AŞKIN (TAŞKIN) HACİZ

İlgili resimAlacaklının başvurusu üzerine, alacağın ödenmesi için borçlunun taşınır-taşınmaz mallarına, maaşına yahut parasına bir başka değişle borçlunun haczedilebilir tüm mal ve haklarına icra dairesince el konulması işlemine haciz denmektedir. Ancak bu ifadeden, alacaklının haczin üst sınırı olan asıl alacak, faiz ve masrafları göz ününde bulundurulmadan orantılılık ilkesine aykırılık oluşturacak biçimde borçlunun tüm malvarlığının haczedilebileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Her ne kadar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) kapsamında alacak miktarını aşan haciz kavram, şartlar ve tanım bakımından düzenlenmemiş olsa da, uygulamada ve öğretide alacak miktarını aşan hacze taşkın bir başka deyişle aşkın haciz denmektedir. Aşkın haciz kural olarak para alacağı olan takiplerde mümkündür.

Aşkın haciz kavramına ilişkin İİK kapsamında ilk olarak 85. maddeye bakmak gerekmektedir. “Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi” başlığı altında düzenlenen 85. madde metninde “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul mallar ile gayrimenkullerinden ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur…” denmektedir.  Buna göre ilgili madde gereğince alacaklının alacağından fazla malın ve hakkın haczi caiz değildir. 24.4.1929 tarih ve 1424 sayılı yasanın 74. maddesinde ise “Alacaklara da şamil olmak üzere evvelâ menkul mallar haczedilir. Hacze, kolayca satılabilen şeylerden başlanır ve mahruyimeti borçluya en az ağır gelenleri önce haczolunur. Taşınmazların haczi, ancak borcu ödemeye kâfi menkul mal bulunmadığı veya kalmadığı yahut alacaklı ve borçlu müştereken istedikleri takdirde kabildir.” denilmek suretiyle aşkın haciz tam olarak tanımlanmış, yasa metninde yer almıştır. 

Anayasal olarak korunan mülkiyet hakkı, hukuk devleti, ölçülülük ve insan onuru ilkeleri ile çelişmekte olan aşkın haczin söz konusu olduğu durumlarda; haciz işleminin geçerliliği etkilenmemekte bir başka söylemle haciz yoklukla batıl olmamamakla birlikte, tarafların söz konusu hacze karşı şikayet, maddi ve manevi tazminat talep hakları bulunmaktadır.

Konuyla ilgili Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından verilen Esas No: 2005/654 Karar No: 2005/3728 sayılı kararda “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62’nci maddesi karşısında; Mahkemece, davacının mal beyanında beyan ettiği ve haczedilen taşınır ve taşınmaz malları üzerinde değer tesbitine yönelik araştırma yapıldıktan sonra borç aslı ve hesaplanacak gecikme zammına yetecek miktar mal üzerindeki haczin devamı ile diğer mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.“ denilerek, açıklanan gerekçe çerçevesinde aşkın haczin bir bozma sebebi olacağı ifade edilmiştir.

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

9 thoughts to “AŞKIN (TAŞKIN) HACİZ”

 1. bir avukat 862 tllik bir alacak için 2milyon degerinde 4 arsa 3 gayrimenkul 3 binek oto 4 arsamı haciz etmiştir bu uygulama için taşkın haciz şartları sanıyorum oluşmuştur

  1. Merhabalar, Evet, aşkın haciz şartları oluşmuş görünüyor. İcra takibinin hangi aşamada olduğu ve açılmış bir dava bulunup bulunmadığına göre aşkın haczin kaldırılması için izlenecek prosedürler değişiklik gösterecektir. Bilginize…

 2. Borçlu öldü. Karısıyla birlikte oturduğu evine gaciz koymuştuk. Borç meblağ yüksek. Meskeniyet davası sürerken vefat etti. Reddi miras yapmamışlar. Karısı ve çocuklarına karşı icrayı devam ettirmemiz mi gerekiyor. Mirasçıların menkullerine yönelik haciz daha kokay olmaz mı?

  1. Merhabalar, borçlunun ölmesi neticesinde terekeye karşı veya mirasçılara karşı takip yapılabilecektir. Mirasçılara karşı takip yolunu tercih etmeniz halinde 3 aylık reddi miras süresinde takip ilerlemeyecektir. Bilginize..

 3. Toplam borc miktarı 9500 tild 3500 tl ödedik tahattur edip şuan ödeyemedik ama bahçeye haciz yapilmis değeri yüksek arabaya haciz yakalama konulmuş birde kefilin arabasına haciz konulmuş ne yapmam gerekir alacaklı zaten akrabamız bizimle uğraşıyor hepsi bu senet normalde 14000 ama arkasından düşülerek en son 9000 tl de kalmışız fakat bukadar borcumus bile yokken yapılan ille ilgili yardım isyroum kefil annem borçlu babam annemin adına arabaya da haciz konmuş bu aşkın hadimidir dava alabilirmiyim

  1. Merhabalar, Aşkın haciz değildir, alacaklı talep ederse haczedilen malların sırayla satışına gidilecektir. Bilginize..

 4. Ablamın alacak davası sonucu mahkeme bana; anapara,faiz ve harçlar toplamı 34 bin küsur borçlu gösterdi istinafa gittim itirazettim. Henüz istinaf sonuçlanmadan icra takibi ve haciz uygulandı. Bankadaki 36,900 TL paramı haciz koydurdugu gibi evimefe haciz işlemi için geldiler, evden hacze değer birşey yok diye bana kağıt imzalatip gittiler. Aylar sonra tesadüfen e-devletten girip gördüm ki üzerime kayıtlı tarla hisdeme de 34 bin küsur haciz işlemi yapılmış.eve hacze geldiğinde hemen aşkın haciz ve manevî tazminat davası açtı avukatım. Şimdi de tarlamin haciz edildiğini öğrendim bankada ki param hala bloke edilmiş durumda. Ne yapmalıyım.

  1. Merhaba, Anlaşıldığı kadarıyla dosyalarınızla ilgilenen bir avukatınız var. En doğru ve sağlıklı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz, dosyalarınızın detayını bilmeyen hiçbir hukukçu, sizi kendi avukatınızdan daha sağlıklı şekilde bilgilendiremez. Bilgilerinize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir