BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU

Bedelsiz senedi kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 156. maddesinde “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. TCK madde 156 “Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.” hükmünü amirdir. Bahsedilen suçun oluşması için tamamen ya da kısmen ödenmiş veyahut miktarının borçludan talep edilemeyeceği bir senet mevcut olmalıdır.

Suçun oluşması için “kullanma” fiilinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kullanma fiiline, senedin icra takibine konulması, senedin ciro edilerek başkasına devredilmesi, senedin takas ya da başka bir amaçla işleme tabi tutulması gibi örnekler verilebilir. Bu suç bakımından görevli ve yetkili mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. TCK madde 156’da belirtildiği üzere suçun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis şeklindedir. Suç, uzlaştırmaya tabi bir suçtur. Aşağıda sizlere örnek olarak verdiğimiz, bedelsiz senedi kullanma suçu ile ilgili Yargıtay kararlarını inceleyebilirsiz.

“…Somut olayda; sanığın yetkilisi olduğu dershaneye kızını gönderen şikayetçinin, kayıt ücreti olan 650 TL karşılığı verdiği bono bedelini taksitler halinde ödemesine rağmen, suça konu bonoyu şikayetçiye iade etmeyerek, üçüncü bir şahsa ciro edilerek kullanıldığı anlaşılmakla, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair kabulde isabetsizlik görülmemiştir.” (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/9693 K.)

“… Sanığın, şikayetçiden alacaklı bulunduğu senet bedeli ödenmesine rağmen, aslı yerine senedin renkli fotokopisini iade edip, senet aslını icra takibine konu ederek kullanması şeklinde sübut bulan eyleminin TCK’nın 156. maddesinde tanımlanan “bedelsiz senedi kullanma” suçunu oluşturduğu dikkate alınmadan suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde “dolandırıcılık” suçundan mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 15.Ceza Dairesi 2014/18846 K.)

“…Sanığın yetkilisi olduğu pansiyonda öğrenci olan kızının eğitim sezonu sonuna kadar 8 ay kalacak olması nedeniyle müştekinin sanığa 1600 TL meblağlı senet verdiği, ilki elden 5 aylığı posta çekiyle ödediği sırada bitime iki ay kala pansiyonun kaymakamlıkça kapatılması nedeniyle kızının başka pansiyona gitmek zorunda kalması nedeniyle müştekinin ödemeyi durdurduğu son iki ayda kalma gerçekleşmediğinden ödeme gerekmeyeceği ve kalınmış olan 6 aylık kısma tekabül eden 1200 TL’nin ödenmiş olduğu halde tamamen bedelsiz kalan senedi hatta son kısım dikkate alınmamış olsa dahi 1200 TL’lik kısmı ödenmiş olan senedi diğer sanığa ciro ederek, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi 1200 TL’lik kısmı üzerinden icra takibi yoluyla tahsile sokması karşısında sanıkların 5237 sayılı TCK’nın 156/1. maddesi gereği mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/37695 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir