ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde, kambiyo senetlerine ilişkin takipte ise 5 gün içinde, itirazlarını icra müdürlüğüne bildirmezse takip kesinleşecektir. Takibin kesinleşmesinden sonra ise alacaklı, borçluya ait malların haczedilmesini icra müdürlüğünden talep edebilir hale gelecektir.

Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ederse, icra takibi durur. Bu ihtimalde takibe devam etmek isteyen alacaklının itirazın kaldırılması ya da iptali için bir dava açması gerekmektedir.

Ödeme emrine itiraz; yetkiye itiraz, borca itiraz ve imzaya itiraz şeklinde olabilmektedir. Örneğin borca itirazda; borçlu borcun olmadığına, alacağın hiç doğmadığına, alacağın vadesinin gelmediğine, aradaki ilişkinin geçersiz olduğuna, borcun zamanaşımına uğradığına yahut borcun bittiğine dair çeşitli sebepler ortaya koyarak itirazını güçlendirebilecektir. Fakat itirazda bulunurken bir sebep gösterilmesi gerekmemektedir. Sadece borca veya ferilerine, artık neye itiraz ediliyorsa ona itiraz edildiğinin belirtilmesi yeterli olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken nokta haksız olarak itiraz yapılması durumunda, itirazın kaldırılması/iptali davası açılırsa haksız itiraz yapan borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedileceğidir. Bu sebeplerle sırf zaman kazanmak, borcu ertelemek, itiraz etmek için itiraz etmek gibi düşüncelerle yapılan itirazlar borçlu kimseyi tazminat ve faiz anlamında sıkıntıya sokabilecektir. Buradaki tazminat “icra inkar tazminatı” olarak adlandırılmaktadır. Hemen ekleyelim, eğer itiraz haklı olarak yapılmış ama yine de sonrasında alacaklı itirazın iptali/kaldırılması davası açmışsa ve borçlu da itiraz etmekte kendi haklılığı ortaya konmuşsa bu noktada artık alacaklı taraf borçluya kötüniyet tazminatını ödemekle yükümlü olacaktır.
                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “ÖDEME EMRİNE İTİRAZ”

  1. Düzeltme : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte; ödeme emrinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren borçlu, itirazını ilgili takibin başlatıldığı İcra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir