MİRAS ORTAKLIĞI

Miras bırakanın tek bir mirasçısı olması halinde terekenin yönetimi ve paylaştırılması konusunda herhangi bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Fakat miras bırakan çoğu zaman geride birden fazla mirasçı bırakacaktır. Türk Hukuku’nda mirasçıların birden fazla olması halinde, terekenin yönetiminde ve mirasın paylaştırılmasında sorunların çıkabileceği öngörülmüş ve kanun koyucu gerekli düzenlemeleri yaparak miras ortaklığı müessesini düzenlemiştir.

Miras ortaklığı; birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşıma kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan, tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olunan (sözleşmeden veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere) ve terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf edilen ortaklığı ifade etmektedir.

Mirasçılar; miras ortaklığı konusu terekede elbirliğiyle malik olduklarından hak sahiplerinin ayrı ayrı payları bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak elbirliği içindeki hak sahipleri; sahip oldukları haklara ilişkin her türlü işlemi hep birlikte yapacak ve kararları oy birliğiyle alacaklardır. Fakat mirasçılar oybirliğiyle miras ortaklığına temsilci atamışlarsa, temsilci tek başına hareket edebilecektir. Mirasçıların temsilci atamasında anlaşamamaları halinde mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh hukuk mahkemesi, miras ortaklığına paylaşıma kadar bir temsilci atayabilecektir.

Her ne kadar mirasçılar miras ortaklığına elbirliğiyle malik olsalar da mirasçılardan her biri terekedeki hakların korunması amacıyla gerekli önlemleri alabilir, aldırabilir, dava açabilir ya da icra takibi başlatabilir. Mirasçılardan birinin tek başına yaptığı bu işlerin lehe olması durumunda diğer mirasçılar da bunun hüküm ve sonuçlarından faydalanacak fakat sonucun aleyhe olması halinde diğer mirasçılar bundan etkilenmeyecektir.

Konusu terekeyi ilgilendiren bir hususta üçüncü kişilerin sadece bir mirasçıya değil, tüm mirasçılara dava açmaları gerekmektedir. Davanın konusunun üçüncü kişinin alacak hakkı olması halinde ise, alacaklı dilediği bir ya da birkaç mirasçıya davasını yöneltebilecektir.

Miras ortaklığı; mirasın paylaşılması ve tereke üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi ile genel olarak sona erer.

Mirasın paylaşılması mirasçıların tümünün anlaşmasıyla ya da mirasçılardan birinin açacağı paylaştırma davasıyla gerçekleşebilecektir.

Mirasçılardan biri mahkemeye başvurarak terekenin tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüştürülmesini isteyebilir. Terekenin tamamı üzerindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi durumunda miras ortaklığı sona erer.

Mirasçılar, kendi rızaları ile miras ortaklığını; adi ortaklığa, aile malları ortaklığına veya ticari ortaklıklara dönüştürebileceklerdir. Bu durumlarda da miras ortaklığı sona erecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “MİRAS ORTAKLIĞI”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir