KOOPERATİF KURULUŞ İZNİ İÇİN İLGİLİ MERCİYE SUNULMASI GEREKEN DİLEKÇE VE EKLERİ NELERDİR?

Daha önceki yazılarımızda kurucu ortaklar tarafından hazırlanan ve imzalanan kooperatif anasözleşmesinin, kuruluş izni alınabilmesi amacıyla hangi izin merciine sunulması gerektiğinden bahsetmiştik. Kooperatife kuruluş izni verilmesine ilişkin izin merciine verilecek dilekçe ve ekler hususu Ticaret Bakanlığının “https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/kooperatif-nasil-kurulur linkinde yer alan yazısında belirtilmiştir.  Buna göre, kooperatif izin merciine sunulacak dilekçe ve ekleri aşağıda sıralanmıştır:

  1. İzin Dilekçesi: Kooperatife kuruluş izninin verilmesi hususunda, izin merciine, kurucular tarafından taahhüt edilen nakdi sermayenin ¼’ünün, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na bağlı bir bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırıldığını açıkça belirtecek şekilde iki nüsha dilekçe yazılması gerekmektedir. Bu dilekçenin aslı izin merciine verilirken sureti kooperatifte bulunan kuruluş dosyasında muhafaza edilir. Söz konusu dilekçenin kurucular adına bir yahut birkaçı tarafından imzalanması yeterlidir.
  2. Kooperatif Anasözleşmesi: Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış şekilde, ikisi ticaret sicili müdürü onaylı, dördü onaylı örnekten fotokopi çekilmiş altı adet kooperatif anasözleşmesi ilgili izin merciine verilir. Bakanlıkta kurulan kooperatiflerde; Bakanlık, kooperatif anasözleşmesi nüshalarının üzerine kuruluşa ilişkin şerhi düştükten sonra, fotokopi olan iki nüshayı, birini kendi kuruluş dosyasına kaldırmak diğerini ise kooperatifin merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğüne göndermek üzere kendisine alır, kalan dört nüshayı ise kuruculara iade eder. Ticaret İl Müdürlüğünde kurulan kooperatiflerde ise; ilgili Müdürlük kuruluşa ilişkin şerhini tüm kooperatif anasözleşmelerine düştükten sonra, fotokopi olan bir nüshayı kendisine alır, diğer beş nüshayı da kuruculara iade eder.
  3. Kuruluş Bilgi Formu: Kuruluş bilgi formuna kooperatifin ünvanı, adresi, kurucu ortak sayısı, varsa telefon numarası, ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kimlik bilgileri yazılır.
  4. Banka Dekontu: Kooperatifin kuruluşunda, kurucular tarafından taahhüt edilen nakdi sermayenin ¼’ünün, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na bağlı bir bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırıldığını gösteren banka dekontudur.
  5. Adli Sicil Belgeleri: İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname ilgili izin merciine sunulmalıdır.

Yukarıda yer alan dilekçe ve eklerin yanı sıra kooperatif türlerine göre ilgili merci tarafından ek bazı belgelerin istenmesi de mümkündür. İzin merciine sunulan dilekçe ve ekleri şekil ve esas yönünden incelenecek, herhangi bir eksiklik yahut 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca emredici hükümlere aykırılık olmadığı, kooperatif anasözleşmesinin zorunlu hükümleri barındırdığı anlaşıldığı takdirde kooperatif kuruluşu için gereken izin verilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir