TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ

Trafik kuralı ihlallerine ilişkin kesilen cezaların haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşünmeniz halinde, ceza kararına itiraz için uygulamanız gereken hukuki yolları daha öncesinde açıklamıştık. Okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: …)

Ceza kararına itiraz halinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazın kabulü veya reddi şeklinde iki tür karar verilebilecektir. Gereği gibi süresinde itiraz edilmesi ve gerçekten de kesilen cezanın haksız ve yersiz olduğunun delilleriyle ispatlanması durumunda, itirazın kabulü gerçekleşecek; idari para cezasının haksız ve hukuka aykırı olarak uygulandığı anlaşılmış olacak ve yargılama sırasında oluşan masraflar ile vekalet ücretinin aleyhine karar verilen tarafa yüklenmesi gerekecektedir.

Ancak Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından çoğu zaman hakkında kabul kararı verilen taraf (kendisini avukatla temsil ettirdiği dosyalarda apaçık olmasına rağmen) lehine hataen vekalet ücretine hükmedilmemekte olduğundan, bu husus ilgili kişilerce Yargıtay ve Anayasa Mahkemelerine başvuru konusu edilmiştir.

Oysa ki, 2.1.2020 tarih ve 30996 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler’in (“AAÜT”) 14. madde 5. fıkra “ Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.” düzenlemesi uyarınca; idari para cezasına itirazı kabul edilen tarafın kendisini avukatla temsil ettirmesi halinde, lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir. Hükme göre bu vekalet ücreti tutarı 2020 senesi için; duruşmalı yargılamalarda 935,00 TL, duruşmasız olanlarda ise 755,00TL’dir. Ancak idari para cezası tutarı anılan maktu ücret miktarlarının altındaysa, idari para cezası kadar avukatlık ücretine karar verilecektir.

Burada belirtmek istediğimiz bir diğer husus ise, AAÜT 14. madde 2. fıkra “Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.” hükmü gereğince; vekalet ücreti, itiraz konusu para cezası miktarını da geçmemelidir. Nitekim konuya ilişkin olarak;

“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık nedeniyle kabahatli araç tescil sahibi … hakkında, anılan Kanun’un 51/2-A maddesi gereğince Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin 27/08/2017 tarihli ve MA 23045382 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 206,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına, itiraz eden kurum kendisini vekille temsil ettiğinden takdiren 845,00 Türk lirası vekalet ücretinin kararına itiraz edilen kurumdan tahsil edilerek itiraz edene verilmesine dair Samsun 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 29/06/2018 tarihli ve 2017/1371 değişik iş sayılı kararı … Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Ceza davalarında ücret” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, vekalet ücretinin itiraz konusu para cezasının miktarı olan 206,00 Türk lirasından fazla olamayacağı gözetilmeden fazla vekalet ücretine hükmedilmesinde isabet görülmediği, gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, … Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Samsun 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 29/06/2018 tarihli ve 2017/1371 değişik iş sayılı kararının … Bozulmasına, bozma gereği yeniden uygulama yapılarak, hüküm kısmında vekalet ücretine hükmedilmesine dair yazılı olan 3. bent içeriğindeki “845,00 TL” ibaresinin çıkartılmasıyla, çıkartılan bu ibare yerine “206,00 TL” ibaresi eklenmesine, …” (Yargıtay 19. CD, 17.12.2018 T. 2018/7875 E. 2018/13261 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir