KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda yönetime ilişkin hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri kurulu, malik ve bağımsız bölüm sayısı ikiden fazla olan anataşınmazların tüm malikleri tarafından oluşturulan, anataşınmazda yapılacak işler hakkında karar verme yetkisine sahip olan bir organdır.

Kat malikleri kurulu, anataşınmazda yapılacak bakım, onarım, temizlik vb. tüm işler ile anataşınmazın muhasebesi, finansmanı gibi tüm yönetimsel konularda karar almak için yılda bir defadan (toplu yapı yönetimlerinde iki yılda bir defa) az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanır. Yönetim planında toplanma zamanı gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde kat malikleri kurulu toplantısı yapılmalıdır. Bunun dışında yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Olağanüstü toplantı için belirlenen tarihten en az onbeş gün önce tüm kat maliklerine çağrı yapılmalıdır. Bu çağrı taahhütlü mektupla yapılabilir.

Olağan veya olağanüstü toplantılarda, toplantı yeter sayısı kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıdır. Toplantıda alınacak kararlar için yeter sayı ise, toplantıya katılan kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğudur.

Her bir kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın sahibi olduğu her bir bağımsız bölüm için, birer oy hakkına sahiptir. Ancak, her bir kat malikinin sahip olabileceği en fazla oy sayısı tüm oyların üçte birini geçemez. Birden fazla maliki olan bir bağımsız bölüm için de tek bir oy hakkı mevcuttur ve bu malikler kat malikleri kurulunda içlerinden vekalet verecekleri tek bir malik tarafından temsil edilirler. Her kat maliki oyunu, yetkili vekil yoluyla kullanabilir. Verilecek vekaletname herhangi bir şekil şartına tabi değildir.

Yönetici, denetiçi ve tüm kat malikleri, kat malikleri kurulu toplantısından çıkan kararlara uymakla yükümlüdürler. Herhangi bir karara aykırı oy kullanan kat malikleri karar tarihinden itibaren, toplantıya katılmayan kat malikleri ise kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde ilgili karar karşı sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açabilirler.      

                                                                                                          Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir