MALA ZARAR VERME SUÇU

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde, 151. ve 152. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, başkasının taşınır veya taşınmaz bir malını kısmen veya tamamen tahrip etme, yıkma, bozma, yok etme, kullanılmaz hale getirme veya kirletme, sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme veya değerinin azalmasına neden olma fiilleri, mala zarar verme suçunu meydana getirecektir.

Mala zarar verme suçu, takibi şikayete bağlı suçlardandır ve fail 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Mala zarar verme suçu, aşağıda sayılan durumlarda işlenirse, suçun nitelikli hali meydana gelecek, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesi söz konusu olacaktır. Bu nitelikli haller:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenmesi,
  • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında işlenmesi,
  • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında işlenmesi,
  • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında işlenmesi,
  • Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi,
  • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi,
  • Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi şeklindedir.

Suçun işlenmesi aşağıda sayılan şekillerde gerçekleştirilirse verilecek olan ceza 1 katına kadar artırılır:

  • Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
  • Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
  • Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak.

Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, verilecek ceza ise yarısından iki katına kadar artırılır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir