AŞKIN HACİZ

İlgili resimAlacaklının başvurusu üzerine, alacağın ödenmesi için borçlunun taşınır-taşınmaz mallarına, maaşına yahut parasına bir başka değişle borçlunun haczedilebilir tüm mal ve haklarına icra dairesince el konulması işlemine haciz denmektedir. Ancak bu ifadeden, alacaklının haczin üst sınırı olan asıl alacak, faiz ve masrafları göz ününde bulundurulmadan orantılılık ilkesine aykırılık oluşturacak biçimde borçlunun tüm malvarlığının haczedilebileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Her ne kadar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) kapsamında alacak miktarını aşan haciz kavram, şartlar ve tanım bakımından düzenlenmemiş olsa da, uygulamada ve öğretide alacak miktarını aşan hacze taşkın bir başka deyişle aşkın haciz denmektedir. Aşkın haciz kural olarak para alacağı olan takiplerde mümkündür.

Aşkın haciz kavramına ilişkin İİK kapsamında ilk olarak 85. maddeye bakmak gerekmektedir. “Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi” başlığı altında düzenlenen 85. madde metninde “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul mallar ile gayrimenkullerinden ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur…” denmektedir.  Buna göre ilgili madde gereğince alacaklının alacağından fazla malın ve hakkın haczi caiz değildir. 24.4.1929 tarih ve 1424 sayılı yasanın 74. maddesinde ise “Alacaklara da şamil olmak üzere evvelâ menkul mallar haczedilir. Hacze, kolayca satılabilen şeylerden başlanır ve mahruyimeti borçluya en az ağır gelenleri önce haczolunur. Taşınmazların haczi, ancak borcu ödemeye kâfi menkul mal bulunmadığı veya kalmadığı yahut alacaklı ve borçlu müştereken istedikleri takdirde kabildir.” denilmek suretiyle aşkın haciz tam olarak tanımlanmış, yasa metninde yer almıştır. 

Anayasal olarak korunan mülkiyet hakkı, hukuk devleti, ölçülülük ve insan onuru ilkeleri ile çelişmekte olan aşkın haczin söz konusu olduğu durumlarda; haciz işleminin geçerliliği etkilenmemekte bir başka söylemle haciz yoklukla batıl olmamamakla birlikte, tarafların söz konusu hacze karşı şikayet, maddi ve manevi tazminat talep hakları bulunmaktadır.

Konuyla ilgili Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından verilen Esas No: 2005/654 Karar No: 2005/3728 sayılı kararda “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62’nci maddesi karşısında; Mahkemece, davacının mal beyanında beyan ettiği ve haczedilen taşınır ve taşınmaz malları üzerinde değer tesbitine yönelik araştırma yapıldıktan sonra borç aslı ve hesaplanacak gecikme zammına yetecek miktar mal üzerindeki haczin devamı ile diğer mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.“ denilerek, açıklanan gerekçe çerçevesinde aşkın haczin bir bozma sebebi olacağı ifade edilmiştir.

                                                                                                                             Hukuk Desteği

 

 

 

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “AŞKIN HACİZ”

  1. bir avukat 862 tllik bir alacak için 2milyon degerinde 4 arsa 3 gayrimenkul 3 binek oto 4 arsamı haciz etmiştir bu uygulama için taşkın haciz şartları sanıyorum oluşmuştur

    1. Merhabalar, Evet, aşkın haciz şartları oluşmuş görünüyor. İcra takibinin hangi aşamada olduğu ve açılmış bir dava bulunup bulunmadığına göre aşkın haczin kaldırılması için izlenecek prosedürler değişiklik gösterecektir. Bilginize…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir