ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 234. maddesinde “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde“(1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır. (3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Madde metninde de görüldüğü üzere ilk fıkrada suçun velayet yetkisi olmayan ana-baba ile kan hısımlarının çocuğu kaçırması ya da alıkoymasıyla oluşacağı belirtilmiştir. Üçüncü fıkrada ise bir kimsenin, evi terk eden çocuğun rızası olsa dahi ailesine ya da ilgili makamlara haber vermeden yanında tutmasıyla suç oluşmaktadır. Üçüncü fıkradaki önemli nokta şudur; çocuk kendi rızasıyla, kendi isteğiyle failin yanına gitmiş olmalıdır. Aksi takdirde, zorla çocuğun rızası dışında bir alıkoyma söz konusu ise “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçu oluşacaktır. İlk fıkra uzlaştırmaya tabi olmayıp, üçüncü fıkra uzlaştırmaya tabidir. İlgili suç için yargılamalar Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılmaktadır.

“…Suç tarihinden önce tanışıp arkadaş olduğu kayden 15 yaşını bitirmeyen mağdureyi aynı suç işleme kararı kapsamında, değişik zamanlarda evinde cinsel maksatla alıkoyup cebir tehdit veya hile olmaksızın birden ziyade cinsel ilişkiye giren sanığın vâki alıkoyma eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK.nın 109/1-3f-5, 43/1. maddeleri gereğince (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedeniyle) cezalandırılması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek eylemi TCK.nın 234/3. maddesinde düzenlenen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması kabul edilip suçu işlemediğinden bahisle beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/5668 K.)

“…Sanık M. hakkında çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan verilen hükmün temyiz incelemesine gelince; Nüfus kaydına göre suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurenin hukuken geçerli bulunmayan rızasının eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği, eylemin cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın TCK.nın 109/1, 109/3-f, 109/5. maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine, suç vasfında yanılgıya düşülerek unsurları oluşmayan, TCK.nın 234/3. maddesinde tanımlanan kanuni temsilcisinin bilgisi ve rızası dışında evi terk eden çocuğun alıkonulması suçundan beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/5371 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir