BANKA VEYA KREDİ  KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (2)

indir (14)Aynı başlıklı yazımızın diğer kısmı için lütfen bakınız. Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) ayrı bir başlık atında onuncu bölümde düzenlenmiş olan bilişim alanında suçlar, gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza girmiş olup siber suçlar olarak da anılmaktadır. Bu suçların bilgisayar ya da internet yoluyla işlendiğinde tartışma yoktur. Hangi suçların bu kapsamda değerlendirileceği TCK’nın ilgili maddelerinde açıkça düzenlenmiştir. 243. maddede bilişim sistemine girme, 244. maddede sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 245. maddede banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, aynı sayılı madde A) yasak cihaz veya programlar ve son olarak da 246. maddede tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri hükmü düzenlenmiştir.

Bu yazımızda yapacağımız açıklamalar daha çok 245. madde üzerine olacaktır. Maddeye göre: (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. (5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.”

Maddenin 2. fıkrasında düzenlenen suç, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilmek suretiyle tamamen sahte bir şekilde üretilmiş olan kredi kartı veya banka kartı, üretme veya üretilmiş bir kredi veya banka kartını satma, devretme, satın alma veya kabul etme suretiyle oluşan bir suçtur. Bu fıkrada düzenlenen suça konu olan sahte bir banka veya kredi kartının, mevcut bir banka hesabı ile ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde oluşacak suç üçüncü fıkrada düzenlenen suça işaret etmektedir. Zira 3. fıkrada düzenlenen sahte bir kredi kartı veya banka kartını yalnızca kullanmak suretiyle elde edilecek fayda şeklinde düzenlenen suçta, bir başkasının kartıyla ya da hesabıyla ilişkilendirme yoktur, tamamen sahte şekilde gerçekte olmayan bir banka ya da kredi kartı imalatından bahsedilmektedir. Ayrıca anılan suçun dolandırıcılık suçu ile beraber değerlendirildiği yazımız için bakınız.

Kanun koyucu suçun oluşması için failin kendisine veya başkasına yarar sağlamak özel kastıyla hareket etmesini arar. Bu mihvalde dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; iki fıkrada açıklanan sahte banka veya kredi kartının mevcut bir banka hesabıyla ilişkilendirilmiş olması durumunda üçüncü fıkradaki suçun oluşması yanında ikinci fıkradaki suç da oluşacaktır. Yargıtay da 11. CD. 29.05.2007 gün 2007/2538-3738 E. sayılı kararında aynı hususu vurgulamıştır.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir