AVUKATLIK ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENMEK ZORUNDADIR ?

indir (4)Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği avukatlık sözleşmesine belirli bir vade konularak taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Bu durumda vade kararlaştırılmış olduğundan herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Ancak vekil ile müvekkil arasında imzalanan avukatlık sözleşmesinde avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceğine dair bir hüküm bulunmaması veya taraflar arasında herhangi bir sözleşme yapılmamış olma ihtimalinde, avukatın ücret alacağının ne zaman muaccel hale geleceği merak konusu olmaktadır. Zira Kanun’da da avukatlık ücretinin ne zaman muaccel hale geleceğine dair açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Avukatlık Kanunu madde 171/1 hükmü Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” şeklindedir. Dolayısıyla Kanun’u yorumladığımızda, avukatın asli yükümlülüğünün üzerine aldığı işi sonuna kadar takip etmek olduğu anlaşılmaktadır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 2. maddesi ise “Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.” şeklindedir. Bu iki düzenleme birlikte ele alındığında, avukatın üzerine aldığı işi bitirmesi (kesin hüküm elde edilmesi) durumunda avukatlık ücretine hak kazanacağı sonucuna varılmaktadır. Ücretin, kural olarak işin bitmesinden sonra muaccel olacağı hususu, avukatlık hizmetinin niteliğinden de çıkan bir sonuçtur. Zira, avukat ile iş sahibi arasındaki ilişki temelde bir vekalet ilişkisidir ve üstlenilen işin bitimi ile ücrete hak kazanılacağının kabulü bu ilişkinin doğal sonucudur. Dolayısıyla, kesin hüküm elde edinceye kadar elindeki işi takip eden avukat, kesin hükümle birlikte avukatlık ücretine hak kazanacaktır. Aşağıda alıntılayacağımız içtihatlar da bu yöndedir:

“Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmayan hallerde vekalet ücreti üstlenilen işin sonuçlanması, azil ya da haklı istifa ile ile muaccel olur.”(Yargıtay 13. HD. 19.6.2014, 2014/19407-2014/19646)

“Taraflar arasında vekalet ücretinin ne zaman ödeneceğine ilişkin yazılı bir sözleşme bulunmadığına göre ilke olarak davacı avukatın avukatlık kanunun 171/1. maddesindeki sorumluluğu kapsamında vekalet ücretini talep etmesi için vekalet ücretine konu davanın sonuçlanmasını beklemesi gerekir. Bir başka ifadeyle vekalet ücreti alacağının muaccel hale geldiği tarih, vekalet ücretine konu davaların kesinleştiği tarihtir.”(Yargıtay 13. HD. 11.3.2013, 2012/24520 – 2013/5937) 

“Avukatlık ücretinin ne zaman muaccel olacağı konusunda yasada açık bir hüküm yok ise de, yasanın 171/1 maddesi ve asgari ücret tarifesinin 2. maddesi düzenlemesi karşısında üstlenilen işin bitmesi ile ücretin muaccel olacağı kabul edilmelidir. Nitekim taraflar arasında davacının iddia ettiği şekilde bir sözleşme davalı tarafından kabul edilmediğinden buna itibar edilmesi de olanaklı değildir. Dolayısıyla taraflar arasındaki sözleşmenin varlığı kabul edilmeyince bu sözleşmeye dayalı olarak davacının haklı olarak istifası da söz konusu olamaz. Toplanan delillerden davacının iddiasını yasal delillerle ispat edemediği anlaşılmıştır. Ancak davacı, dava dilekçesinde yemin deliline de dayanmış olduğundan davacıya bu hakkı hatırlatılmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Bu hususun göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” (Yargıtay 13.HD.28.12.2011,2011/13340-2011/20931)          

                                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “AVUKATLIK ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENMEK ZORUNDADIR ?”

  1. Adalet bakınlıgı sözde adalet dagıtıyor fakat bu ülkede adalet yok benim çocuğum kendi evine giremez oldu kayın pederi tarafından evine sokulmadı savcılığa iki kez suç duyurusunda bulundukları fakak ne savcılar görevini yapıyor ne de polis hiç bir sonuç alamadık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir