KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI

Kat Mülkiyeti Kanunu (“KMK”) 1. maddesinde; “Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir” denilerek, tamamlanmış yapılardaki bağımsız bölümler üzerinde mülkiyet hakkının kurulabileceği düzenlenmiştir.

Kanun Koyucu, kat mülkiyetinin doğması için resmi senet ve tescili birlikte aramıştır. Bu husus KMK 10/1. fıkrasında “kat mülkiyeti, resmi senet ve tapu siciline tescil edilmek ile doğar.” şeklinde kaleme alınmıştır.

Kat mülkiyetinin, kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilmesi gerektiği KMK 11/1. fıkrasında; “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur”  şeklinde düzenlenmiştir. KMK 10/3. fıkrası uyarınca; kat mülkiyetinin tapuya tescili, tapu memurunca düzenlenen resmî senet uyarınca yapılır.

Ana gayrimenkulün tümünün kat mülkiyetine çevrilmeden gayrimenkul üzerindeki bağımsız bölümlerde mülkiyetin kurulamayacağına ilişkin düzenleme KMK 10/2. fıkrasında; “Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

KMK 11/2 fıkrasında ise; “Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt Defterine tescil olunur.” denilerek kadastro yapılmamış yerlerle ilgili olarak özel düzenlemeye yer verilmiştir.

Kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının KMK 12. maddesinde yazılı belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden istemde bulunması gerekir  (KMK m.12)

Tapu memuru kendisine verilen belgelerin eksiksiz ve istemde bulunanların yetkili olduklarını tespit ettikten sonra, kat mülkiyeti kurulmasına dair resmi senedi düzenler. Bu senet düzenlendikten sonra ana gayrimenkulün tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine “Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir.”ibaresi yazılır. (KMK m. 13)

KMK 13/4. fıkrasında; “Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır.” denilerek kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölümün ayrı bir gayrimenkul niteliği kazanacağı hususu düzenlenmiştir.

İlgili yazılarımız için;

Lütfen Bkz

Lütfen Bkz

Lütfen Bkz

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir