İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İSTİSNALARI

2019 yılının son günlerinden itibaren tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlamasıyla salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmiş olup, gerçekleştirilen en temel düzenlemelerden biri de işten çıkarma yasağı olarak değerlendirilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 madde “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir” ile işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedilmesinin önüne geçilmiştir.

Korona virüsü salgınının etkilerinin kısmen azalması sonucunda yeni normale dönüş başlamış olup, kanun koyucu da bu yeni normal döneme ilişkin düzenlemeler yapmaya devam etmektedir.

TBMM’ne sunulan kanun teklifi “4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci fıkrasına “ haller ve benzeri sebepler” ifadesinden sonra gelmek üzere “belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ve yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.” ile İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin değiştirilmesi hedeflenmektedir.

Teklifin kabul edilmesi halinde işverenler;

  • Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmesi sona eren işçileri,
  • İşyeri herhangi bir sebeple kapanan ve faaliyeti sona eren işyerinde çalışan işçileri,
  • İlgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ve yapım işlerinde işi sona eren işçileri,

işten çıkartabilecek duruma hukuken geleceklerdir.

Kanun koyucu 4857 sayılı İş Kanunu Geçici 10. maddesinde bir değişiklik daha öngörmüş olup; Cumhurbaşkanı’na tanınmış olan işten çıkarma yasağı uzatma yetkisini 30/6/2021 tarihine kadar uzatmıştır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini her defasında en fazla üç ay olacak şekilde kullanabilecektir.

İşten çıkarma yasağına ilişkin yazımız için (Lütfen bkz…).

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir