COVİD-19 DOLAYISIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NDA DÜZENLEME YAPILDI

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkemizde birçok alanda çeşitli stratejiler öngörülerek; salgına ve olası tüm etkilerine karşı etkili bir yol izlenmeye çalışılmaktadır. Nitekim bu doğrultuda, 17.4.2020 günlü ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Ek 45. madde eklenerek bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 

Ek 45. madde hükmü “Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilir. Birinci fıkraya ilişkin usul ve esaslar Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir ve yapılacak harcamalara ilişkin iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. Denetimlerde, aktarılan tutarların belirlenen esaslar çerçevesinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan maddeyle; devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri, bu fakültelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri ile ilgili üniversite rektörlüklerine bağlı şekilde sağlık alanında çalışan enstitülerin döner sermaye işletmelerinden, ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borç karşılama oranları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranların altında kalanlara anılan Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılabileceği belirtilmiştir. Kaynak aktarımına yönelik usul ve esaslar yine söz konusu Bakanlık tarafından belirlenecek, bu yöndeki harcamalara ilişkin denetimler de Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılacaktır. Söz konusu düzenlemenin, sadece devlet üniversiteleri yönünden getirildiğine de ayrıca dikkat çekmek isteriz.

Covid-19 sebebiyle, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemelere ilişkin lütfen (Lütfen bkz…) Sosyal Hizmetler Kanunu’nda aranan gelir kıstasında Covid-19 nedeniyle geçici süreli yapılan değişikliğe ilişkin (Lütfen bkz…) Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımının geçici süreyle sınırlandırılmasına ilişkin yazımız için lütfen (Lütfen bkz…)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir