E-TEBLİGAT NE ZAMAN YAPILMIŞ SAYILIR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu (“TK”) madde 7/A “Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur… 9. Baro levhasına yazılı avukatlar…” düzenlemesi ile tebligatların avukatlara elektronik yolla yapılmasını, zorunlu hale getirmiştir.

Maddenin devamında tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı ile ilgili husus da düzenlenmiş ve açıkça tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelik ile belirleneceği ifade edilmiş ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik uyarınca tebligatın; Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından teslim alındığı, muhatabın tebligat adresine ulaştığı, muhatap tarafından okunduğu ve usulen tebliğ edilmiş sayılacağı hakkında kayıtların, elektronik sertifika ile imzalanmış halinin kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Her ne kadar e-tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı düzenlenmişse de; muhatabın elektronik tebligatın adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günden önce tebligatı okuması veya açması halinde, öğrenme tarihinin dikkate alınacağı başvurularda tebligatın okunduğu veya açıldığı tarih sürelerin başlamasına neden olacaktır.

Özellikle avukatlar açısından hak düşürücü süreli işlerde müvekkillerinin bir takım hak kayıplarına sebebiyet vermemek için bu husus göz önünde tutulmalıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu güncel karara buradan (…Bkz) ulaşabilirsiniz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir