COVİD-19 SEBEBİYLE PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA DÜZENLEME YAPILDI

17.4.2020 günlü ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 13. ve 14. madde hükmüyle 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Covid-19 doğrultusunda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

7244 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle, 6585 sayılı Kanun’a eklenen Ek 1. maddede“(1) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.(2) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. (3) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulur … (4) Kurul ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine; Başkan dâhil en az yedi üye ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır. … (6) Kurulun oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri ve Kurula ilişkin diğer hususlar yönetmelik ile belirlenir.”denilmiştir.

Anılan madde hükmüyle; Covid-19 doğrultusunda sosyal ve ekonomik hayatta bazı üreticilerin yarattığı karışıklıklar sebebiyle, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satışında fahiş artış yapılması ve piyasa dengesini bozucu, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünleri almasında engel teşkil eden faaliyetlerde bulunulması açıkça yasaklanmıştır. Bu faaliyetlere ilişkin düzenlemeler yapmak, ilgili denetim ve incelemelerde bulunmak suretiyle gerektiğinde idari para cezası kesmek ve başka diğer tedbirleri almak yetkisi oluşturulacak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na verilmiştir.

Yine 7244 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, 6585 sayılı Kanun’un 18. maddesinde değişiklik ve ekleme yapılarak; “ı) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar,” “(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, bu maddede öngörülen diğer idari para cezalarını uygulama yetkisi ise Bakanlığa aittir. Bakanlığa ait olan idari para cezası uygulama yetkisi taşra birimlerine devredilebilir.” denilmiştir.

Buna göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin bir mal veya hizmet satışında fahiş artış yapması halinde 10.000,00 TL’den 100.000,00 TL’ye kadar, söz konusu işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici işlemlerde bulunması durumunda da 50.000,00 TL’den 500.000,00 TL tutarına kadar, bu işletmeler hakkında idari para cezası uygulayabilecektir. 6585 sayılı Kanun’nun 18. maddesinde öngörülen diğer idari para cezaları ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacaktır.

Covid-19 dolayısıyla, Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin yazımız için (Lütfen bkz…) Sosyal Hizmetler Kanunu’nda aranan gelir kıstasında Covid-19 sebebiyle geçici süreli yapılan değişikliğe ilişkin yazımız için (Lütfen bkz…) Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımının geçici süreyle sınırlandırılmasına ilişkin yazımız için (Lütfen bkz…)  

    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir