BİLİRKİŞİLİĞE KAYIT USULÜ

f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d_XL

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir.

Bilirkişilik, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteydi ancak 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu (“Kanun”) ile bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri özel bir kanunla düzenlenir hale getirildi. Daha önceki yazımızda bilirkişiliğe kabul şartlarından (Bkz.İlgili yazımız…) bahsetmiştik. Bu yazımızda ise bilirkişiliğe kayıt usulünden bahsedeceğiz. İlgili Kanun’un 11. maddesinde bilirkişiliğe kabul ve başvuru düzenlenmektedir.

Daha önceki yazımızda (Bkz.İlgili yazımız…) belirttiğimiz şartları taşıyan gerçek kişiler bilirkişilik başvurusunda bulunabilmek için öncelikle bulundukları veya mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yerdeki bölge kurulunca veya adli veya idari yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca yapılacak duyuruya müteakip bulundukları yerdeki bölge kuruluna veya adli yahut idari yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna gerekli belgelerle başvuruda bulunurlar. 2016 yılı için gereken belgeler şu şekilde belirlenmiş olup, bir sonraki yıl bakımından fikir vermesi amacıyla yazılmıştır:

  • Başvuru formu
  • TC kimlik numarasını içeren belge (Yabancılar için pasaport ve çalışma izni belgesi)
  • Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği veya onaysız olarak sunulacaksa aslı
  • Ceza Bilirkişiliğine başvuracaklar için 2 adet fotoğraf
  • Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,
  • Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, (Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, uzmanlık alanına ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmektedir.)
  • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,
  • Tüzel kişi başvurularında; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir resmi belge istenmektedir. Tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin ilk 7 maddede sayılan bireysel başvuru evraklarını eklemek suretiyle yapmaları, yapılan bireysel başvuru sırasında düzenlenen başvuru formundan bir suretin de tüzel kişi başvuru formunun altına eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması hâlinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için on beş gün süre verilir. Eksik belgelerin tamamlanması hâlinde bölge kurulu tarafından başvuru hakkında karar verilir. Bölge kurulu değerlendirme yaparken gerekli şartları taşıyanlar arasından mesleki tecrübesi, aldığı eğitimler ve sahip olduğu uzmanlıklar bakımından en liyakatli olanları seçer.

Seçilen kişiler bilirkişilik siciline 3 yıllığına kaydedilir. Bilirkişilik sicili; içerisinde bilirkişi seçilenleri ve uzmanlıklarını bulunduran, bölge kurulları, hakim ve savcılar tarafından erişilebilen bir sicildir. Bilirkişilik görevlendirmeleri bu sicil aracılığıyla yapılır.

                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir