TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BAZI SÜRELER DURDURULDU

Özel ve kamu olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından korona virüsün (Covid-19) halk arasında ilerlemesinin önüne geçmek için virüsle mücadele noktasında bir takım önlemler alınmakta ve alınan bu önlemler derhal uygulamaya konulmaktadır.

Salgına yönelik öngörülen tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyetleri bakımından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için bu kapsamda, 10.4.2020 gün ve 31095 sayılı Resmi Gazete’de “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne “Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması” başlıklı geçici 3. madde eklenmiştir.

Geçici 3. madde “(1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; a) 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten, b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu fıkranın (b) bendinde yer verilen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.”düzenlemesiyle tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ve tüketici hakem heyetlerince verilen/belirlenen bazı sürelerin işlemesi 30.4.2020 gününe kadar durdurulmuştur.

Ancak salgının yayılma tehlikesinin devam ettiği gerçeği gözetilerek; 2.5.2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. madde “27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/4/2020” ibaresi “15/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.” hükmü uyarınca, tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ve tüketici hakem heyetlerince verilen/belirlenen bazı sürelerin işlemesi bakımından 30.4.2020 tarihine kadar öngörülen durdurma kararı, 15.6.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Peki tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine yönelik durdurulan süreler hangileridir?

  • Tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler,
  • Raporlarını hazırlamaları amacıyla bilirkişilere verilen süreler,
  • Tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara veya temsilin avukatla yapılması halinde avukata tebliğ edilmesi için belirlenen süreler,
  • Tüketici hakem heyeti kararı bakımından düzeltme kararı verilmesi halinde, düzeltilen hususlara ilişkin ek kararın taraflara tebliği için belirlenen süreler

13.3.2020 tarihinden 15.6.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Anılan tarihler de durdurma süresine dahil edilmiştir.

Böylelikle,tüketici hakem heyetleri tarafından verilen/belirlenen sürelerin işlemesi 16.6.2020 tarihinden itibaren başlayacak olup; 16.6.2020 günü itibariyle tüketici hakem heyetleri tarafından verilen/belirlenen sürelerin bitmesine 15 gün ve daha az kalmışsa, bu süreler 16.5.2020 gününden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır.

Tüketici hakem heyetlerinin başvuruları karara bağlama yükümlülüğü bakımından ise bir durma kararı söz konusu olmayıp, anılan yükümlülük halihazırda devam etmektedir.

Cerrahi maskelerin satışındaki yasağın kaldırılması, Sebze ve meyve ticaretine yönelik alınan tedbirler ve Sermaye şirketleri genel kurul toplantılarının iptaline ilişkin yazılarımız kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir