TAPU KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

“Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Tapu Kanunu’nda bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Kanun koyucu tarafından yapılan düzenlemelerle; taşınmaz mülkiyetinin devrini hedefleyen sözleşmelerin aynı Tapu Müdürlükleri’nde alıcı ve satıcının hazır bulunma zorunluluğunda istisnaya gidilmiştir. Tarafların farklı tapu müdürlüklerinde veya yurt dışında bulunmaları durumunda taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşmenin tamamlanmasına imkan tanınmıştır.

Yapılan bir diğer düzenlemeyle; kadastronun tespit edilmesi veya tapu sicilinde işlemler gerçekleştirilmesi nedeniyle tapu kaydında hisselerin hatalı şekilde tescil edilmesi halinde hisse hatalarından olumsuz etkilenen maliklere ve ayni veya şahsi hak sahiplerine hatanın neden gerçekleştiği ve düzeltilmesi sonrasındaki hisse durumunun ne olacağını gösteren tebligat gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Tebligat sonrasında tapu kaydının beyanlar hanesine bu durumun yazılacağı ve düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunacağı da düzenlenmiştir.

Kanun koyucu; tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde düzeltme işleminin yapılacağını hükme bağlamıştır. Ancak belirtilen bu süre içinde muvafakat verilmemesi halinde, tapu müdürlüğü tarafından hatalı kayıt re’sen düzeltilecektir. Tapu müdürlüğü tarafından re’sen düzeltme işlemi yapılması neticesinde; işlem sonucu ilgililere tebliğ edilecektir. Ayrıca tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabileceği ilgilisine ihtar edilecektir.

Kanun koyucu Tapu Kanunu’nda yapmış olduğu son değişiklikle; tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırma zorunluluğun kaldırılmasını düzenlemiştir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir