MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ ve SÖZLEŞMENİN USULÜ

mirastan-feragat-sozlesmesi_ 394508

Daha önceki yazımızda mirastan feragat sözleşmesinin ne olduğunu açıklamıştık. (Bkz. ilgili yazımız…) Bu yazımızda ise feragat sözleşmesinin çeşitlerini açıklamaya çalışacağız.

İvazsız (karşılıksız) yapılan mirastan feragat sözleşmesinde, muhtemel mirasçı, miras bırakanın ölmeden önce bir karşılık almadan muhtemel mirasçılık sıfatından kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. İvazlı (karşılıklı) mirastan feragat sözleşmesindeyse mirasçı, miras bırakan ölmeden evvel aldığı bir karşılık sonucu mirastan feragat etmektedir, böylelikle miras bırakan bir borç altına girmektedir. İvazlı feragat sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça feragat edenin alt soyu da mirastan feragat etmiş sayılmaktadır.

Mirastan feragat sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken nokta, miras bırakanın bu sözleşmenin kesin tarafı olması gerektiğidir. Bu nedenle miras bırakan, feragat sözleşmesi için bir temsilci atayamamaktadır. Miras bırakanın taraf olabilmesi içinse reşit, ayırt etme gücüne sahip olması ve kısıtlı olmaması gerekir. Feragat sözleşmesinin diğer tarafı ise; kanuni veya iradi mirasçılardır. Kanuni mirasçılar; miras bırakanın kan hısımları, eşi, evlatlık ve evlatlığın alt soyu ve devletten oluşmaktadır. İradi mirasçılar ise miras bırakanın kendi iradesiyle vasiyetname veya olumlu miras sözleşmesiyle belirlediği mirasçılarıdır.

Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli bir şekilde yapılabilmesi için sözleşmenin taraflarının, istemlerini resmi yetkiliye aynı zamanda bildirmeleri ve düzenlenen sözleşmeyi yetkili kişi ve iki tanığın önünde imzalamaları gerekmektedir. Resmi yetkili kişi sulh mahkemesi hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş başka kişiler olabilmektedir. Resmi yetkili tarafların iradeleri yazdıktan sonra, yazılanları okumaları için taraflara vermekte, taraflar da sözleşmeyi tanık önünde okuyup iradelerine uygun bulduklarını beyan ederek imzalamaktadırlar. Akabinde de aynı şekilde tanıkların sözleşmeyi imzalamaları gerekmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2007/6349, K. 2007/7938, T. 14.5.2007: “… Davaya konu miras sözleşmesine miras bırakan bizzat katılmayıp vekaleten düzenlendiğinden, geçerli bir mirastan feragat sözleşmesinden söz edilemez … Mirastan feragat sözleşmesi (TMK. m. 528), miras sözleşmesinin bir çeşidi olduğundan, resmi vasiyetname şeklinde yapılması zorunludur (TMK. m. 545 ve Y.İç. B.K. 11.02.1959 tarih, 16/14 sayılı kararı). Davaya konu 07.06.2004 tarihli sözleşmeye miras bırakan Cemal bizzat katılmayıp vekaleten düzenlendiğinden, geçerli bir mirastan feragat sözleşmesinden söz edilemez. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır…”

                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir