KIYININ KORUNMASI VE YAPI YASAĞI

Deniz, doğal ve suni göller ile akarsu kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ilişkin düzenlemeler, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda ele alınmıştır. Kıyı Kanunu 1. maddesi bu kanunun var oluş amacının; “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek” olduğunu düzenlemiştir.

Kıyı Kanun’u 4/1. fıkrasında ele alınan kıyı çizgisi deyiminden; “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgisinin”, kıyı kenar çizgisi deyiminden; “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırının”, kıyı deyiminden; “Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanın”, sahil şeridi deyiminden; “kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanının” anlaşılmaktadır.

Kıyı Kanunu 5. maddesi; kıyıların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu bununla birlikte kıyı ve sahil şeritlerinde öncelikle kamu yararının gözetilmesi gerektiğini kalemi almıştır.

Kıyıda ve sahil şeridinde bir planlama yapılabilmesi için ise öncelikle kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi gerekir. Kıyı kenar çizgisinin henüz belirlenemediği yerlerde belirleme işleminin yapılabilmesi için bir talepte bulunulması aranır. Talep sonrasında bir tespit komisyonu oluşturulur. Tespit komisyonunun belirlediği kıyı kenar çizgisi valilikten uygundur görüşü alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulur. Talepte bulunulduktan en geç üç ay içinde talebin sonuçlandırılması zorunludur. (Kıyı Kanunu 5/4. fıkra)

Sahil şeritlerinde yapılacak yapılarla ilgili düzenlemeye Kıyı Kanunu 5/5.fıkrasında yer verilmiştir. Söz konusu fıkraya göre “sahil şeritlerine yapılacak yapılar, kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir.” Kıyı Kanunu 5/6.fıkrasında ise, kıyı kenar çizgisi ile bu yaklaşma mesafesinde kalan elli metrelik alanın ancak; yaya yolu, gezinti, dinlenme ve seyir gibi sosyal amaçlarla kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Kıyı Kanunu 6. maddesinde kıyı hakkında; herkesin serbest ve eşit şekilde yararlanmasına açık alan olduğu ve bu alanda hiçbir yapı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak kıyıda imar planının olması halinde, Kıyı Kanunu 6/5. fıkrasında yedi bent halinde sayılanların kıyı alanına yapılabileceği düzenlenmiştir.

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir