İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?

  1. İşçinin Süresi İçerisinde İşe İade Talebinde Bulunmaması/İşveren Tarafından Yapılan Davete Rağmen İşe Başlanmaması Halinde:

İşçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine yahut vekaleten vekiline tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe iade talebinde bulunmazsa ya da işveren tarafından yapılan işe tekrar başlama teklifi üzerine çalışmaya başlamazsa işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren yalnızca geçerli feshin hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu halde, fesih işlemine bağlı olarak işçinin ihbar tazminatı ve diğer şartların da var olması ile birlikte kıdem tazminatı hakları dışında iş güvencesinden kaynaklanan bir talep hakkı oluşmaz. Geçersiz fesih işlemi esnasında haklı sebep bulunduğu gerekçesiyle işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemişse, işe iade davasını kazanan işçi işverene başvuruda bulunmasa veya işe başlamasa dahi işverenin haklı fesih iddiası ortadan kalkarak fesih geçerli fesih işlemine dönüştüğünden, işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır.(Bknz ilgili yazımız…)

  1. İşçinin İşe İade Talebine Karşın İşe Başlatılmaması Halinde:

İşçinin süresi içerisinde işe iade talebinde bulunmasına karşın işverenin işçiyi 1 ay içinde usulüne uygun olarak işe başlatmaması durumunda, işveren, boşta geçen 4 aylık süreye ait ücret ve diğer haklara ilişkin yapılacak ödemenin yanı sıra mahkeme tarafından işçinin işyerindeki kıdemine göre belirlenen en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

İlk etapta haklı fesih gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiş ise, işveren bu tazminatları da ödemekle yükümlü olacaktır. Geçersiz fesih tarihinde kıdem ve ihbar tazminatı ödendiği durumlarda ise işçinin işe başlatılmaması halinde, son hizmet süresi üzerinden ve işçinin işe başlatılmadığı tarihteki yüksek ücret üzerinden yeniden kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanarak buna ilişkin açığın ödenmesi gerekecektir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2007/38730 Karar No : 2009/07345 Tarih : 18.03.2009: “İşçi, kesinleşen işe iade kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde işe iade talebinde bulunmalıdır. Aksi taktirde işverence yapılan fesih, geçerli fesih sonuçlarını doğurur. İşçinin işe iade başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde; işe başlatılmama tazminatına ve boşta geçen süreye ait ücret ve diğer alacaklara hak kazanılamaz. İşçinin bir aylık işe başlatma süresi aşıldıktan sonra eline geçen bildirim üzerine makul bir süre içinde işe başlaması gerekir. İşçinin aynı yerde ikamet etmesi halinde bu makul süre iki gündür. İşçi farklı bir yerde ise makul süre dört gün olarak kabul edilmelidir. Tebligatların postada gecikmesinden taraflar sorumlu tutulamaz.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası 2008/22949 Karar Numarası: 2010/7943 Karar Tarihi: 22.03.2010: “Davacının iş sözleşmesi 30.9.2005 tarihinde fesh edilmiş açmış olduğu işe iade davasının kesinleşmesinden sonra süresi içerisinde işe alınmak üzere müracaat ettiğinde işverence 11.8.2006 tarihinde işe başlatılmayacağı bildirilmiştir. Dolayısıyla 11.8.2006 itibariyle feshin kesinleştiği kabul edilerek bu tarihteki ücreti esas alınarak istekler hesaplanmalıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda kıdem tazminatı hesabına esas alınan ücret doğru olarak 11.8.2006 tarihinde geçerli olan tavandan hesaplanmış ancak ihbar tazminatı hesabında 30.9.2005 tarihine 4 aylık sürenin ilavesi ile 30.1.2006 tarihindeki ücreti esas alınmıştır. Halbuki davalı işyerinde 1.3.2006 tarihinde yeni bir toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girmiş olup fesih de 11.8.2006 tarihinde kesinleştiğine göre bu tarih de ki alabileceği ücret toplu iş sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak belirlenmeli dava konusu istekler bu ücrete göre hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir