İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İŞVERENİN CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşyerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelerek ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü bozan diğer tüm hastalık, kaza ve sakatlıklarda olduğu gibi corona virüsü bakımından da, işverenin bu konudaki yükümlülüklerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerini esas alarak inceleyeceğiz.

Nitekim anılan Kanun’un 4. maddesi; işverenin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ve bu doğrultuda gerekli her türlü önlemi alması gerektiğini açıkça düzenlemiştir. Kendisine, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak uğrunda “her türlü” tedbiri almak şeklinde oldukça geniş sorumluluklar yüklenen işveren; sadece mevzuatın öngördüğü önlemleri değil; bilim, teknik ve tecrübenin o anda ulaştığı seviyede alınabilecek tüm tedbirleri de -emsal Yargıtay içtihatları doğrultusunda- almakla mükellef kılınmıştır. 

Bu anlamda, söz konusu Kanun’un 16. madde “(1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler. (2) İşveren; a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir. c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.” hükmü gereğince, işverenin çalışan ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğü mevcuttur. Bu düzenleme bağlamında işveren tarafından corona virüsü hakkında sağlık ve güvenlik risk ile tedbirlerini ortaya koyan eğitimler ivedilikle verilmeli, çalışanlar bilgilendirilmeli hatta bunun için işyerinin ilgili bölümlerine bilgilendirme metinleri asılarak gerekli hatırlatmalar tekrarlı şekilde yapılmalıdır.

Bu anlamda, ortak çalışma ve kullanım alanlarının temizlik ile hijyeni yeterli ve düzenli şekilde sağlanmalıdır. İşyeri yoğunluğuna göre gerekirse temizliğin sıklığı artırılmalıdır. Çalışanlara kolonya ve antiseptik el temizleme solüsyonu gibi koruyucu dezenfekte ürünleri temin edilmelidir. Bunların yanında, yeterli miktarda tıbbi maske ve kağıt mendil de bulundurulmalı, kullanılan ürünlerin risksiz ve hijyenik şekilde atılımı sağlanmalıdır. Sarılma, öpüşme veya tokalaşma gibi yakın temas içeren her türlü harekete sınırlandırma getirilmeli, bu konuda gerekli uyarılar yapılmalıdır. Diğer yandan işyeri hekimi bulunan şirketlerde mutlaka hekimle bağlantılı hareket edilmelidir. 

Şehirlerarası ve yurt dışı iş seyahatleri ile toplantılar zorunlu olmadıkça yapılmamalı,  geçici süreliğine askıya alınmalı, insan populasyonunu artırıcı her türlü hareketten bu süreçte özellikle kaçınılmalıdır. İş akışı ve görüşmelerinin engellenmemesi amacıyla toplantılar mümkün mertebe internet aracılığıyla yapılmalıdır. Hatta mümkünse uzaktan çalışma modeli öngörülmeli ve aktif olarak uygulanmalıdır. Bilhassa hastalık belirtisi gösteren çalışanların evlerinde istirahat etmeleri ve işlerini evden yapmalarına izin verilmelidir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir