REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE KAPSAMI (III)

Rekabet hukukunda hakim durumun ne olduğuna ve bu durumun kötüye kullanılması hallerinin neler olabileceğine ilişkin bir önceki yazımızda (Bkz: İlgili Yazımız…) detaylı açıklamalarda bulunmuştuk. Bu çalışmamızda da, teşebbüs/teşebbüslerin hakim durum yaratmak ya da hakim durumlarını güçlendirmek amacıyla rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına mahal verecek şekilde bir başka teşebbüsle birleşme ve devralmalarına ilişkin bir takım bilgiler paylaşacağız.

Anılan husus, “Birleşme veya Devralma” başlığı altında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“RKHK”) 7. maddesinde “Bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır. Hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan eder.” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeyle de açıktır ki; piyasada hakim durum oluşturmak veya bu durumu daha da güçlü hale getirmek hukuka aykırı ve yasak olmasa da, bu amaçla ilgili piyasa(lar)daki rekabetin büyük ölçüde azaltılmasına sebep olacak şekilde birleşme veya devralma işlemlerinde bulunmak hukuka aykırı ve yasak sayılmıştır. Yalnız burada miras yoluyla devralmaların ayrık tutulduğunu da belirtmek gerekir. Bir kişi ya da teşebbüs, diğer bir teşebbüsün malvarlığını, ortaklık paylarını yahut yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları devir alma işlemini miras sebebiyle gerçekleştirmişse artık bu durum hukuka aykırı ve yasak sayılmayacaktır.

Diğer yandan, bazı birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) bildirim yapılmak suretiyle Kurul’dan izin alınması gerekmekte olduğundan, bildirim ve izin koşuluna tabi tutulan birleşme ve devralmaların hangileri olduğunu ise Kurul tebliğ çıkarmak suretiyle ilan edecektir.

Her ne kadar birleşme ve devralma işlemleri, esasen ekonomik açıdan oldukça önem arz etse de, rekabetin ve rekabetçi ortamın sürdürülebilirliğinin korunması bakımından Rekabet Kurumu tarafından denetime tabi tutulmaktadır. Zira Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin sağlanması ile RKHK’un uygulanmasını gözetmek gibi bir takım görevlere sahiptir.

                                                                                               Hukuk Desteği                         

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir