İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İsim değiştirme, isim ekletme ve isim düzeltme davası uygulamada sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Kişilerin aileleri tarafından konulan isimlerle etrafça tanınmıyor olmaları, sosyal hayatlarında başka isimle biliniyor ve anılıyor olmaları gibi durumlarda isim ekletme davasının açılması gerekmektedir. Örneğin kimlikte ismi Meryem olan bir kişi sosyal çevresinde Ayşegül olarak tanınıyorsa bu kişi ismine Ayşegül isminin ekletilmesi için isim ekleme davası açabilecektir. Zira birçok Yargıtay içtihatı kişinin başka bir isimle tanınmasını haklı sebep olarak kabul etmiştir. Bu gibi durumlarda isim ekleme davasının yanı sıra kişi eğer kimlikteki ismini taşımak istemiyorsa doğrudan isim değişikliği davası da açabilir.

İsim değiştirmek için TIKLAYIN

Açılan isim değiştirme davasında mahkeme tarafından isim değiştirme talebinin kabul edilebilmesi için kişinin isim değiştirme konusundaki gerekçelerini mahkemeye sunarak ispat etmesi gerekmektedir. Yukarıda da açıklamış olduğumuz üzere kişinin sosyal hayatında ve iş çevresinde başka bir isimle tanınması haklı sebep olarak kabul edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, aynı ailede birden fazla aynı isimli kişinin bulunması hasebiyle kişileri ayırt etmek amacıyla kullanılan ek isimlerin, isim değiştirme talebiyle açılan davada haklı sebep olarak ileri sürülmesi de mümkündür. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, haklı sebep yalnızca bundan ibaret değildir. Hangi sebeplerin haklı sebep olduğuna dair Yargıtay kararlarıyla bazı içtihatlar oluşturulsa da hakim bu sebeplerle bağlı olmayıp somut olayda isim değiştirme konusunda haklı bir sebebin öne sürülüp sürülmediğini takdir edecektir. Zira haklı sebeplerin nelerden ibaret olduğuna dair kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

Uygulamadaki isim değiştirme davalarında davacının ileri sürdüğü sebeple ilgili olarak iki tanık gösterildiği ve tanıkların dinlenilmesi sonucu haklı sebep ispatlanmışsa mahkemenin genel olarak isim değiştirme talebini kabul ettiği görülmektedir.

Aşağıda isim değiştirme ve isim ekleme davaları konusunda bazı Yargıtay kararlarından alıntılar yapmak isteriz:

“Davacı dava dilekçesinde, adının kayden “Abdulkadir” olmasına karşın “Kadir” adı ile tanındığını bildirerek adının “Kadir” olarak değiştirilmesini istemiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı yanın dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar, dosyada toplanan kanıtlar ve özellikle tanık anlatımları ile kolluk araştırması anılan yasa maddesi hükmüne göre haklı neden sayılarak davanın kabulü ile davacının adının istem gibi düzeltilmesine hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile da­vanın reddi doğru görülmemiştir.” (18. HD. 06.03.2012, 2011/11361-2012/2297)

İsim değiştirmek için TIKLAYIN

Davacılar dava dilekçesinde, kızlarının adının nüfus kaydında “Fatma” ola­rak geçmesine rağmen çevrede “Gizem” adı ile tanındığını, çevrede bilinen adı ile nüfusta yazılı adının farklı olmasının karışıklığa neden olduğunu bildirerek, kızları Fatma’nın adının “Gizem” olarak değiştirilmesini istemişler, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 27. mad­desi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı yanın dava dilekçesinde ileri sürdü­ğü hususlar dosyada toplanan kanıtlar ve özellikle tanık anlatımları, anılan yasa maddesi hükmüne göre haklı neden sayılarak davanın kabulü ile davacıların kızları Fatma’nın adının istem gibi değiştirilmesine hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.” (18. HD. 03.05.2012, 2012/2238-4978.)

İlgili yazılarımız için bakınız:

İsim ekletme davası

Dava açmadan isim ekleme/değiştirme

      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI”

  1. Merhaba
    Benim adım Hatice ve ben ismimin doğru telaffuz edilmemesinden ve ve sürekli değiştirilerek söylenmesinden rahatsızlık duyuyorum acaba hangi sebeple dava açabilirim ve kabul görür?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir