı olur musunuz?

 71. Özel sektörde çalışıyorum patronum cok yakınıma ses kayıt cihazı koymus .Ama zaten kamera var mağazamda ne rahat konuşabiliyoruz sonucta bayaniz ve 12 saat o mağazadayız bu bir sucmu

 72. Merhaba. Mağaza müdürü sesimi kaydedip başkalarına dinletmiş. Kamera ses kaydı yaptığını söylüyor dinlettikleri ve iş yerindeki kameradan ses kaydı yapıp başkalarına dinletip beni kötü duruma düşürdü savcılığa dilekçe verdim şikayet ettim ancak iş yeri benden izinsiz sesimi kaydedebiliyor mu anlamadım.

 73. Merhabalar öncelikle kolay gelsin , eczanede , kasa bölümünün üzerinde, alenen görünen bir kamera ile ses kaydı yapmak suç mudur ? Çalışanlar bunu ayırt edemiyor olabilir yani görüntü kaydı var ama ses kaydı yok , bunu da eczacı özellikle belirtmiyorsa ve çalışanların oradaki konusmalarini dinlemeleri suç mudur ?

 74. Benim komşum beni ses kaydına aldı yuvası yıkılmasına diye bana sadece ya ne olur benim altınlarımi sen aldım der misin abime verdim dedi o para verecek eşime dinletip arkadaşım parasini verecek dicem yoksa beni bosar dedi bende tamam dedim çocukları için gün geldi aramız bozuldu komsumla beni tehdit edip herkese dinletecem hırsız diye ifşa edecem seni dedi allah bullak oldum iyilik yapayım dedim ölmek istiyorum artık heran herkese söylüyor ve sokağa çıkacak yüz bırakmadı bende ne yapabilirim en kısa sürede yazarsanız mesaj suç mu nu benim ses kaydımi polise verse inkar da etsem hapise gidermiyor

 75. Merhaba binadaki sorunlar için eşime telefon eden komşumuz ses kaydı yapmış diğer komşuya Whatsapp tan atmış herkes birbirine girdi suç duyurusu yapabilirmiyim elimde kayıt yok ama dinledim sahitlerde var

 76. Is yerinde işlenen bir suç delil olmadan işten çıkış işlemleri verip mudur odasında neden böyle böyle bise yaptın dediğinde müdürüm oldu bi hata bi daha yapmam özür dilerim ses kaydı yapması sucmu

 77. Bir kamu görevlisinin görevi başında cinsel tacizde bulunurken görüntüsünü almak hukuka uygun delil olarak sayılır mı? Ki suç daha önce iki kez tekrarlanmış üçüncü defa ise mağdur bunu ispatlamak amacıyla kayda almış. Görüntünün çekildiği alan kamu binası.

 78. merhaba,Abimle aramda geçen tartışmada abimin kızını kasdederek yeğenime zarar verirseniz sizi öldürürüm ,hayvanlarınızı keserim dedim abimde bunu kayıt altına aldı benim haberim yokken,sinirle söylenmiş ve böyle bir durumda ceza alırmıyım? Teşekür ederim

  1. Merhabalar, Kural olarak, hukuka uygun olmayan şekilde alınan ses kaydı delil olarak kabul edilmez ancak mahkemeler istisnai durumlarda aksi yönde delil değerlendirmesi de yapabilmektedir. Bu konuyla alakalı şikayetçi olunması durumunda, hak kaybı yaşamamak için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz. Bilgilerinize…

 79. merhaba isyerinde benim ile alakali ses kaydim var ses kaydi kisa ve oz soyle gecmektedir kasa acigi var kasamda daha oncedende oldugu gibi ve bende bu durumu kabul etmeyip hep benim kasamda eksik cikiyor digerlerin kasasinda cikmiyor ben nerden bilicem bana karsi yildirma politikasi yapilmadigini gibi sozlerde bulundum ses kaydina almislar beni tehdit ediyorlar dilekce yaz bu cumleleri soyledigine dair bizdede ozurdilegine dair seni affetcez diyorlar ne yapabilirim acaba bu durumda aciklarmisiniz

  1. Merhabalar, Kişinin izinsiz bir şekilde alınmış ses kaydı genellikle delil niteliğine sahip değildir ancak istisnai durumlar da söz konusu olabilmektedir. Olayın özünü, ses kaydında tam olarak ne söylendiğini ve işvereninizin tam olarak ne talep ettiğini bilmeden, sizi yönlendirici tavsiye vermek pek sağlıklı olmayacaktır. Bilgilerinize…

 80. Merhaba hakkimda baska kisilere anlatilan bir hirsizlik iftira ve yalandan dolayi yuvam yikilmak uzere konuyla muhattap kisi iftira atmadigini ve hirsizlikla suclamadigini soyledi bende hakkimda kotu konusulan sahsi arayip hakkimda neler soylendigini sordum herseyi anlatti ve hakkimda soylenenlerin hepsini anlatti arkadasindan ses kaydi aldim ispatlamak icin suc teskil edermi

 81. Merhaba tehtid ettiğimi idaa eden komşum şikayetçi olmuş fakat ben öyle bir şey yapmadım izinsiz merdiven siliyor ve sürekli para istiyordu kendisini uyardım ve kayıtlı bende başka türlü ispatım yok bu kayıt kabul edilirmi

 82. Merhabalar is yerinde ses kaydim alınmış. Ancak herhangi bir seye delil degil ama delil olur diye kaydedilmis. Ve dinleyenler de var. Bu konu hakkinda sikayetci olabilir miyim.veya ne yapabilirm

  1. Merhabalar, İzinsiz alınan ses kayıtları, öenmli bir suçun işlendiğini vs. göstermiyorsa delil olarak kullanılamaz. Bununla birlikte, aktardığınız durum, şartları oluşuyorsa özel hayatın ihlali suçunu oluşturabilir ancak kaydın içeriğini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Bilginize…

 83. Merhaba ben polis arkadaşımın aldattığı sevgilisiyle birçok konuşma yaptım.Kızda ses kaydı yapmış.Polis arkadaşa dava açıldı.Şaun açığa alındı.Polis arkadaşa aldattığı kızlar fuhuşa zorlama,cinsel saldırı,şantaj vs.birçok suçlamada bulunmuşlar.Şikayetçi olan kızda benden duyduğunu söylemiş.Benim ses kayıtlarını delil olarak sundumu bilmiyorum.2defa ifade verdim hiç öyle bişey söylenmedi,sadece arkadaşla ilgili sorular soruldu.Ama kızlarda bu suçları onaylıyorlar ve şikayetçi oluyorlar.Ses kayıtlarımı kızlara vs.birçok kişiye atıyor yani yayıyor.Arkadaşımla aram bozuldu vs.birsürü zararım oldu.Şimdi bu kıza ben ses kaydı yapıp yaydığı için dava açabilirmiyim ve maddi tazminat alabilirmiyim teşekkürler.

  1. Merhabalar, İzinsiz ses kaydı yapmak, şartları oluşuyorsa haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturabilir. İzinsiz yapılan ses kaydının, hukuka aykırı bir delil olduğu için soruşturma ve dava dosyalarına girmemiş olması muhtemeldir, bu sebeple de size bahsedilmemiş olabilir. Mahkemenin maddi tazminata hükmedebilmesi için maddi bir zarar görmüş olmanız gerekir. Ancak olay kişilik haklarınıza ve özel hayatınıza saldırı teşkil ediyorsa, manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Bilginize..

 84. Merhaba benimki derin bir mesele ilgilenirseniz cok sevinirim .esinden ayrilmis biri kadinla tanistim ve cok sevdik birbirimizi resmi nikahlari sonuclaninca bosanmayla sozlendik ve iki cocugu vardi ve karsi taraf bosanma davasindan itiraz suresi bitmeden vazgecmis ve biz sozluyken evli gozukltuler ve cocuklari gostermeme gibi ailesi benle evlenirse redetme gibi sozlerle tekrar eski esine gonderdiler ve gidince beni unutamadi tekrar aradi gorustuk o gittigi evde hani icimde bi yara vardi ve cok seviyorum herseyi kenara koydum ve gittim defalarca gorustum ve esine soyledim beni seviyor dedim tehditle goturdunuz dedim halada gorusuyom dedim inanmadi ve beni iftiracisin diye sucladi iftiraci haset diye rezil etti herkese . Bendede bir kac foto vardi onlari gosterdim ses kayitlarimiz videolarimiz var dedim bir anlik ofkeyle uzak dur sevdigimden dedim yine inanmadi ve en son tlfnda konusurken kadinla baska bir tlfnla o konusmayi video kayita aldim konusmalarimiz onun evinde gorustugumuzu beni sevdigini acikliyor ama 7 dakikalik kayittan 30 saniyelik bolum gonderdim yine inanmadi cunku tamanini gonderemedim simdi herkes beni iftiraci haset biliyor . Ve beni mahkemeye verecegini soyluyor simdi nikahli esimle beni tehdit ettin diye ve kadinda ondan yana oldu beni yalanladi yalan dedi simdi bu kayiti gobdersemmi kendimi aklamak icin yada mahkemeye verirse ne zararim olur naparim lutfen bir akil verin cok minnettar kalirim Allaha emanet

 85. SELAMLAR
  İŞYERİME GELİP BENİ TEHDİT EDEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUM. DAHA SONRA BU ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEM İÇİN BANA GÖNDERİLEN ARACI KİŞİDEN BU ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEM KARŞILIĞI BİR MİKTAR PARA İSTEMİŞTİM. BU KONUŞMALARI KARŞI TARAFIN KİŞİLERİ GİZLİCE KAYDA ALMIŞLAR VE BİZE SANTAJ YAPIYOR DİYE HAKKIMDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR. SAVCILIKTA BU KONUDA TCK 107/1,53 MADDELERİNDEN YARGILANMAK ÜZERE HAKKIMDA DAVA AÇILMASINI UYGUN GÖRMÜŞ.
  SONUÇ NE OLUR ACABA VE BU KAYDI YAPANLAR İZİNSİZ KAYIT YAPTIKLARI İÇİN SUÇLU OLURLAR MI?
  HERŞEY İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
  ALİ YÜCE

 86. İyi günler eltim tlf la konuşurken aileyle olan sıkıntım hakkında hepsini tlf kaydedip bütün aileye dinletmiş bunun ne gibi bir suçu var .hapis veya para cezası kaç aydan ve ne kadardan başlar bilgi verirseniz sevinirim

  1. Merhabalar, TCK madde 132 fıkra 3 gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası söz konusudur. Ancak hakim tarafından cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya adli para cezası verilmesi gibi yaptırımlara da başvurulabilir. Bilginize…

 87. HERKEZE SELAMLAR
  İŞYERİME GELİP BENİ TEHDİT EDEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUM. DAHA SONRA BU ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEM İÇİN BANA GÖNDERİLEN ARACI KİŞİDEN BU ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEM KARŞILIĞI BİR MİKTAR PARA İSTEMİŞTİM. BU KONUŞMALARI KARŞI TARAFIN KİŞİLERİ GİZLİCE KAYDA ALMIŞLAR VE BİZE SANTAJ YAPIYOR DİYE HAKKIMDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR. SAVCILIKTA BU KONUDA TCK 107/1,53 MADDELERİNDEN YARGILANMAK ÜZERE HAKKIMDA DAVA AÇILMASINI UYGUN GÖRMÜŞ.
  SONUÇ NE OLUR ACABA VE BU KAYDI YAPANLAR İZİNSİZ KAYIT YAPTIKLARI İÇİN SUÇLU OLURLAR MI?
  HERŞEY İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
  ALİ YÜCE

 88. merhaba benim söyle bir olayım var bir emlakcıdan ev aldım ve evi alırken mesken alınmış olarak biz kabul ettik ama evin meskeni alınmamış olduğu ortaya çıktı ve meskeni alınmamıs olmasından dolayı ben evi almaktan vazgecmeye gittim ve evin meskeni yok siz bana meskeni alınmış olarak sattınız demeye gittim ve ben vazgecmek istedıgımı soyledıgımde bana iş yeri sahibi kendi iş yerinde kusura bakmayın bu bızım hatamız bunu soyle halledelım dedi emlakcıya bır komısyon verme olayımız vardı ve o komısyonu ödemiştik mesken alınacak olursa size cıkarsa o komısyonu bız almayacaz dedıler ve söz verdıler o parayı bız karsılayacaz dedıler ve sımdı mesken alınıyoır bu emlaccıya gıttım mesken alınıyor dedım 4 aydır benı oyalıyor wapsatta da konusmalarımız var abı sugun abı bugun dıyıp duruyor halledecez abı senı sıkıntıya sokmayacaz gıbı ödemesini, kabul ettıgı yazısmalar var ve ben magdur oldum ıyı nıyetımden dolayı vazgecmek ıcın gıttım ama boyle bır söz verınce bızde tamam o zaman dedık sız odeyeceksenız sorun yok dedık kabul ettık. ama suan benı oyalıyor ve hergun baska bırseyler cıkarıyor vermıyor odemıyor meskeni ve ben o gun gorusmeye vazgecmeye gıttıgımde kendi ofisinde işyerinde ses kaydına aldım ve ben bu ses kaydını bir dava açsam delil olarak kullanmam uygunmu suç teşkil edermi başka bir yolum yok delilim yok ne yapmak gerekir sizce

  1. Merhabalar, Aldığınız ses kayıtlarını delil olarak sunmanızı tavsiye etmeyiz, çünkü hukuka aykırıdır ve delil olarak kabul edilmeyecektir. Emlakçıya açacağınız bir tazminat davasında watsapp yazışmalarının delil niteliği ses kayıtlarının delil niteliğinden daha güçlü olacaktır. Bilginize…

 89. Benim bir adam dan alacak var fakat verecem deyip ödeme yapmıyor mahkemeye veremiyorum senet yok bende sesini kaydettim mahkemeye delil olarak sunsam sucmudur

  1. Merhabalar, Hukuka aykırı şekilde elde edildiği için mahkeme muhtemelen delil olarak değerlendirmeyecektir. Bu durumda yapmanız gereken alacaklı olduğunuz kişiyle aranızdaki borç ilişkisini kanıtlamaktır. Bunun için örneğin bir fatura da delil niteliğinde olabilir. Borç ilişkisinin temelde nasıl geliştiğini bilmeden detaylı yorum yapmamız sağlıklı olmaz. Bilginize…

 90. Merhabalar. komşumla başka bir komşumun evinde ses gürültü konusunda tartışma yaşadık. Tartışma ilerleyince bay ayağa kalkarak “senin nereli olduğunu biliyorum pis kürt pis çingene. Defolun ben buralıyım gidin buradan” Ben buralıyım demek suretiyle şahsımı rencide edici sözler sarf etmiştir. Ancak yönetici ve eşine sonraki gün bu sözleri duydunuz değil mi diye sorduğumda kaçamak cevap verip duymadıklarını ifade ettiler. Ben de bayın eşi ile dışarıda karşılaştığımda o akşam yaşanan tartışmada eşinin tarafıma söylediği bu sözleri hatırlattım. Bayan da sinirden öyle konuştu dedi. Elimde başka kanıt olamayacağı için ses kaydı yaptım. Bu suç mudur?

  1. Merhabalar, İzinsiz ses kaydı yapmak normal şartlarda suçtur ama, kişi kendisine karşı işlenen bir suçu, başka bir yolla kanıtlayamayacak bir durumda ses kaydı aldıysa, bu ses kaydı hem suç teşkil etmez hem de delil niteliğine sahiptir. Ancak somut olayın özelliklerine göre aksi durum da meydana gelebilir. Bu nedenle, hak kaybına uğramamak için hukuki süreci bir avukat yardımıyla yürütmenizi öneririz. Burada sorularınıza verdiğimiz cevaplar hukuki tavsiyeler niteliğinde değildir. Bilginize…

 91. Daha önceden ses kaydı yaptını anladım günlerden bir gün de gine benden habersiz ses kaydını yaptığını anladım ve şahsın yemeğe gittigi bir zamanda nisanlimla konuşurken telefonu saklamış ve beni ses kaydı yaparken yakaladım ve normal konuşmamda sinirden aynı zamanda kendi kendini ortaya çıkarsın diye hakaret niteliginde bir cümle kullandım daha sonra ses kaydını dinlediğinde şahıs esine söyleyip bana hakaret etti diye eşini bana kiskirtti ve eşi beni tehdit etti ne yapabilirim

 92. Merhabalar ben bir arkadaşıma Kredi kartı kiredi ve çek olmak üzere 60 bin TL para verdim sade güvene dayalı olarak elimde hiçbir belge yok
  Bu arkadaş kendisinin battığı mı öne sürerek paramı vermiyor kendisiyle tlfda hakaret ve tehdit konuklarımız oldu kendisi bunları kayıt Edip savcılığa suç duyurusunda bulun Muş üç ay koruma kararı çıkmış
  Biz bina karşılık ne yapabiliriz gizli ses kaydından birşey çıkarmış teşekkürler

 93. Merhaba baldizim beni telefonla arayarak önce küfür edip tahrik etti beni sinir lendirip son haddeye getirdi sonra susup bende ağzıma geleni söyledim küfür tehdit yapmak istediğide buydu sadece benim tehditlerimi kaydetmiş mahkeme ye verdi ben hakim karşı sina çıktım ceza aldım bildiğim kadarıyla kaydettiğini bildirmeden kayıt suç tuzağa düştüm ceza aldım ne yaparım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhabalar, Kendisine karşı işlenen bir suçu, başka türlü ispat etme imkanı bulunmuyorsa, izinsiz ses kaydı alarak ispat etmek hukuka uygundur. Bilginize…

 94. Merhaba geçen yıl internet sitesinin birinde bir araç buldum satın almak için satıcı kişiyle tlf da görüştüm anlaştık kapora istedi gönderdim bi miktar daha para istedi sonradan yine gönderdim ertesi gün aradığım numara servis dışı olmuştu ve tlf mu o aralar yeni almıştım ses kaydı programı yüklüymüş ve o kayıtları savcılıga verdim dekontlarla birlikte.acaba ceza alırmıyım Şimdiden ilginize teşekkür ederim

  1. Merhabalar, İzinsiz ses kaydı almış olmanız, içinde bulunduğunuz bu durumda, suç teşkil etmeyecektir ve cezalandırılmazsınız. Bilginize…

 95. Ben bir sitede oturmaktayım ailemle alt komsum bizim çocuklar ses yapıyor diye site güvenliğini çağırıp tutanak tutturmuş ses kaydı bu sebebten dolayı evi bosaltmamizi istiyorlar yoksa mahkemeye vereceklermiş

 96. Merhaba..2018 yılında boşandık..3 yaşında oğlum var ..oğlumu çoğu zaman alamıyorum yada göremiyorum..normalde pazar günleri görmem lazım..her gittiğimde karşı taraf bana oğlumun yanında ağır küfür ve hakaret etmekteler ve ığlumu göstermemektedirler….bende bi kaç defa seslerini kaydettim..hakaret davası açsam yada oğavelayeti kötüyw kullanma davası açsam bu ses kayıtları geçerli olurmu yada ben suç işlemiş oluyormuyum

 97. Arkadaşım benim arkadaşımla yaptığım sert tartışmalarımı gizli ses kaydı almış.Ve ben bunun başkasının telefonunda bulunmasını istemiyorum.(ses kaydı beni bilerek kızdırmak için kurgulanmış bir oyundur).Bunun hakkında yasal mercilere başvurabilir miyim?

 98. evimden kayınvalidem altınlarımı çaldı ispat edemiyorum polis çağırdık polis bile giren biri almıştır böyle hırsızlık vakası olmaz dedi. onun aldığından nerdeyse eminim ama elimden birşet gwelmiyor odasına ses kayıt cihazı koyup itiraf ettiği yada söyledği bir anı kaydetsem suç mu mahkemede delil olarak kullanabilir miyim?

 99. merhaba,

  oturduğumuz evde kiracıyız ev sahibimiz kombi arızalandığı için eve servis gönderdi ve eve gelen kombici bizim sesimiz kayıt etmiş ve ev sahibine göndermiş bu suç mudur?

 100. MERHABALAR. İŞ YERİNDE NE KONUŞTUYSAK O KONU HAKKINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN FARKLİ KONUŞMALAR ALIYORUZ. MESELA EN BASİTİ BİZ FALAN TARİHTE İZİN ALICAZ DİYORUZ HENÜZ KİMSENİN HABERİ YOKKEN. BİR KAÇ GÜN SONRA ÜÇÜNCÜ KİŞİ PAT DİYE O FALAN TARİHİ BELİRTEREK İZİN ALACAĞIM DİYOR. BU VE BUNUN GİBİ DURUMLARA ŞAHİT OLDUK. SES KAYIT ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU TÜR DURUMLAR SUÇ TEŞKİL EDİYOR MU.

  1. Merhabalar, Suç teşkil eder ancak buna ilişkin şikayetinizin sonuç doğurması için suçun işlendiğini ispat etmeniz gerekmektedir. Bilginize..

 101. Merhaba,
  Özel bir firmada insan kaynakları yetkilisi olarak çalışıyorum. İK departmanının özel alanı olarak geçen odamda çalışan bir personelin konuşmamızı telefonuna ses kaydı olarak kaydettiğini yanımdaki başka bir çalışan sayesinde fark ettim. başta farketmiş olmamız önemli muhakkak ancak bu çalışan firmada diğer çalışanlara kötü örnek olan biraz sorumlu bir kişi. ve ben sadece bu sebepten dolayı yani konuşmalarımızı kaydetmeye kalkışmasından dolayı tutanakla şahit tutarak yanımdaki çalışanı da tazminatsız çıkış verebilir miyim? çalışan 6 yıllık çalışandır. şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhabalar, Anlattığınız kadarıyla, işçinin dürüstlük kuralına uymayan davranışları var ve ses kaydı vb. alınması haklı fesih nedeni olarak düşünülebilir. Ancak mahkeme sadece bu hususa göre karar vermez, işçinin savunması da kararın içeriği itibarıyla önemlidir. Bilginize…

 102. Mrb.ben öğretmenim ve velilerle sadece 1 konu hakkinda görüşme yaptım. Sınıf içinde bu görüşmeyi yaparken veli ses kaydı almış.bu ses kaydıyla beni tehdit ediyor.diğer veli dovdurelim mi demiş. Bende bu konuşmayı gürültüden dolayı duymadigim halde benim bu soruya bir cevabım olmadığı halde tehdit ediyor. Bu suç mu.suç ise cezası nedir.

  1. Merhabalar, Alınan ses kaydında sizin yaptığınız konuşmanın içeriğinin ne olduğunu bilmeden yorum yapmamız mümkün değildir. Bilginize…

  2. Merhaba. Ofiste çalışan bayan arkadaşlar sürekli hakkımda dedokodu yapıyolar. En son şirketin yılbaşı eğlencesi için şirketin bölümümüzdeki bütün yöneticilerininde olduğu ortamda diğer arkaşlarla eğlendik. Ertesi gün benim hakkımda iki bayana yakışıksız hareketler yaptığım dedikodusunu yaptılar ben de bunu ses kaydı olarak aldım bölüm amirimizde beni haklı buldu çünkü herkes o gece oradaydı ve böyle dedikodudaki gibi hareketler asla olmadı. Sonra neden böyle konuşuyosunuz dediğimde yemin edip böyle konuşmadıklarını söylüyolar. Ses kaydı yapmış olmam benim için cezai yükümlülük doğururmu? Burada iftira atılan kişi benim. Amirimde benimle aynı fikirde ama olay için tutanak tutmak istiyor. Ne yapmalıyım.

 103. Merhaba çalıştığım şirkette vermiş oldukları telefona bir yazılım yüklenmiş, yazılım izinlerini incelidiğimde, kamera izni dikkatimi çekti, uygulamanın iznini kapattığımda telefonu kullanmama izin vermiyor, yani izni kapattırmıyor, bir işveren çalışanının telefonuna neden kamerasına ulaşmak ister, ben bu sebepten dolayı haklı fesih yapabilir miyim, ne gibi bir yol izlemem gerekir, üçüncü bir kurumun vermiş olduğu bilirkişi raporu yeterli olur mu bunun ispatında, çünkü bu sebepten haklı fesih istediğimde benden telefonu geri alacaklar ve elimde delil kalmayacak, şimdiden verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

 104. Merhaba,
  Ses kaydını açarak ses kaydına alıyorum sesini dedikten sonra karşı tarafın bilgisi ile sesini kaydetsek suç olur mu? Bu delil olarak kullanılabilir mi?

 105. Merhabalar; şöyle bir derdim var alt komşum çok aşırı gürültü yapıyor kapıları patlatıyorlar çocukları evin içinde koşuşturmacaları aşırı gürültü veriyor geceleri komşumuz yüksek sesle telefon görüşmesi yapıyor bu da evimden duyulabiliyor rahatsız oluyorum bu gürültüleri gerekli yöneticilere de söyledim ancak netice alamadık komşumuzu da uyarmamıza rağmen kendi gürültülerini kabullenmiyorlar. Bi akşam kendi evimin içerisinde alt komşunun aşırı gürültülerini ses kaydı aldım şikayet etmek için sonradan vicdanım el vermediğinden kaydı da sildim allahından bulsunlar diyerek sonra alt komşumun eşi eşime whatsap üzerinden çok gürültü yapyorsunuz elektrikli süperge yapma sabah çocuklarım uyuyor diyerek şikayet etmiş ancak onun dediği saatlerde de evde kimse yoktu bu whatsaptan eşime şikayet ettiği ilk değil defalarca eşimi bu şekilde taciz etti ve kendi yaptıkları gürültüleri hiç kabul etmediler buna dayalı olarak elimde ses kaydı olsun ispatlayabileyim al kardeşim sizin gürültünüz bu ben bundan rahatsz oluyorum eşimide gürültü yapmadığı halde taciz etmeyin dyerek yağtığm bsey bu suçmudur benim bu gürültüyü ses kaydı yapmam. Haklı sebebe haksız duruma düşermiyim zaten bu kaydı da sildimde ben komşumun gürültüsüne dayanamıyorum artık ne yapacağımı bilemiyorum

 106. Merhabalar alt komşum gece 2-3 ‘de sürekli bağırma ve yüksek sesle telefon ile görüşme yapıp, bizi uykumuzdan ediyor ve korkarak uyanıyoruz. Bunun gürültü yaptığına dair ses kayıdı almak suç olur mu? Başka ispatlama yapmam şansım yok.

  1. Merhabalar, kendi bağımsız bölümünüzde alacağınız ses kaydı herhangi bir suç teşkil etmeyecektir. Bilginize..

 107. Merhaba bir tanıdığım gizlice konuşmaları kaydetmiş hararetli bir tartışma yaşamıştık bunu her önüne gelene dinletiyor bu bir sucmudur nereye şikayet edebilirim

 108. Merhaba iyi akşamlar. 2 sene önce kazara arkadaşım zehirlendi ve arkadaşım beni şikayet etti daha sonradan arkadaşım şikayetini geri çekti. 1 ay sonra davanın düştüğünü gösteren bir kağıt gelmişti. Şuan bu zehirlenen arkadaşım ile aram kötü. Geçen hafta bir arkadaşım. Beni ses kaydına aldı. Ben ses kaydında o esnada sinirden “iyi yapmışım” dedim. Bu bir suç teşkil eder mi? Aleyhime kullanabilir mi? Ayrıca bu ses kaydında benim özel hayatımla ilgili (tercih meselesi diyebilirim) sorular sordu ben de söyledim. Fakat benim bu esnada ses kaydına alındığımdan haberim yoktu. Sizce bunları aleyhime kullanabilir mi? Onun yaptığı suçsa şikayetçi olabilir miyim? Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Merhabalar, şikayetten vazgeçilmesi üzerine tekrardan aynı suç kapsamında şikayetçi olunamaz. Hukuka aykırı ses kaydı ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilmez. İzinsiz ses kaydını yapan kişi hakkında şikayetçi olabilirsiniz. Bilginize..

 109. Merhaba iyi günler. Aldığım telefon konuşmaları otomatik kayıt yapıyor. Bende ürün aldığım bir firmayla sorun yaşadım ve sonra ses kayıtlarına baktığımda beni yalancı çıkarmaya çalıştıklarını gördüm bu durumu lehime kullanabilirmiyim ? Benim kayıt almam bu durumda suçmu dur ?

 110. üst kattakı kavga sesinden çok rahatsız olduğumdan bana gelen yüksek sesi kayda almam suç mudur yoksa bu ses ile şikayetçi olabilir miyim sonuçta her saat kavga etmiyorlar ve kavga etmediklerini ses çıkarmadıklarını yalanlama imkanları var.

 111. Biri tarafından sürekli sözlü tacize ve hakaretlere küfürlere maruz kalıyorum. Bu kişi hakkında savcılığı şikayette bulundum. Fakat telefon ses kaydı aldım. Bunu mahkemede delil olarak kullanabilir miyim?

  1. Merhabalar
   Kendinize karşı işlenen bir suçu, başka türlü ispat etme imkanınız bulunmuyorsa, izinsiz ses kaydı alarak ispat etmek hukuka uygundur. Bilginize…

 112. Merhaba eşim işten ayrılmadan önce patronuyla son konuşmalarını patronu ses kaydına almış bu kayıtta tazminat ödememek adına işe geç geldiği sorumsuz davrandığı vs konuşmaları varmış şimdi eşim dava açtı oda ses kaydını kullarak tazminat alamayacağını söylüyor bu ses kaydını yapması suç mudur mahkemede delil olarak kullanabilir mi ?

 113. Merhaba ,

  Alt komsum sabahlara kadar gurultu yapiyor , partiler veriyor. Genelde balkonda sigara icip sabahlara kadar bagirarak konusuyorlar. Uyumak neredeyse imkansiz .Polis cagirdim ancak polisi gorunce susuyorlar. Bende kendi balkonumdan ses kayirlarini aldim .
  Gurultuyu kanitlamak icin ses kaydi almaktan baska carem yoktu.
  Kendi balkonumdan aldigim ses kaydi suc mudur ? Ve mahkemede delil olarak kullanabilir miyim ?

  Saygilarimla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir