KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINDA VEKALETNAME

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na (“KMK”) göre kat maliki, kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe; yalnız esas yapı kısmına, anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine; bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olan kimsedir. Kat malikleri kurulu ise KMK’ya göre malik ve bağımsız bölüm sayısı ikiden fazla olan anataşınmazların tüm malikleri tarafından oluşturulan, anataşınmazda yapılacak işler hakkında karar verme yetkisine sahip olan bir organdır.

Kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda yahut böyle bir zaman belirtilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içinde toplanmaktadır. Toplu yapılarda ise en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere, yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde, olağanüstü toplantı söz konusu olabilir.

Olağanüstü toplantı, yöneticinin veya denetçinin ya da kat maliklerinin 1/3’ünün istemi üzerine yapılabilir. Toplantının yapılabilmesi için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla toplantı sebebi bildirilmelidir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

Kat malikleri kurulu toplantısına vekaleten katılmak mümkündür. KMK’nın 31. maddesinin 4. fıkrasında “Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.” demek suretiyle de söz konusu husus açıkça belirtilmiştir. Kat malikleri kurulunda vekil aracılığıyla oy kullanılmasına ise maddenin değişik son fıkrasında değinilmiş ve kat maliklerinin oyunu vekil aracılığıyla kullanabilecekleri belirtilmiştir.

Aynı fıkrada vekil tayin etmede sınırlamalardan da söz edilmiştir. Bu sınırlamalar ise; 40 veya daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda 1 kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir ve 40’tan fazla kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda ise 1 kişi oy sayısının en fazla %5’ini kullanmak üzere vekil tayin edebilir şeklindedir.

Vekalet sözleşmesinin yazılı veya resmi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 2010/11930 E. numaralı kararında ise Vekalet sözleşmesi yukarıda da değinildiği gibi bir şekle bağlı olmayıp iradenin açıklanması ile hüküm ifade etme özelliğine sahip bulunduğundan F….D….nın tutanağa geçen beyanları karşısında kocası B….D….’ya vermiş olduğu belgedeki imzanın kendisine ait olmamasının hukuki bir değeri bulunmadığı gibi, mahkemenin imzanın F…..’ye ait bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırmasına da gerek bulunmamaktadır.” şeklinde konuya açıklık getirilmiştir.   

İlgili yazılarımız için:        

      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINDA VEKALETNAME”

  1. Hocam merhaba ; Olağan kat malikleri kurulu toplantısında, Kanuni mümessil bir başka kişiye vekalet verebilir mi ? Teşekkürler, saygılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir