ÇEKTE YETKİSİZ TEMSİL – ŞİRKET YETKİLİSİ OLMAYAN KİŞİNİN İMZALADIĞI ÇEK

Ä°lgili resim6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlenen kambiyo senetlerinden biri olan çeke ilişkin, aynı Kanun’un 780. ve 781. maddelerinde öngörülen şekil şartlarından daha önceki yazımızda bahsetmiştik (Bkz…). Bu şekil şartlarından biri de çeki düzenleyen kişinin ıslak imzasıdır. Çek, tüzel kişi adına düzenlenmişse, çeki düzenleyen temsilcinin imzasıyla birlikte tüzel kişinin unvanının da bulunması zorunludur. İmza eksikliği, çeki kambiyo senedi vasfından çıkarırken, imzanın yanında düzenleyenin ad ve soyadının yazılmamış olması veya birlikte imza (çift imza) kuralına tabi olarak tüzel kişi adına düzenlenen çeklerde tek temsilcinin imzasının bulunması çekin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişi adına organları veya temsilcileri çek düzenleyebilmektedir ve temsil yoluyla düzenlenen bu çeklerden dolayı hukuki sorumluluk tüzel kişiye aittir. Şirketi temsil ve kambiyo senedi düzenleme yetkisi olmayan gerçek kişi tarafından imzalanan çeklerde yetkisiz temsil söz konusu olacaktır. Çekin yetkisiz temsil yoluyla düzenlenmiş olmasından doğan hukuki sorumluluk, TTK’nın 678. maddesinde, “Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir poliçeye imzasını koyan kişi, o poliçeden dolayı bizzat sorumludur; bu poliçeyi ödediği takdirde, temsil olunduğu kabul edilen kişinin haiz olabileceği haklara sahip olur. Yetkisini aşan temsilci için de hüküm böyledir.” denilerek belirlenmiştir.

Tüzel kişi adına kambiyo senedi düzenlemek hususunda birlikte imzanın şart koşulduğu durumlarda, düzenleyen olarak çek yaprağına tek başına imza atan yetkili de TTK 678. madde gereği çek bedelinin ödenmesinden şahsen sorumlu olacaktır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2016/19373 sayılı Esas ve 2017/11054 Karar sayılı kararında da “… Bu durumda temsil yetkisi olmadığı halde keşideci şirket adına senet imzalayan muteriz borçlu, bonoyu düzenleyen şirket adına attığı imzadan dolayı kişisel olarak sorumlu olacağı tabiidir. Yetkisiz temsilci sıfatıyla hareket eden borçlu, bonodan dolayı düzenleyen sıfatıyla sorumlu olduğundan, adı geçen hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır…” denilerek, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin yetkisiz temsilciye karşı yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir